Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procesy ludnościowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SN-S1-PL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procesy ludnościowe
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Moduł Procesy ludnościowe ma umożliwić studentom poznanie i zrozumienie podstawowych zjawisk i procesów ludnościowych, a także dostrzeganie związków, jakie zachodzą pomiędzy zjawiskami i przemianami społecznymi a ruchem naturalnym i wędrówkowym ludności. Dzięki poznaniu treści i genezy podstawowych nurtów teoretycznych w demografii społecznej student powinien rozumieć istotę i uwarunkowania aktualnych zjawisk i procesów ludnościowych, w szczególności zaś identyfikować czynniki mające wpływ na sprawdzalność prognoz demograficznych. Student ma ponadto poznać metody analizy demograficznej oraz zyskać umiejętność czerpania informacji ze źródeł danych demograficznych.

Pełny opis:

Moduł Procesy ludnościowe ma umożliwić studentom poznanie i zrozumienie podstawowych zjawisk i procesów ludnościowych, a także dostrzeganie związków, jakie zachodzą pomiędzy zjawiskami i przemianami społecznymi a ruchem naturalnym i wędrówkowym ludności. Dzięki poznaniu treści i genezy podstawowych nurtów teoretycznych w demografii społecznej student powinien rozumieć istotę i uwarunkowania aktualnych zjawisk i procesów ludnościowych, w szczególności zaś identyfikować czynniki mające wpływ na sprawdzalność prognoz demograficznych. Student ma ponadto poznać metody analizy demograficznej oraz zyskać umiejętność czerpania informacji ze źródeł danych demograficznych.

Moduł składa się z wykładów i zajęć ćwiczeniowych.

Podczas wykładów omawiane są zagadnienia teoretyczne związane z problematyką procesów ludnościowych. Szczególny akcent jest położony na zapoznanie słuchaczy z aparatem pojęciowym stosowanym w demografii, jak również na omówienie kluczowych teorii ludnościowych. Prezentowane treści dotyczą także prognoz demograficznych oraz analizy współcześnie obserwowanych procesów ludnościowych.

Ćwiczenia mają przede wszystkim na celu wykształcenie w słuchaczach umiejętności korzystania z danych statystycznych oraz metod analizy demograficznej dla opisu i charakterystyki procesów ludnościowych oraz zrozumienia zależności występujących pomiędzy zjawiskami i zdarzeniami ludnościowymi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2014.

J. Balicki, E. Frątczak, Ch. B. Nam, Przemiany ludnościowe. Fakty – interpretacje – opinie, Warszawa 2007.

M. Okólski, A. Fihel, Demografia, Warszawa 2012.

M. Okólski, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Warszawa 2005.

M. Kędelski, J. Paradysz, Demografia, Poznań 2006.

M. Mitręga, Demografia społeczna, Katowice 1995.

J. Z. Holzer, Demografia, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

J. Kurkiewicz, Podstawowe metody analizy demograficznej, Warszawa, 1992.

R. Domański, Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, Warszawa-Poznań 2002.

E. Rosset , Doktryna ludności optymalnej w rozwoju historycznym, Warszawa 1983.

Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Polska a Europa, red. Z. Strzelecki, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Student definiuje podstawowe procesy i zjawiska ludnościowe, klasyfikuje i porządkuje wiedzę na ich temat z wykorzystaniem terminologii z zakresu nauk społecznych.

Student zna tezy kluczowych teorii demograficznych oraz rozumie genezę teorii ludnościowych.

Student zna źródła danych stosowanych w demografii oraz metody analizy demograficznej.

Student zna zasady prognozowania demograficznego, wskazuje zależności pomiędzy aktualną sytuacją społeczno-demograficzną populacji a przyszłymi zdarzeniami i procesami ludnościowymi.

Student identyfikuje i wyjaśnia zależności występujące pomiędzy zjawiskami społecznymi a ruchem naturalnym i wędrówkowym ludności, potrafi zaprezentować własne pomysły i argumenty w dyskusji.

Student posiada umiejętność wykorzystania metod analizy demograficznej do przeprowadzenia analiz zjawisk i procesów ludnościowych oraz zmian społecznych, posługuje się podstawowymi miarami demograficznymi w charakteryzowaniu zjawisk i procesów ludnościowych; wykazuje się umiejętnością interpretowania danych demograficznych.

Student przyjmuje postawę analityczną względem obserwowanych zdarzeń i zjawisk ludnościowych, podejmuje wysiłek związany z dociekaniem przyczyn i konsekwencji procesów demograficznych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia modułu są:

- pozytywna ocena z ćwiczeń,

- pozytywna ocena z egzaminu.

Podstawą do zaliczenia ćwiczeń są:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności, każda następna nieobecność wymaga zaliczenia materiału),

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (znajomość treści lektur, udział w dyskusji),

- pozytywna ocena z testu końcowego.

Na ocenę końcową ćwiczeń składają się dwa elementy:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach – w przypadku znaczącej aktywności istnieje możliwość podniesienia oceny końcowej o połowę stopnia;

- pozytywnie oceniony test końcowy.

Test końcowy sprawdza wiedzę merytoryczną przekazaną w ramach ćwiczeń i składa się z 10 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru z czterema wariantami odpowiedzi (za prawidłową odpowiedź na każde z nich można uzyskać 1 punkt), 3 pytań otwartych (za prawidłową odpowiedź na każde z nich można uzyskać 1 punkt) oraz jednego zadania z treścią, w którym sprawdzana jest umiejętność wykorzystania diagramu Lexisa (maksymalna liczba punktów za wykonanie zadania wynosi 5).

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w teście wynosi 18.

Kryteria oceny:

18-17 punktów – bardzo dobry

16-15 punktów – dobry plus

14-13 punktów – dobry

12-11 punktów – dostateczny plus

10 punktów – dostateczny

9 i mniej punktów – niedostateczny

Test końcowy jest przeprowadzany w formie pisemnej. Czas trwania testu: 20 minut. Czas kolokwium liczony jest od momentu rozdania kart testowych. Test odbywa się na ostatnich zajęciach.

Ocena uzyskiwana z egzaminu ustnego jest wypadkową ocen za każde pytanie. Wystawiana jest w oparciu o średnią wyciągniętą ze wszystkich ocen składowych – każde pytanie egzaminacyjne oceniane jest oddzielnie. Studenci przygotowują się do egzaminu w oparciu o pomocniczą listę zagadnień egzaminacyjnych. Egzamin przeprowadzany w formie ustnej. Każdy z przystępujących do egzaminu słuchaczy losuje po trzy pytania, otrzymuje ok. 5 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. Czas trwania odpowiedzi to około 15-20 minut. Egzamin odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej w Instytucie Socjologii.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Zygmunt
Prowadzący grup: Agata Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.