Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje polityki i pomocy społecznej (publiczne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SP-S1-IPIP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucje polityki i pomocy społecznej (publiczne)
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Moduł składa się z dwóch form zajęć: konwersatorium oraz zajęć terenowych. Konwersatorium ma na celu zapoznanie studentów ze sposobem funkcjonowania publicznego systemu pomocy społecznej, jak również analizę przygotowywanych przez studentów wystąpień ustnych oraz prezentacji multimedialnych na temat wybranej publicznej instytucji pomocy społecznej na podstawie informacji zgromadzonych w trakcie zajęć terenowych. Zajęcia terenowe służą zapoznaniu się z organizacją, zadaniami oraz realizowanymi formami wsparcia w trzech wybranych publicznych instytucjach polityki/pomocy społecznej poprzez obserwację działań w nich podejmowanych, gromadzenie informacji potrzebnych do zaprezentowania wybranych instytucji, w tym przeprowadzenie wywiadów z ich pracownikiem/pracownikami oraz przygotowanie pisemnych sprawozdań.

Pełny opis:

Moduł składa się z dwóch form zajęć: konwersatorium oraz zajęć terenowych. Konwersatorium ma na celu zapoznanie studentów ze sposobem funkcjonowania publicznego systemu pomocy społecznej. Podczas zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Publiczny system pomocy społecznej w Polsce – ramy prawne i organizacyjne

2. Zadania publicznego systemu pomocy społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych

3. Instytucje pomocy i wsparcia dla różnych grup klientów

4. Formy pomocy i wsparcia wykorzystywane w pracy z różnymi grupami klientów

5. Współpraca międzysektorowa i interdyscyplinarna w ramach publicznego systemu pomocy społecznej

6. Skuteczność i efektywność działania na rzecz klientów w publicznych instytucjach pomocy społecznej – na wybranych przykładach

Temat 6 zrealizowany zostanie w oparciu o analizę przygotowywanych przez studentów wystąpień ustnych oraz prezentacji multimedialnych na temat wybranej publicznej instytucji pomocy społecznej na podstawie informacji zgromadzonych w trakcie zajęć terenowych.

Zajęcia terenowe służą zapoznaniu się z organizacją, zadaniami oraz realizowanymi formami wsparcia w trzech wybranych publicznych instytucjach polityki/pomocy społecznej poprzez obserwację działań w nich podejmowanych, gromadzenie informacji potrzebnych do zaprezentowania wybranych instytucji, w tym przeprowadzenie wywiadów z ich pracownikiem/pracownikami oraz przygotowanie pisemnych sprawozdań.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Akty prawne regulujące funkcjonowanie publicznego systemu pomocy społecznej (ustawy, rozporządzenia)

Bartoszek A., Czekaj K., Faliszek K., Niesporek A., Trawkowska D., Instytucje wsparcia a monitoring problemów społecznych w Katowicach. Księga Dobrych Praktyk. UM Katowice, UŚ, Katowice 2012

Brągiel J., Badora S. (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Wyd. UO, Opole 2005

Kaźmierczak T., Łuczyńska M., Wprowadzenie do pomocy społecznej, WN Śląsk, Katowice 1998

Krzyszkowski J., Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem, Wyd. UŁ, Łódź 2005

Leś E.(red.), Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji, IPS UW, Warszawa 2002/2003

Moroń D., Zamorska K. (red.), Samorządowa polityka społeczna. Rozwiązania instytucjonalno-prawne. Dobre praktyki na Dolnym Śląsku, Wyd. UWr, Wrocław 2010

Rysz-Kowalczyk B. (red.), Polityka społeczna gmin i powiatów. Kompendium wiedzy o instytucjach i procedurach. DW Elipsa, IPS UW, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

Balcerzak-Paradowska B. (red.), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, IPiSS, Warszawa 2009

Błasiak D., Piątkowska-Lipka I. (red.), Rola pracy socjalnej w przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia społecznego, ROPS, Katowice 2012

