Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalizacyjne: Kapitał społeczny w gospodarce przestrzennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SO-SM-S2-KSG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne: Kapitał społeczny w gospodarce przestrzennej
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminarium specjalizacyjne

Skrócony opis:

Tematyka zajęć jest skoncentrowana wokół zagadnienia kapitału społecznego. Podczas zajęć przedstawiona zostanie geneza oraz ewolucja pojęcia kapitału społecznego oraz omówione zostaną kluczowe teorie, opisujące definicje, źródła i komponenty kapitału społecznego. Szczególny nacisk położony zostanie na zapoznanie słuchaczy z metodami pomiaru kapitału społecznego oraz zaznajomienie ich z wynikami badań empirycznych nad kapitałem społecznym w różnych zbiorowościach przestrzennych, z naciskiem na geograficzne zróżnicowanie zasobów kapitału społecznego w Polsce. Poruszone zostanie również zagadnienie korelatów kapitału społecznego, tj. społeczeństwo obywatelskie, rozwój gospodarczy, ustrój polityczny.

Pełny opis:

Tematyka zajęć jest skoncentrowana wokół zagadnienia kapitału społecznego. Podczas zajęć przedstawiona zostanie geneza oraz ewolucja pojęcia kapitału społecznego oraz omówione zostaną kluczowe teorie, opisujące definicje, źródła i komponenty kapitału społecznego. Szczególny nacisk położony zostanie na zapoznanie słuchaczy z metodami pomiaru kapitału społecznego oraz zaznajomienie ich z wynikami badań empirycznych nad kapitałem społecznym w różnych zbiorowościach przestrzennych, z naciskiem na geograficzne zróżnicowanie zasobów kapitału społecznego w Polsce. Poruszone zostanie również zagadnienie korelatów kapitału społecznego, tj. społeczeństwo obywatelskie, rozwój gospodarczy, ustrój polityczny.

Poszczególne spotkania poświęcone są omówieniu następujących tematów:

1. Definicje i komponenty kapitału społecznego

2. Kapitał społeczny w teoriach J. Colemana, P. Bourdieu oraz F. Fukuyamy

3. Kapitał społeczny w koncepcji R. Putnama

4. Dysponenci i źródła kapitału społecznego

5. Pomiar kapitału społecznego – podejścia badawcze oraz źródła danych

6. Kapitał społeczny w Polsce – uwarunkowania, bariery, czynniki stymulujące, przestrzenne zróżnicowanie

7. Kapitał społeczny a społeczeństwo obywatelskie. Ustrojowe uwarunkowania kreacji kapitału społecznego

8. Kapitał społeczny w małych miastach

9. Kapitał społeczny na obszarach wiejskich

10. Kapitał społeczny a rozwój gospodarczy

11. Kapitał społeczny kobiet i mężczyzn

Literatura:

Literatura podstawowa:

Działek J., Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce, Kraków 2011.

Gajowiak M., Kapitał społeczny. Przypadek Polski, Warszawa 2012.

Growiec K., Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje, Warszawa 2011.

Kaźmierczak T., Rymsza M., Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Warszawa 2007.

M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Warszawa 2007.

Putnam R., Demokracja w działaniu, Kraków 1995.

Rejman K., Kapitał społeczny w teorii społeczeństwa obywatelskiego, w: Społeczeństwo obywatelskie. Modele teoretyczne i praktyka społeczna, red. E. Balawajder, Lublin 2007.

Starosta P. (red.), Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, Łódź 2012.

Szczepański M. S., Bierwiaczonek K., Nawrocki T. (red.), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Katowice 2008.

Szymczak W., Zaufanie społeczne i kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, w: Społeczeństwo obywatelskie: między ideą a praktyką, red. A. Kościański, W. Misztal, Warszawa 2008

Trutkowski C., Mandes S., Kapitał społeczny w małych miastach, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

Fukuyama F., Kapitał społeczny, w: Kultura ma znaczenie, red. L. E. Harrison, S. P. Huntington, Kraków 2003.

Klimowicz M., Bokajło W. (red.), Kapitał społeczny – interpretacje, impresje, operacjonalizacja, Warszawa 2010.

Przybysz J., Sauś J., Kapitał społeczny. Szkice socjologiczno-ekonomiczne, Poznań 2004.

Putnam R., Samotna gra w kręgle, Warszawa 2008.

Zarycki T., Kapitał społeczny a trzy polskie drogi do nowoczesności, „Kultura i Społeczeństwo”, rok XLVIII, nr 2, 2004.

Efekty uczenia się:

Uczestnik kursu nabywa:

- szczegółową wiedzę na temat kapitału społecznego, obejmującą kluczowe teorie i ujęcia kapitału społecznego oraz interdyscyplinarne ujęcia tego pojęcia;

- wiedzę na temat możliwości zastosowania kategorii kapitału społecznego do opisu zbiorowości przestrzennych, w szczególności zbiorowości miejskich;

- wiedzę na temat metod pomiaru zasobów kapitału społecznego;

- umiejętność dokonywania socjologicznej charakterystyki zasobów kapitału społecznego (w szczególności umiejętność wskazywania uwarunkowań i ograniczeń jego powstawania oraz wyjaśniania przestrzennego zróżnicowania zasobów kapitału społecznego w Polsce);

- umiejętność ukazywania powiązań występujących między kapitałem społecznym a poziomem rozwoju gospodarczego, uwarunkowaniami ustrojowymi i społeczeństwem obywatelskim;

- umiejętność analizowania i interpretowania danych statystycznych opisujących parametry kapitału społecznego;

- świadomość wielowymiarowego, interdyscyplinarnego charakteru kapitału społecznego;

- umiejętność refleksyjnego i krytycznego spojrzenia na zagadnienie kapitału społecznego, przejawiające się dociekaniem przyczyn i konsekwencji jego powstawania;

- umiejętność samodzielnego pogłębiania wiedzy w oparciu o literaturę uzupełniającą;

- umiejętność prezentowania opracowanego przez siebie materiału oraz inicjowania i moderowania dyskusji w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia seminarium są:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności, każda następna nieobecność wymaga zaliczenia materiału),

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (znajomość treści lektur, udział w dyskusji,),

- pozytywna ocena przygotowanego i wygłoszonego referatu/prezentacji.

Na ocenę końcową seminarium składają się dwa elementy:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach – w przypadku znaczącej aktywności istnieje możliwość podniesienia oceny końcowej o połowę stopnia;

- przygotowanie i wygłoszenie referatu/prezentacji.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Zygmunt
Prowadzący grup: Agata Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
seminarium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą do zaliczenia modułu jest pozytywna ocena z zaliczenia seminarium, na którą składa się ocena referatu/prezentacji oraz aktywności własnej studenta.


Literatura:

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Zygmunt
Prowadzący grup: Agata Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.