Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SO-N1-WDP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do psychologii
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Moduł wprowadzenie do psychologii ukierunkowany jest na wyposażenie słuchaczy w wiedzę oraz umiejętności stosowania podstawowych pojęć z zakresu psychologii i najważniejszych nurtów teoretycznych w psychologii. Poprzez poznanie podstaw mechanizmów i wzorców ludzkich zachowań studenci będą rozwijali umiejętność rozumienia procesów i zjawisk psychicznych kierujących zachowaniem ludzi; rozróżniania rodzajów i funkcji różnic indywidualnych w zakresie funkcjonowania psychicznego ludzi oraz elementów struktury osobowości. Celem modułu jest zdobycie umiejętności korzystania z wiedzy psychologicznej w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych.

Pełny opis:

WYKŁADY:

1.Rozumienie człowieka i człowieczeństwa w różnych ujęciach teoretycznych psychologii; konsekwencje przyjętych kryteriów oceny człowieka i człowieczeństwa dla relacji międzyludzkich i rodzajów podejmowanych działań

2.Od przysłów do PET – sposoby poznawania człowieka, zbierania informacji i weryfikowania ich; psychologia folk a naukowa; nauka a wiara. Problem wiarygodności wybranych metod terapeutycznych w świetle metodologii naukowej.

3.Poznawcza reprezentacja świata.

4.Serce i rozum czyli geneza emocjonalnego ustosunkowania człowieka; pętla aktywności afektywno-poznawczej, społeczne mechanizmy wyrażania i kontroli emocji, podłoże zaburzeń o charakterze emocjonalnym.

5.Szczęście w naukowym dyskursie a w potocznym doznaniu; sposoby ujmowania „szczęśliwości” i wynikające z tego dyrektywy dla praktyki; krytyczny przegląd podejść.

6.Ekonomia doświadczania jako sposób budowania kapitału wymiennego; istota, specyfika, funkcje zjawiska, związek z codzienną aktywnością i motywacją do działania.

7.Uzależnienia czynnościowe jako signum temporis ; sposoby rozumienia, diagnozowania, wspierania w radzeniu sobie z nimi.

8.Mentalność jako nadrzędny, nieuświadamiany mechanizm regulacji zachowania człowieka; charakterystyka tzw. mentalności prawego kciuka.

ĆWICZENIA:

1. Psychologia jako nauka – psychologia a socjologia – różnice i podobieństwa

2. Metody badawcze w psychologii a dylematy etyczne. Słynne eksperymenty psychologiczne

3. Zmysły i życie. Dźwięki, smaki i zapachy. Psychologia węchu

4. Świadomość i tożsamość jako przedmiot badań psychologicznych

5.Podstawy psychologii poznawczej. Pamięć i jej rodzaje.

6. Emocje w życiu człowieka

7. Społeczno – kulturowe podstawy zaburzeń psychicznych

8.Rodzaje i rola motywacji a funkcjonowanie jednostki.

9. Teorie osobowości. „Ja” i media społecznościowe.

10. Inteligencja i sposoby jej mierzenia

11. Psychologia szczęścia

12. Psychologia humoru i terapia śmiechem.

13. Zmiana społeczna i sposoby radzenia sobie z wyzwaniami współczesności.

Literatura:

WYKŁADY:

Literatura obowiązkowa:

Benjamin Jr, L.T. (2008). Historia współczesnej psychologii. Warszawa: PWN.

Gazzaniga,M.(2011). Istota człowieczeństwa. Co czyni nas wyjątkowymi. Sopot: Smak Słowa.(fragm.)

Gergen, K., J. (2009). Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym. Przeł. Mirosława Marody. Warszawa: PWN. (fragm.)

Górnik-Durose, M. (2010). Kupowanie rzeczy, kupowanie doświadczeń – nowe zjawiska w zachowaniach konsumenckich. W: M. Goszczyńska, M. Górnik-Durose (red.): Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość – Pieniądze – Konsumpcja (s. 209–234). Warszawa: Difin.

Guerreschi, C.,2006: Nowe uzależnienia. Kraków: Salwator.

Kahneman, D. (2011). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Przeł. Piotr Szymczak. Poznań: Media Rodzina. (fragm.)

Joseph, P.A. Linley (red.), (2007). Psychologia pozytywna w praktyce. Warszawa: PWN.