Brągiel J., Sikora P. (red.), Praca socjalna wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń człowieka, UO, Opole 2005

Dobre praktyki w projektach realizowanych przez instytucje pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, ROPS, Katowice 2010

Kotlarska-Michalska A., Piątek K. (red.), Praca socjalna – jej dyskursy, usytuowania i profile, WE Akapit, Toruń-Bydgoszcz 2013

Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe, Impuls, Kraków 2009

Racław M. (red.), Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, ISP, Warszawa 2011

Szymczak W. (red.), Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej, TN KUL, KUL, Lublin 2009

Wódz K., Faliszek K. (red.), Aktywizacja – integracja – spójność społeczna. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej, WE Akapit, Toruń 2009

Zalewska D., Oliwa-Ciesielska M., Szczepaniak-Wiecha I., Grzegorski S., Formy pomocy bezdomnym. Analiza ułatwień i ograniczeń problemu, IRSS, WR Wrzos, Warszawa 2005

Żukiewicz A., Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych systemu pomocy społecznej. Przykład działalności Klubu Integracji Społecznej, Impuls, Kraków 2009

Efekty uczenia się:

Student nabywa podstawową wiedzę dotyczącą publicznych instytucji polityki i pomocy społecznej (w tym kwestii prawnych, organizacyjnych i sposobów funkcjonowania).

Student posiada umiejętność zgromadzenia i zintegrowania informacji potrzebnych do przedstawienia wybranych instytucji, potrafi skonstruować prezentację w formie pisemnej i ustnej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenę końcową modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej z oceny uzyskanej przez studenta w efekcie zaliczenia konwersatorium oraz zaliczenia zajęć terenowych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
praca własna więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Faliszek
Prowadzący grup: Krystyna Faliszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
praca własna - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej z oceny uzyskanej przez studenta w efekcie zaliczenia konwersatorium oraz zaliczenia zajęć terenowych.

Na ocenę z konwersatorium składają się oceny cząstkowe:

- ocena umiejętności zgromadzenia, wykorzystania, zintegrowania i zaprezentowania różnorodnych informacji o funkcjonowaniu wybranych instytucji

- ocena przygotowanej pracy pisemnej oraz sposobu wyrażania opinii,

- ocena wykorzystanej wiedzy,

- ocena umiejętności skonstruowania wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej.

Na początku semestru studenci w grupach dwuosobowych dokonają wyboru instytucji, otrzymają szczegółowe wskazówki dotyczące zakresu informacji i sposobu prezentacji wybranej instytucji, czas na przygotowanie pracy do końca kwietnia, prezentacja na zajęciach w maju.

Z kolei zaliczenie zajęć terenowych odbywa się na podstawie dostarczonych przez każdą parę sprawozdań z wizytacji trzech wybranych publicznych instytucji polityki i pomocy społecznej.


Pełny opis:

Celem zajęć realizowanych w ramach modułu Instytucje polityki i pomocy społecznej (publiczne) jest zapoznanie studentów z praktyką pomocy społecznej w ramach publicznego systemu pomocy społecznej i nabycie szczegółowej wiedzy o organizacji, funkcjonowaniu i zadaniach publicznych instytucji pomocy społecznej oraz form wsparcia w publicznych instytucjach pomocy społecznej dla różnych grup klientów pomocy społecznej. Dzięki temu student ma zrozumieć potrzebę tworzenia różnorodnych form pomocy i wykazywać aktywność w podejmowania działań na rzecz potrzebujących

Uwagi:

Szczegółowy zakres wymagań dotyczących prezentacji oraz sprawozdań z wizytacji publicznych instytucji polityki i pomocy społecznej został studentom przekazany podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: ćwiczenia terenowe więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Faliszek
Prowadzący grup: Krystyna Faliszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej z oceny uzyskanej przez studenta w efekcie zaliczenia konwersatorium oraz zaliczenia zajęć terenowych.

