Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moduł nauk społecznych I: Psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-FI-SI-06 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Moduł nauk społecznych I: Psychologia
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Moduł Psychologia dostarcza podstawowej terminologii i wiedzy z zakresu psychologii, niezbędnej do zrozumienia zachowania człowieka w kontekście wewnętrznych mechanizmów regulacyjnych oraz prawidłowości komunikacji interpersonalnej. W jego ramach student zapoznaje się z najważniejszymi koncepcjami psychologicznymi oraz podstawowymi uwarunkowaniami i mechanizmami decydujących o ludzkim zachowaniu i psychorozwoju. W szczególności zdobywa wiedzę o przebiegu i prawidłowościach dotyczących podstawowych procesów psychicznych (poznawczych, emocjonalnych, osobowościowych, społecznych i rozwojowych), jak też uczy się zastosowania tej wiedzy w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu różnorodnych problemów życia codziennego. Moduł składa się z zajęć o charakterze konwersatoryjnym, które uwzględniają także case study.

Pełny opis:

Podstawowe koncepcje psychologiczne: behawioryzm, koncepcja psychodynamiczna.

Podstawowe koncepcje psychologiczne: psychologia poznawcza i humanistyczna.

Procesy poznawcze.

Emocje. Stres. Radzenie sobie z trudnymi emocjami.

Osobowość.

Psychologia rozwojowa.

Komunikacja interpersonalna.

Atrakcyjność interpersonalna, miłość i bliskie związki.

Psychologia społeczna.

Wpływ społeczny.

Grupy.

Społeczne pochodzenie umysłu.

Psychopatologia

Literatura:

Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M., „Psychologia społeczna”, Zysk i S-ka, Poznań, 2006,

- Kozielecki Józef, „Koncepcje psychologiczne człowieka”, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2000.

- Mika S., „Psychologia społeczna”, PWN, Warszawa1984

- Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K. „Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności”, PWN, Warszawa 2007.

- Nisbett R. „Geografia myślenia”, Smak Słowa, Sopot 2011

- Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.

- Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 3. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

- Wojciszke B., „Psychologia społeczna”, Scholar, Warszawa 2011

- Zimbardo Philip G., „Psychologia i życie”, Zysk i S-ka, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

Student:

- ma wiedzę o mechanizmach konstytuujących i regulujących strukturę i dynamikę psychicznej aktywności człowieka oraz o źródłach tych mechanizmów, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania

- ma elementarną wiedzę o relacjach zachodzących między strukturami

i instytucjami społecznymi oraz ich wpływie na zachowanie człowieka

- ma elementarną wiedzę o prawidłowościach psychologicznych

kształtujących osobowość i rozwój człowieka

- ma elementarną wiedzę o rodzajach więzi i relacji międzyludzkich

- identyfikuje normatywne uwarunkowania różnych zjawisk społecznych i mechanizmów psychologicznych

- rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur i psychologiczne uwarunkowania tych odmienności

- wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym

- ma świadomość znaczenia refleksji psychologicznej dla kształtowania się więzi interpersonalnych i podnoszenia poziomu samoświadomości

Metody i kryteria oceniania:

Oceniany będzie zakres posiadanej wiedzy oraz umiejętność zastosowania jej do analizy sytuacji z życia społecznego

Skala ocen:

51%-60%=dst

61%-70%-dst+

71%-80%=db

81%-90%=bd+

91%-100%=bdb

Egzamin ustny odbędzie się podczas ostatniej jednostki kontaktowej. Będzie obejmować wiedzę z zakresu tematycznego od 2 do 14.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.