Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium (cz.2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-FI-S1-42
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium (cz.2)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Zaliczenie lektoratu z odpowiedniego języka obcego

Skrócony opis:

Moduł ma na celu zaznajomić studenta z podstawowymi zagadnieniami związanymi z procesem translacji tekstu filozoficznego – z wybranego języka obcego na język polski, a także odwrotnie.

Pełny opis:

Moduł ma na celu zaznajomić studenta z podstawowymi zagadnieniami związanymi z procesem translacji tekstu filozoficznego – z wybranego języka obcego na język polski, a także odwrotnie. Student zaznajamia się z zasadami publikacji profesjonalnego tekstu filozoficznego , jak również z podstawowymi informacjami o charakterystyce potencjalnych odbiorców takiej publikacji. Zna specyfikę terminologii filozoficznej oraz potrafi wpisać się w ewentualnie istniejącą już tradycję translatorską.

Literatura:

Słownik polsko-angielski i angielsko-polski;

Słownik polsko-niemiecki i niemiecko-polski;

Waibl, Elmar et. al. (ed.): Dictionary of Philosophical Terms;

Słownik polsko-angielski i angielsko-polski;

Słownik polsko-niemiecki i niemiecko-polski;

Waibl, Elmar et. al. (ed.): Dictionary of Philosophical Terms;

Efekty uczenia się:

Student:

zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym

zna zasady publikacji tekstu filozoficznego i ma podstawowe informacje o odbiorcach literatury filozoficznej

wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych; kierując się swoimi zainteresowaniami poszukuje tekstów do tłumaczenia; rozwija umiejętności korzystania z bazy leksykalnej

samodzielnie tłumaczy z języka polskiego na wybrany język obcy prosty tekst filozoficzny

samodzielnie tłumaczy z wybranego języka obcego na język polski średnio trudny tekst filozoficzny

efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania

rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, z uczciwością naukową oraz rzetelnością

i uczciwością przekazywania cudzej myśli podczas tłumaczenia tekstów

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie prac tłumaczeniowych z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski, aktywnego udziału w zajęciach.

• Ocena: bardzo dobry (5.0) – satysfakcjonujące tłumaczenie 5 stron;

• Ocena: dobry plus (4.5) – ponadprzeciętnie satysfakcjonujące tłumaczenie 4 stron;

• Ocena: dobry (4.0) – satysfakcjonujące tłumaczenie 4 stron;

• Ocena: dostateczny plus (3.5) – ponadprzeciętnie satysfakcjonujące tłumaczenie 3 stron;

• Ocena: dostateczny (3.0) – ponadprzeciętnie satysfakcjonujące tłumaczenie 3 stron;

• Ocena: niedostateczny (2.0) – niewystarczający poziom prac i aktywności;

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Stanek
Prowadzący grup: Maciej Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z modułu tożsama z oceną z ćwiczeń.

Pełny opis:

Moduł ma na celu dalsze kształtowanie umiejętności w zakresie przekładu tekstów źródłowych i opracowań z języka obcego na język polski i z języka polskiego na języki obce. Student poszerza instrumentarium pojęciowe niezbędne do właściwej komunikacji naukowej i translacji; dokonuje przekładu z uwzględnieniem dotychczasowej tradycji translatorskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)