Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje polityki i pomocy społecznej (monografia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SP-S1-IPIPSM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucje polityki i pomocy społecznej (monografia)
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Zaliczenie modułów: instytucje polityki i pomocy społecznej - instytucje publiczne oraz instytucje polityki i pomocy społecznej - instytucje niepubliczne

Skrócony opis:

Moduł składa się z dwóch form zajęć: konwersatorium oraz zajęć terenowych. Konwersatorium ma na celu zapoznanie studentów ze sposobem funkcjonowania systemu pomocy społecznej, jak również analizę przygotowywanych przez studentów wystąpień ustnych oraz prezentacji multimedialnych na temat wybranej instytucji pomocy społecznej na podstawie informacji zgromadzonych w trakcie zajęć terenowych. Zajęcia terenowe służą zdobyciu pogłębionych informacji na temat systemu wsparcia udzielanego w wybranej (publicznej lub niepublicznej) instytucji polityki/pomocy społecznej poprzez obserwację działań w nich podejmowanych, gromadzenie informacji potrzebnych do zaprezentowania wybranych instytucji, w tym przeprowadzenie wywiadów z ich pracownikiem/pracownikami oraz przygotowanie monografii instytucji.

Pełny opis:

Moduł składa się z dwóch form zajęć: konwersatorium oraz zajęć terenowych. Konwersatorium ma na celu zapoznanie studentów ze sposobem funkcjonowania systemu pomocy społecznej. Podczas zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. System pomocy społecznej w Polsce – ramy prawne i organizacyjne

2. Instytucje pomocy i wsparcia dla różnych grup klientów, różnorodność form pomocy i wsparcia wykorzystywanych w pracy z różnymi grupami klientów

3. Projekty i programy realizowane w instytucjach systemu pomocy społecznej

4. Aktywność obywatelska w rozwiązywaniu problemów społecznych

5. Współpraca międzysektorowa i interdyscyplinarna w rozwiązywaniu problemów społecznych

6. Uwarunkowania skuteczności i efektywności działania na rzecz klientów w instytucjach pomocy społecznej – na wybranych przykładach

Temat 6 zrealizowany zostanie w oparciu o analizę przygotowywanych przez studentów wystąpień ustnych oraz prezentacji multimedialnych na temat wybranej instytucji pomocy społecznej na podstawie informacji zgromadzonych w trakcie zajęć terenowych.

Zajęcia terenowe służą zapoznaniu się z organizacją, zadaniami oraz realizowanymi formami wsparcia w wybranej instytucji polityki/pomocy społecznej poprzez obserwację i uczestnictwo w działaniach podejmowanych w tej instytucji, gromadzenie informacji potrzebnych do jej zaprezentowania, w tym przeprowadzenie wywiadów z jej pracownikami.

Na podstawie informacji uzyskanych podczas zajęć terenowych każdy ze studentów przygotowuje monografię instytucji, która stanowi podstawę zaliczenia modułu

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Akty prawne regulujące funkcjonowanie publicznego systemu pomocy społecznej (ustawy, rozporządzenia)

Bartoszek A., Czekaj K., Faliszek K., Niesporek A., Trawkowska D., Instytucje wsparcia a monitoring problemów społecznych w Katowicach. Księga Dobrych Praktyk. UM Katowice, UŚ, Katowice 2012

Brągiel J., Badora S. (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Wyd. UO, Opole 2005

Kaźmierczak T., Łuczyńska M., Wprowadzenie do pomocy społecznej, WN Śląsk, Katowice 1998

Krzyszkowski J., Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem, Wyd. UŁ, Łódź 2005

Leś E.(red.), Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji, IPS UW, Warszawa 2002/2003

Moroń D., Zamorska K. (red.), Samorządowa polityka społeczna. Rozwiązania instytucjonalno-prawne. Dobre praktyki na Dolnym Śląsku, Wyd. UWr, Wrocław 2010

Rysz-Kowalczyk B. (red.), Polityka społeczna gmin i powiatów. Kompendium wiedzy o instytucjach i procedurach. DW Elipsa, IPS UW, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

Balcerzak-Paradowska B. (red.), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, IPiSS, Warszawa 2009

Błasiak D., Piątkowska-Lipka I. (red.), Rola pracy socjalnej w przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia społecznego, ROPS, Katowice 2012

Brągiel J., Sikora P. (red.), Praca socjalna wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń człowieka, UO, Opole 2005

Dobre praktyki w projektach realizowanych przez instytucje pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, ROPS, Katowice 2010

Kotlarska-Michalska A., Piątek K. (red.), Praca socjalna – jej dyskursy, usytuowania i profile, WE Akapit, Toruń-Bydgoszcz 2013

Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe, Impuls, Kraków 2009

Racław M. (red.), Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, ISP, Warszawa 2011

Szymczak W. (red.), Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej, TN KUL, KUL, Lublin 2009

Wódz K., Faliszek K. (red.), Aktywizacja – integracja – spójność społeczna. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej, WE Akapit, Toruń 2009

Zalewska D., Oliwa-Ciesielska M., Szczepaniak-Wiecha I., Grzegorski S., Formy pomocy bezdomnym. Analiza ułatwień i ograniczeń problemu, IRSS, WR Wrzos, Warszawa 2005

Żukiewicz A., Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych systemu pomocy społecznej. Przykład działalności Klubu Integracji Społecznej, Impuls, Kraków 2009

Efekty uczenia się:

Student nabywa podstawową wiedzę dotyczącą publicznych instytucji polityki i pomocy społecznej (w tym kwestii prawnych, organizacyjnych i sposobów funkcjonowania).