Na ocenę z konwersatorium składają się oceny cząstkowe:

- ocena umiejętności zgromadzenia, wykorzystania, zintegrowania i zaprezentowania różnorodnych informacji o funkcjonowaniu wybranych instytucji

- ocena przygotowanej pracy pisemnej oraz sposobu wyrażania opinii,

- ocena wykorzystanej wiedzy,

- ocena umiejętności skonstruowania wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej.

Na początku semestru studenci w grupach dwuosobowych dokonają wyboru instytucji, otrzymają szczegółowe wskazówki dotyczące zakresu informacji i sposobu prezentacji wybranej instytucji, czas na przygotowanie pracy do końca kwietnia, prezentacja na zajęciach w maju.

Z kolei zaliczenie zajęć terenowych odbywa się na podstawie dostarczonych przez każdą parę sprawozdań z wizytacji trzech wybranych publicznych instytucji polityki i pomocy społecznej.


Pełny opis:

Celem zajęć realizowanych w ramach modułu Instytucje polityki i pomocy społecznej (publiczne) jest zapoznanie studentów z praktyką pomocy społecznej w ramach publicznego systemu pomocy społecznej i nabycie szczegółowej wiedzy o organizacji, funkcjonowaniu i zadaniach publicznych instytucji pomocy społecznej oraz form wsparcia w publicznych instytucjach pomocy społecznej dla różnych grup klientów pomocy społecznej. Dzięki temu student ma zrozumieć potrzebę tworzenia różnorodnych form pomocy i wykazywać aktywność w podejmowania działań na rzecz potrzebujących

Uwagi:

Szczegółowy zakres wymagań dotyczących prezentacji oraz sprawozdań z wizytacji publicznych instytucji polityki i pomocy społecznej został studentom przekazany podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: ćwiczenia terenowe więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Faliszek
Prowadzący grup: Krystyna Faliszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej z oceny uzyskanej przez studenta w efekcie zaliczenia konwersatorium oraz zaliczenia zajęć terenowych.

Na ocenę z konwersatorium składają się oceny cząstkowe:

- ocena umiejętności zgromadzenia, wykorzystania, zintegrowania i zaprezentowania różnorodnych informacji o funkcjonowaniu wybranych instytucji

- ocena przygotowanej pracy pisemnej oraz sposobu wyrażania opinii,

- ocena wykorzystanej wiedzy,

- ocena umiejętności skonstruowania wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej.

Na początku semestru studenci w grupach dwuosobowych dokonają wyboru instytucji, otrzymają szczegółowe wskazówki dotyczące zakresu informacji i sposobu prezentacji wybranej instytucji, czas na przygotowanie pracy do końca kwietnia, prezentacja na zajęciach w maju.

Z kolei zaliczenie zajęć terenowych odbywa się na podstawie dostarczonych przez każdą parę sprawozdań z wizytacji trzech wybranych publicznych instytucji polityki i pomocy społecznej.


Pełny opis:

Celem zajęć realizowanych w ramach modułu Instytucje polityki i pomocy społecznej (publiczne) jest zapoznanie studentów z praktyką pomocy społecznej w ramach publicznego systemu pomocy społecznej i nabycie szczegółowej wiedzy o organizacji, funkcjonowaniu i zadaniach publicznych instytucji pomocy społecznej oraz form wsparcia w publicznych instytucjach pomocy społecznej dla różnych grup klientów pomocy społecznej. Dzięki temu student ma zrozumieć potrzebę tworzenia różnorodnych form pomocy i wykazywać aktywność w podejmowania działań na rzecz potrzebujących

Uwagi:

Szczegółowy zakres wymagań dotyczących prezentacji oraz sprawozdań z wizytacji publicznych instytucji polityki i pomocy społecznej został studentom przekazany podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: ćwiczenia terenowe, 0 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Faliszek
Prowadzący grup: Krystyna Faliszek, Olga Tytko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej z oceny uzyskanej przez studenta w efekcie zaliczenia konwersatorium oraz zaliczenia zajęć terenowych.

