Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SO-S1-PW/WDP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do psychologii
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Wykłady mają na celu przekazanie informacji i skłonienie do refleksji zarówno nad przekazywanymi wiadomościami, jak i możliwością, zasadnością, ograniczeniami korzystania z nich w przyszłej pracy zawodowej. Tematyka zajęć dotyka tych obszarów aktywności człowieka, które wydają się szczególnie istotne z punktu widzenia udzielania konstruktywnego wsparcia. Zagadnienia związane z jednostkowym, psychicznym poziomem funkcjonowania przedstawiane są w pryzmacie szerszych, społecznych, kulturowych i cywilizacyjnych uwarunkowań. Problemy mechanizmów i konsekwencji ludzkiego sposobu konstruowania własnego Ja, poznawania, porozumiewania się, odczuwania, budowania relacji interpersonalnych, korzystania z dostępnych artefaktów odniesione zostają do dorobku tzw. psychologii praktycznej i stosowanych w jej ramach rozwiązań.

Pełny opis:

1. Rozumienie człowieka i człowieczeństwa w różnych ujęciach teoretycznych psychologii; konsekwencje przyjętych kryteriów oceny człowieka i człowieczeństwa dla relacji międzyludzkich i rodzajów podejmowanych działań

2. Od przysłów do PET – sposoby poznawania człowieka, zbierania informacji i weryfikowania ich; psychologia folk a naukowa; nauka a wiara. Problem wiarygodności wybranych metod terapeutycznych w świetle metodologii naukowej.

3. Mentalność jako nadrzędny, nieuświadamiany mechanizm regulacji zachowania człowieka; charakterystyka tzw. mentalności prawego kciuka.

4. Psychosocjologia jednostki; podmiotowość i tożsamość jako zmienne konstrukcje; multifreniczność jako podłoże istotnych charakterystyk psychicznego i społecznego funkcjonowania.

5. Motywacje i sposoby działania w kontekście czynności instynktownie, automatycznie i refleksyjnie inicjowanych

6. Serce i rozum czyli geneza emocjonalnego ustosunkowania człowieka; pętla aktywności afektywno-poznawczej, społeczne mechanizmy wyrażania i kontroli emocji, podłoże zaburzeń o charakterze emocjonalnym.

7. Umysłowa reprezentacja świata:

6.A. Język: odzwierciedlenie rzeczywistości czy mówienie dla myślenia

6.B. Charakter procesów pamięciowych i jego skutki w różnych obszarach aktywności

6.C. Pułapki myślenia

8. Szczęście w naukowym dyskursie a w potocznym doznaniu; sposoby ujmowania „szczęśliwości” i wynikające z tego dyrektywy dla praktyki; krytyczny przegląd podejść.

9. Zagadnienie jakości życia w pryzmacie uwarunkowań kulturowych i trudności metodologicznych związanych z pomiarem.

10. Ekonomia doświadczania jako sposób budowania kapitału wymiennego; istota, specyfika, funkcje zjawiska, związek z codzienną aktywnością i motywacją do działania.

11. Uzależnienia czynnościowe jako signum temporis ; sposoby rozumienia, diagnozowania, wspierania w radzeniu sobie z nimi.

Literatura:

Gazzaniga,M.(2011). Istota człowieczeństwa. Co czyni nas wyjątkowymi. Sopot: Smak Słowa.(fragm.)

Gergen, K., J. (2009). Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym. Przeł. Mirosława Marody. Warszawa: PWN. (fragm.)

Górnik-Durose, M. (2010). Kupowanie rzeczy, kupowanie doświadczeń – nowe zjawiska w zachowaniach konsumenckich. W: M. Goszczyńska, M. Górnik-Durose (red.): Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość – Pieniądze – Konsumpcja (s. 209–234). Warszawa: Difin.

Guerreschi, C.,2006: Nowe uzależnienia. Kraków: Salwator.

Kahneman, D. (2011). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Przeł. Piotr Szymczak. Poznań: Media Rodzina. (fragm.)

Joseph, P.A. Linley (red.), (2007). Psychologia pozytywna w praktyce. Warszawa: PWN.

Witkowski, T. (2009). Zakazana psychologia, t.1. Taszów: Biblioteka moderatora.(fragm.)

Ćwiczenia:

Aronson, E., Wilson T. D., Akert R. M. (2006). Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i S-ka.

Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S. (2005). Psychologia zaburzeń. Vol 1. Gdańsk: GWP

Morreale S.P., Spitzberg B.H., J.K. Barge (2007). Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Warszawa: PWN.

Strelau J. (red.) (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Strelau J., Doliński D. (2010). Psychologia akademicka. Tom II. Gdańsk: GWP

Zimbardo Philip G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: Zysk i S-ka

Efekty uczenia się:

- student potrafi odtworzyć, przekazane w trakcie wykładów i ćwiczeń, informacje z obszaru psychologii

- student dysponuje wiedzą, pozwalającą na analizę zadań problemowych wymagających jej wykorzystania

- student dostrzega i potrafi opisać obszary i sposoby praktycznego wdrażania reguł psychologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - ocena uzyskiwana z egzaminu pisemnego jest wypadkową ocen za każde pytanie. Wystawiana jest w oparciu o średnią wyciągniętą ze wszystkich ocen składowych – każde pytanie egzaminacyjne oceniane jest oddzielnie ; większa ilość punktów/pytanie w przypadku podania danych, sformułowania opisu wskazującego na samodzielną pracę studenta.

Ocena z ćwiczeń będąca średnią:

- oceny zaangażowania studenta na zajęciach wyrażanego poprzez udział w dyskusjach, ćwiczeniach i innych zadaniach w sposób znamionujący znajomość literatury podstawowej, dodatkowej oraz informacji zdobytych drogą samodzielnych poszukiwań

- oceny ze sprawdzianu pisemnego

Ocena końcowa z modułu, na którą składają się 2 elementy:

- ocena z egzaminu (50%)

- ocena z ćwiczeń (50%)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.