Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia analityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-N22059
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia analityczna
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z historii filozofii

Skrócony opis:

W ramach wykładu z filozofii analitycznej studenci zostaną zapoznani z:

1. Ogólną charakterystyką filozofii analitycznej.

2. Podstawowymi pojęciami wypracowanymi przez filozofię analityczną.

3. Rodzajami analizy.

4. Rozwiązaniami przykładowych problemów filozoficznych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1) Ogólna charakterystyka filozofii analitycznej.

2) G. Frege: badanie liczby jako przykład posłużenia się metodą analizy.

3) B. Russell: „logiczny mikroskop” analizy.

4) G. E. Moore: zdrowy rozsądek i analiza.

5) L. Wittgenstein: semantyka i ontologia "Traktatu", koncepcja języka i filozofii w "Dociekaniach filozoficznych".

6) R. Carnap: filozofia jako analiza języka nauki.

7) W.O. Quine: krytyka dogmatów empiryzmu.

8) P. F. Strawson: koncepcja analizy konektywnej.

9) D. Lewis: koncepcja światów możliwych.

10) Krytyczne spojrzenie na filozofię analityczną.

Literatura:

Ayer A.: Filozofia XX wieku, Warszawa 1997.

Hempoliński M.: Brytyjska filozofia analityczna. Warszawa 1974.

Nowaczyk A. Filozofia analityczna. Warszawa 2008.

Szubka T., Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia. Wrocław 2009.

Woleński J.: Kierunki i metody filozofii analitycznej, w: Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii, zebrał i opracował J.Perzanowski, Warszawa 1989, s. 30 - 77.

Carnap R.: Filozofia jako analiza języka nauki. Warszawa 1969.

Frege G.: Podstawy arytmetyki. Logiczno-matematyczne badania nad pojęciem liczby. W: F. Brentano, G. Frege: Ch. Thiel. Próby gramatyki filozoficznej, s. 86-133.

Lewis D.: Światy możliwe. W: Metafizyka w filozofii analitycznej.

Red. Szubka T., Lublin 1995.

Moore G. E.: Z głównych zagadnień filozofii. Warszawa 1967.

W. Quine: Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne Warszawa: 1986.

Russell B.: Problemy filozofii. Warszawa 2004.

Strawson P.: Analiza i metafizyka. Kraków 1994.

Strawson P.: Indywidua. Próba metafizyki opisowej. Warszawa 1980.

Wittgenstein L.: Dociekania filozoficzne. Warszawa 2000.

Wittgenstein L.: Tractatus logico-philosophicus.Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie wybranej lektury i znajomości treści wykładu:

5 - bardzo dobra znajomość treści lektury i wykładu;

4.5 - dobra znajomość treści lektury i wykładu;

4 - bardzo dobra znajomość lektury lub treści wykładu;

3.5 - dobra znajomość treści lektury;

3 - przeciętna znajomość treścilektury.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)