Na ocenę z konwersatorium składają się oceny cząstkowe:

- ocena umiejętności zgromadzenia, wykorzystania, zintegrowania i zaprezentowania różnorodnych informacji o funkcjonowaniu wybranych instytucji

- ocena przygotowanej pracy pisemnej oraz sposobu wyrażania opinii,

- ocena wykorzystanej wiedzy,

- ocena umiejętności skonstruowania wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej.

Na początku semestru studenci w grupach 5 - 7-osobowych dokonają wyboru instytucji, otrzymają szczegółowe wskazówki dotyczące zakresu informacji i sposobu prezentacji wybranej instytucji, czas na przygotowanie pracy do końca kwietnia, prezentacja na zajęciach w maju.

Z kolei zaliczenie zajęć terenowych odbywa się na podstawie dostarczonych przez każdą grupę sprawozdań z wizytacji wybranej publicznej instytucji polityki i pomocy społecznej oraz propozycji włączenia się w działania tej instytucji.


Pełny opis:

Celem zajęć realizowanych w ramach modułu Instytucje polityki i pomocy społecznej (publiczne) jest zapoznanie studentów z praktyką pomocy społecznej w ramach publicznego systemu pomocy społecznej i nabycie szczegółowej wiedzy o organizacji, funkcjonowaniu i zadaniach publicznych instytucji pomocy społecznej oraz form wsparcia w publicznych instytucjach pomocy społecznej dla różnych grup klientów pomocy społecznej. Dzięki temu student ma zrozumieć potrzebę tworzenia różnorodnych form pomocy i wykazywać aktywność w podejmowania działań na rzecz potrzebujących

Uwagi:

Szczegółowy zakres wymagań dotyczących prezentacji oraz sprawozdań z wizytacji publicznych instytucji polityki i pomocy społecznej został studentom przekazany podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: ćwiczenia terenowe więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Faliszek
Prowadzący grup: Bartosz Drdzeń, Krystyna Faliszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej z oceny uzyskanej przez studenta w efekcie zaliczenia konwersatorium oraz zaliczenia zajęć terenowych.

Na ocenę z konwersatorium składają się oceny cząstkowe:

- ocena umiejętności zgromadzenia, wykorzystania, zintegrowania i zaprezentowania różnorodnych informacji o funkcjonowaniu wybranych instytucji

- ocena przygotowanej pracy pisemnej oraz sposobu wyrażania opinii,

- ocena wykorzystanej wiedzy,

- ocena umiejętności skonstruowania wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej.

Na początku semestru studenci w grupach 5 - 7-osobowych dokonają wyboru instytucji, otrzymają szczegółowe wskazówki dotyczące zakresu informacji i sposobu prezentacji wybranej instytucji, czas na przygotowanie pracy do końca kwietnia, prezentacja na zajęciach w maju.

Z kolei zaliczenie zajęć terenowych odbywa się na podstawie dostarczonych przez każdą grupę sprawozdań z wizytacji wybranej publicznej instytucji polityki i pomocy społecznej oraz propozycji włączenia się w działania tej instytucji.


Pełny opis:

Celem zajęć realizowanych w ramach modułu Instytucje polityki i pomocy społecznej (publiczne) jest zapoznanie studentów z praktyką pomocy społecznej w ramach publicznego systemu pomocy społecznej i nabycie szczegółowej wiedzy o organizacji, funkcjonowaniu i zadaniach publicznych instytucji pomocy społecznej oraz form wsparcia w publicznych instytucjach pomocy społecznej dla różnych grup klientów pomocy społecznej. Dzięki temu student ma zrozumieć potrzebę tworzenia różnorodnych form pomocy i wykazywać aktywność w podejmowania działań na rzecz potrzebujących

Uwagi:

Szczegółowy zakres wymagań dotyczących prezentacji oraz sprawozdań z wizytacji publicznych instytucji polityki i pomocy społecznej został studentom przekazany podczas zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.