Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny 1: Europejska polityka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SO-SL-S2-EPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny 1: Europejska polityka społeczna
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Zaliczony wykład z polityki społecznej

Skrócony opis:

Wykład ma zapoznać studentów z problematyką polityki społecznej Unii Europejskiej, jej historii, rozwoju i priorytetów w poszczególnych obszarach. Ma dostarczyć im wiedzy z zakresu teorii, historii i uwarunkowań polityki społecznej, na temat kwestii społecznych oraz przedstawić aktualny obraz tych kwestii w UE.

Pełny opis:

Geneza integracji socjalnej Wspólnot Europejskich.

Etapy rozwoju polityki społecznej Unii Europejskiej.

Podmioty polityki społecznej w Unii Europejskiej.

Narzędzia polityki społecznej: instrumenty prawne, finansowe i programowe.

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju polityki społecznej Unii Europejskiej.

Podstawowe zasady i wartości w polityce społecznej Unii Europejskiej.

Rynek pracy w Unii Europejskiej - integracja i koordynacja.

Problem bezrobocia – priorytety polityki społecznej i sposoby przeciwdziałania

Problem marginalizacji społecznej w UE.

Polityka oświatowa i edukacyjna UE.

Polityka społeczna wobec wybranych kategorii społecznych: dzieci, ludzie starzy, niepełnosprawni, mniejszości.

Literatura:

Anioł W.: Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski. IPS UW, Warszawa 2003

Barcz J.: Przewodnik po Traktacie z Lizbony. LexisNexis, Warszawa 2008

Gabryszak R., Magierka D. (red.): Europejska polityka społeczna. Difin, Warszawa 2011.

Głąbicka K. (red.): Społeczne skutki integracji Polski z Unią Europejską. WSP TWP, Warszawa 1999.

Głąbicka K.: Europejska przestrzeń socjalna. WSP TWP, Warszawa 2002.

Głąbicka K.: Polityka społeczna w Unii Europejskiej. DW Elipsa, Warszawa 2001.

Golinowska S., Florek L., Orłowski W., Uścińska G., Wratny J.: Polityka społeczna Unii Europejskiej i jej konsekwencje dla Polski. IPiSS, Warszawa 1999.

Grewiński M., Malinowski K.: Europejski Fundusz Socjalny i rynek pracy w Unii Europejskiej. WSP TWP, Warszawa 1999.

Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa. Biała Księga dla Komisji Europejskiej. WSP TWP Warszawa 1995..

Rabczuk W.: Polityka edukacyjna Unii Europejskiej. Nowe konteksty. WSP TWP, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Student dysponuje wiedzą w zakresie polityki społeczno-ekonomicznej Polski i Unii Europejskiej jej podstaw aksjologicznych, politycznych i prawnych, modeli i narzędzi.

Ma rozszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania różnych rodzajów struktur społecznych i instytucji życia społecznego oraz o zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów społecznych, ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych teorii wyjaśniających zmiany procesów zachodzących w obrębie wybranych struktur i instytucji społecznych

Ma poszerzoną wiedzę na temat przyczyn, przebiegu, skali i konsekwencji przemian wybranych struktur i instytucji społecznych, rozumie ich kulturowe i historyczne uwarunkowania, ma pogłębioną wiedzę na temat systemów aksjo-normatywnych organizujących wybrane struktury i instytucje społeczne w kontekście procesu integracji europejskiej.

potrafi wskazywać rozwiązania złożonych problemów społecznych w oparciu o narzędzia polityki społecznej w jej wymiarze europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu socjologii, polityki społecznej i pracy socjalnej niezbędną do rozumienia, analizowania, interpretowania oraz porównania procesów, zjawisk i problemów społecznych

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje wieloaspektowe działania w zakresie pracy socjalnej i ekonomii społecznej, wykazuje aktywność i wytrwałość w realizacji działań i projektów

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest pisemna praca zaliczeniowa w postaci opisu wybranej polityki szczegółowej w ujęciu UE i na przykładzie wybranych krajów (indywidualnie lub w zespole, w zależności od tematu), z uwzględnieniem obecności i aktywności studenta na wykładach

Zasady przygotowania pracy zostaną studentom przekazane na początku semestru, praca ma formę pisemną, jest oparta na literaturze podanej przez prowadzącego uzupełnionej o źródła wyszukane przez studenta, praca musi być złożona najpóźniej w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przedmiot w ramach sesji egzaminacyjnej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.