Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-DF-S1-25
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Wykład wprowadza w ogólne zagadnienia metodologii nauk, jak i zagadnienia specyficznie związane z badaniami prowadzonymi w naukach behawioralnych.

Metodologia badań ma za zadanie dostarczyć studentom wiedzy na temat współczesnego określenia metody naukowej,

wymagań względem niej formułowanych (i ciągle dyskutowanych) oraz metodologicznej specyfiki poszczególnych

nauk i filozofii.

Studenci poznają także podstawowe paradygmaty naukowości, wypracowane począwszy od starożytności. W ramach tych zajęć

są przedstawiane także 4 główne metody: nauk formalnych, nauk przyrodniczych, nauk humanistycznych, nauk społecznych.

Ponadto prezentuje się

metody pomocne w prowadzeniu badań w zakresie coachingu, ze szczególnym uwzględnieniem

eksperymentów, badań ankietowych i ewaluacyjnych

Pełny opis:

1. Ogólna charakterystyka nauki i metod prowadzenia badań naukowych.

2. Specyfika przedmiotowa i metodologiczna nauk społecznych i filozofii. Związki filozofii z nauką, w szczególności z naukami społecznymi

3. Charakterystyka procesu badawczego, podstawowe pojęcia metodologii: teoria naukowa, hipoteza, zmienne, konceptualizacja, pomiar, wyjaśnianie, przewidywanie, korelacja, przyczynowość.

4. Specyfika różnych metod badawczych: obserwacja, wywiad, badanie ankietowe, sondaż, quasi eksperyment, eksperyment kontrolowany.

5. Elementarne pojęcia z zakresu statystyki. Parametry opisujące populację, próba losowa, weryfikacja hipotez statystycznych.

6. Projektowanie eksperymentu.

Literatura:

1. Babbie, Earl "Badania społeczne w praktyce" Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004

2. Shaughnessy J.J., Zechmeister E.B, Zechmeister J.S. "Metody badawcze w psychologii", GWP, Gdańsk, 2002

3. Shively, W. Phillips "Sztuka prowadzenia badań politycznych" Zysk i S-ka wydawnictwo, Warszawa 2001

4. Sobczyk M. "Statystyka" PWN, Warszawa, 1999

Efekty uczenia się:

student

(a) ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej głównych dyscyplin społecznych oraz filozofii

(b) zna zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi, a także ma elementarną wiedzę o miejscu filozofii w systemie

nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowym

(c) ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań społecznych, a w szczególności o problemach badawczych,

metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których

wywodzą się poszczególne metody

(d) wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych

(e) samodzielnie zdobywa wiedzę z zakresu metodologii ogólnej oraz metod badań społecznych

(f) samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze

(g) rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, z uczciwością naukową oraz

rzetelnością

(h) efektywnie organizuje własną pracę

badawczą i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin, ocena końcowa: średnia arytmetyczna oceny z egzaminu i zaliczenia (pod warunkiem, że obie są pozytywne)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)