Wadeley, A., Birch, A., Malim, T. (2007). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: PWN

Witkowski, T. (2009). Zakazana psychologia, t.1. Taszów: Biblioteka moderatora.(fragm.).

Zimbardo, P.G., Gerrig R.J. (2008). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

Barber, B.R. (2008). Infantylizacja społeczeństwa. Warszawa: MUZA SA.

Baumeister, R. (2011). Zwierzę kulturowe. Warszawa: PWN.

Buss, D.M. (2000). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: GWP.

Czapiński, J. (2012, red.). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: PWN.

Górnik-Durose, M. (2013). Kultura współczesna a zdrowie. Sopot: GWP. (fragm.)

Kolańczyk, A.; Wojciszke, B. (red.), (2010). Motywacje umysłu. Sopot: Wyd. Smak słowa.(fragm.)

Kovecses, Z. (2012). Język, umysł, kultura. Kraków: UNIVERSITAS. (fragm.)

Ohme, R. K.; Jarymowicz, M. (2003). Automatyzmy w procesach przetwarzania informacji.

Sikora, T. (2012). W supermarkecie szczęścia. [W:] M. Górnik-Durose, A. M.

Zaleśkiewicz, T. (2012). Psychologia ekonomiczna. Warszawa: PWN.

Zawadzka (red.), W supermarkecie szczęścia: O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia. Warszawa: Wyd. Difin SA.

Vetulani, J. (2010). Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice (s.183-258).Kraków: Wyd. Homini.

ĆWICZENIA:

Literatura obowiązkowa:

Zimbardo, P.G., Gerrig R.J. (2008). Psychologia i życie. Warszawa: PWN

Strelau J. (red.) (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Strelau J., Doliński D. (2010). Psychologia akademicka. Tom II. Gdańsk: GWP

Argyle M., (2004), Psychologia szczęścia. Wrocław: Astrum

Czerniawska E., Czerniawska – Far, (2007). Psychologia węchu i pamięci węchowej, Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne i Akademickie

Literatura uzupełniająca:

Ekman, P. (2003). Emocje ujawnione. Gliwice: Wydawnictwo HELION

Krahe B. (2005). Agresja. Gdańsk: GWP.

Kozielecki J. (2000). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak

Seligman, M., Walker, E., Rosenhan, D. (2003). Psychopatologia. Poznań: Zysk i S-ka

Efekty uczenia się:

Student zna koncepcje psychologiczne człowieka wyjaśniające podstawowe mechanizmy kształtujące zachowania ludzi.

Posiada elementarną wiedzę na temat procesów poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych wyznaczających zachowania jednostek.

Ma świadomość wielowymiarowego, interdyscyplinarnego charakteru czynników kształtujących indywidualne i społeczne funkcjonowanie człowieka.

Rozwija wiedzę na temat złożonych powiązań między intrapsychicznymi procesami jednostki a jej funkcjonowaniem w rolach społecznych.

Posiada podstawowe umiejętności wyjaśniania i analizowania zachowań jednostek z perspektywy psychologicznych koncepcji człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin:

- weryfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na podstawie treści programowych modułu, literatury zamieszczonej w sylabusie oraz pracy własnej studenta;

- forma weryfikacji wybierana przez osobę prowadzącą np.: egzamin ustny / pisemny, zadanie problemowe, projekt (indywidualny, grupowy), praca w formie pisemnej, gdzie konieczne jest wykazanie się określoną wiedzą i umiejętnościami, np. esej, recenzja, itp.

- wymagania określone i podane do wiadomości na początku semestru w sylabusie

Sprawdzian:

- weryfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na podstawie treści programowych modułu, literatury zamieszczonej w sylabusie oraz pracy własnej studenta;

- forma weryfikacji wybierana przez osobę prowadzącą np.: kolokwium ustne/pisemne, test otwarty / wyboru, sprawdzian*, praca wymagająca określonych umiejętności i wiedzy np.: recenzja, case study, projekt (indywidualny, grupowy), zadania problemowe, sprawozdanie, portfolio, prezentacja z dyskusją, prowadzenie / udział w dyskusji, itp.

- wymagania określone i podane do wiadomości na początku semestru w sylabusie

Aktywność własna studenta (opcjonalnie):

Weryfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w oparciu o treści zajęć, wskazaną w sylabusie literaturę i doświadczenia własne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.