Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie praktyk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SO-MR-S1-PP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie praktyk
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Zygmunt
Prowadzący grup: Agata Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Drzazga-Lech
Prowadzący grup: Maja Drzazga-Lech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest arytmetyczna średnia ocen cząstkowych:

1. obecność

2. aktywność na zajęciach

3. znajomość literatury omawianej na zajęciach

4. przeprowadzenie wymaganej ilości wywiadów kwestionariuszowych w ramach badania pilotażowego


Działania te są oceniane z wykorzystaniem skali: 3, 3+, 4, 4+, 5.

Pełny opis:

Przygotowanie praktyk to zajęcia o charakterze przede wszystkim warsztatowym.

Z jednej strony studenci uczestniczący w ćwiczeniach będą mieli możliwość zapoznania się z literaturą socjologiczną, w oparciu o którą przygotowano koncepcje badań, zaangażowanie w realizację których będzie przedmiotem wakacyjnych praktyk studenckich, z drugiej w proces przygotowania narzędzia badawczego oraz jego pilotażu, które zostanie wykorzystane w trakcie praktyk.

Realizowane w letnim semestrze akademickim 2016/2017 przygotowanie praktyk studenckich ma na celu zapoznanie studentów z projektem badawczym: Tradycja i nowoczesność stylu życia rodzin z Rybnika. Badania te nawiązują do międzynarodowego projektu zrealizowanego 10 lat wcześniej wśród rodzin zamieszkałych w Rybniku, Nitrze, Hradec Kralove i Szeged.

Celem badań jest oszacowanie wpływu zmian społecznych na:

- style życia rodzin

- zachowania prozdrowotne

- sposoby funkcjonowania, realizowane modele i strukturę rodziny w odniesieniu do zmiennych takich jak tradycja i nowoczesność

- powstawanie/utrzymywanie się uprzedzeń

Pytania badawcze:

- W jaki sposób wymiary: economiczny, społeczny, psychologiczny i indywidualny wpływają na styl życia?

- Czy istnieją specyficzne cechy poszczególnych rodzin, zdeterminowane przez sposób w jaki styl życia i społeczno-środowiskowe czynniki formują wartości rodzin?

- W jaki sposób zmiany społeczno-ekonomiczne ostatnich lat zmodyfikowały elementy stylu życia i przystosowania rodzin?

Kluczowe zagadnienia, wokół których będą się koncentrować badania, których pilotaż studenci przeprowadzą w ramach zajęć Przygotowanie praktyk:

1. zwyczaje żywieniowe

2. sposoby spędzania czasu wolnego

3. zwyczaje rodzinne

4. nawyki kulturowe

5. wartości rodzinne

Rodzina jest stałym elementem życia społecznego. Społeczno - kulturowy kontekst, w ramach którego rodzina funkcjonuje, wpływa na jej strukturę. W tradycyjnym rozumieniu rodzina to grupa społeczna złożona z osób połączonych dwoma typami stosunków społecznych: stosunkiem małżeństwa i stosunkiem pokrewieństwa. Owe dwa typy stosunków społecznych oparte są nie tylko na więzi emocjonalnej ale również na społecznie obowiązujących wzorach postępowania i normach wzajemnego oddziaływania [Jan Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii]. Industrializacja, urbanizacja, postęp nauki, zmiany w systemach wartości w tym postępująca indywidualizacja oraz laicyzacja życia społecznego powodują, że popularność zdobywają alternatywne formy życia rodzinnego takie jak: monoparentaryzm (z wyboru, z podowu rozwodu) małżeństwa, które wygasły (z powodu śmierci współmałżonka), LAT (living apart together), DINKS (double income no kids), kohabitacja, konkubinat. Alternatywy wobec rodziny nuklearnej pozbawione są: usytuowania prawnego, trwania przez całe życie, wyłączności seksualnej pomiędzy małżonkami, posiadania dzieci i wysokiej pozycji mężczyzny. W badaniach sprzed 10 lat, do których nawiązuje projekt badawczy, do udziale w którym studenci są przygotowywani podczas zajęć Przygotowanie praktyk, za kryterium rodziny przyjęto fakt posiadania dziecka, przez kobietę, bez względu na jej formalne lub nieformalne powiązanie z mężczyzną i ojcem dziecka.

Tradycyjna górnośląska rodzina robotnicza była rodziną patriarchalną o sztywnym podziale ról na kobiece i męskie. Dbanie o gospodarstwo domowe i wychowanie potomstwa było domeną żony - matki, realizacją funkcji ekonomicznej była zadaniem męża - ojca.

Obserwowalne jest stopniowe przechodzenie struktury rodziny od modelu wielopokoleniowego do modelu rodziny nuklearnej.

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych ponad 10 lat temu w Rybniku, wśród jego mieszkańców dominował tradycyjny wzór funkcjonowania rodziny, którego podstawę stanowiło zalegalizowane prawnie małżeństwo.

Zajęcia "Przygotowanie praktyk" mają za cel zapoznanie studentów z wynikami przeprowadzonych wówczas badań oraz przygotowanie studentów do przeprowadzenia analogicznych badań w mieście Rybnik. Interesujące jest bowiem sprawdzenie jakie modele życia rodzinnego i małżeńskiego są obecnie realizowane przez mieszkańców tego miasta i jaki jest styl życia osób należących do rodzin/rodzin.

Dzięki uczestnictwu w tych zajęciach studenci nabędą kompetencje i odpowiednie umiejętności do podejmowania działań w obszarze socjologii rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem problemów występujących na poziomie miasta i regionu.

Uwagi:

Studencie uczestniczący w zajęciach powinni znać podstawowe pojęcia z zakresu socjologii małżeństwa i rodziny oraz posiadać wiedzę o tożsamości kulturowej Górnego Śląska. Ponadto uczestnicy zajęć powinni posiadać wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu metod i technik badawczych w stopniu pozwalającym im na udział w konstruowaniu narzędzia badawczego, który zostanie wykorzystany w trakcie przeprowadzania praktyk.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.