Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium z języka nowożytnego (cz.2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-N22035.2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium z języka nowożytnego (cz.2)
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. filozofii, specjalność etyki stosowne /stacj. I stopnia/
Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. filozofii, specjalność filozofia klasyczna /stacj. I stopnia/
Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. filozofii, specjalność filozofia nowych mediów /stacj. I stopnia/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Zaliczenie lektoratu z odpowiedniego języka obcego

Skrócony opis:

Tłumaczenie klasycznych i współczesnych tekstów filozoficznych z języka angielskiego

Pełny opis:

Moduł ma na celu zaznajomić studenta z podstawowymi zagadnieniami związanymi z procesem translacji tekstu filozoficznego – z wybranego

języka obcego na język polski, a także odwrotnie. Student zaznajamia się z zasadami publikacji profesjonalnego tekstu filozoficznego , jak

również z podstawowymi informacjami o charakterystyce potencjalnych odbiorców takiej publikacji. Zna specyfikę terminologii filozoficznej

oraz potrafi wpisać się w ewentualnie istniejącą już tradycję translatorską.

Literatura:

Teksty zaproponowane przez prowadzącego bądź przez samego studenta.

Efekty uczenia się:

Student: zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym; zna zasady publikacji tekstu filozoficznego i ma podstawowe informacje o odbiorcach literatury filozoficznej; wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych; kierując się swoimi zainteresowaniami poszukuje tekstów do

tłumaczenia; rozwija umiejętności korzystania z bazy leksykalnej; samodzielnie tłumaczy z języka polskiego na wybrany język obcy prosty tekst filozoficzny; samodzielnie tłumaczy z wybranego języka obcego na język polski średnio trudny tekst filozoficzny; efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania; rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, z uczciwością naukową oraz rzetelnością

i uczciwością przekazywania cudzej myśli podczas tłumaczenia tekstów;

Metody i kryteria oceniania:

Student dokonuje wyboru tekstu do

tłumaczenia (prosty artykuł, fragment

tekstu). Zaznajamia się z kontekstem

merytorycznym i historycznym, w jakim

osadzony jest wybrany tekst. Uczy się

korzystać z różnorodnych źródeł

słownikowych. Student tłumaczy

dodatkowo prosty tekst filozoficzny z

języka polskiego na wybrany język

obcy. Lektura tekstu w języku obcym, praca

ze słownikiem; samodzielne

tłumaczenie średnio trudnego tekstu z

obszaru filozofii; redagowanie

przetłumaczonego tekstu pod kątem

jego potencjalnej publikacji.

Tłumaczenie prostego tekstu

filozoficznego z języka polskiego na

wybrany język obcy.

Student jest oceniany na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach o

charakterze laboratoryjnym, przygotowania zadań cząstkowych,

przygotowania bazy leksykalnej, umiejętności korzystania ze

specjalistycznych słowników filozoficznych; Ocenie podlega samodzielnie wykonana przez studenta praca translacyjna

z języka obcego na język polski, tj. przetłumaczony i zredagowany tekst

filozoficzny;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)