Student posiada umiejętność zgromadzenia i zintegrowania informacji potrzebnych do przedstawienia wybranych instytucji, potrafi skonstruować prezentację w formie pisemnej i ustnej oraz przygotować monografię wybranej instytucji polityki i pomocy społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę modułu składają się oceny cząstkowe:

- ocena umiejętności zgromadzenia, wykorzystania, zintegrowania i zaprezentowania różnorodnych informacji o funkcjonowaniu wybranej instytucji

- ocena przygotowanej pracy pisemnej (monografii) oraz sposobu wyrażania opinii,

- ocena wykorzystanej wiedzy,

- ocena umiejętności skonstruowania wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
praca własna więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Faliszek, Agata Zygmunt
Prowadzący grup: Krystyna Faliszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
praca własna - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

OKM jest oceną z zaliczenia przedmiotu, która obejmuje aktywność na zajęciach oraz przygotowanie i prezentację opisu zrealizowanego działania (projektu

Pełny opis:

Celem zajęć realizowanych w ramach modułu Instytucje polityki i pomocy społecznej (publiczne) jest zapoznanie studentów z praktyką pomocy społecznej w ramach publicznego systemu pomocy społecznej i nabycie szczegółowej wiedzy o organizacji, funkcjonowaniu i zadaniach publicznych instytucji pomocy społecznej oraz form wsparcia w publicznych instytucjach pomocy społecznej dla różnych grup klientów pomocy społecznej. Dzięki temu student ma zrozumieć potrzebę tworzenia różnorodnych form pomocy i wykazywać aktywność w podejmowania działań na rzecz potrzebujących

Uwagi:

Szczegółowy zakres wymagań dotyczących prezentacji oraz treści monografii został studentom przekazany podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: ćwiczenia terenowe więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Faliszek
Prowadzący grup: Krystyna Faliszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

OKM jest oceną z zaliczenia przedmiotu, która obejmuje aktywność na zajęciach oraz przygotowanie i prezentację opisu zrealizowanego działania (projektu

Pełny opis:

Celem zajęć realizowanych w ramach modułu Instytucje polityki i pomocy społecznej (publiczne) jest zapoznanie studentów z praktyką pomocy społecznej w ramach publicznego systemu pomocy społecznej i nabycie szczegółowej wiedzy o organizacji, funkcjonowaniu i zadaniach publicznych instytucji pomocy społecznej oraz form wsparcia w publicznych instytucjach pomocy społecznej dla różnych grup klientów pomocy społecznej. Dzięki temu student ma zrozumieć potrzebę tworzenia różnorodnych form pomocy i wykazywać aktywność w podejmowania działań na rzecz potrzebujących

Uwagi:

Szczegółowy zakres wymagań dotyczących prezentacji oraz treści monografii został studentom przekazany podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: ćwiczenia terenowe więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Faliszek
Prowadzący grup: Justyna Czerwińska, Krystyna Faliszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

OKM jest oceną z zaliczenia przedmiotu, która obejmuje aktywność na zajęciach oraz przygotowanie i prezentację opisu zrealizowanego działania (projektu

Pełny opis:

Celem zajęć realizowanych w ramach modułu Instytucje polityki i pomocy społecznej (publiczne) jest zapoznanie studentów z praktyką pomocy społecznej w ramach publicznego systemu pomocy społecznej i nabycie szczegółowej wiedzy o organizacji, funkcjonowaniu i zadaniach publicznych instytucji pomocy społecznej oraz form wsparcia w publicznych instytucjach pomocy społecznej dla różnych grup klientów pomocy społecznej. Dzięki temu student ma zrozumieć potrzebę tworzenia różnorodnych form pomocy i wykazywać aktywność w podejmowania działań na rzecz potrzebujących

Uwagi:

Szczegółowy zakres wymagań dotyczących prezentacji oraz treści monografii został studentom przekazany podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: ćwiczenia terenowe, 0 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Faliszek
Prowadzący grup: Krystyna Faliszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

OKM jest oceną z zaliczenia przedmiotu, która obejmuje aktywność na zajęciach oraz przygotowanie i prezentację opisu zrealizowanego działania (projektu

Pełny opis:

Celem zajęć realizowanych w ramach modułu Instytucje polityki i pomocy społecznej (publiczne) jest zapoznanie studentów z praktyką pomocy społecznej w ramach publicznego systemu pomocy społecznej i nabycie szczegółowej wiedzy o organizacji, funkcjonowaniu i zadaniach publicznych instytucji pomocy społecznej oraz form wsparcia w publicznych instytucjach pomocy społecznej dla różnych grup klientów pomocy społecznej. Dzięki temu student ma zrozumieć potrzebę tworzenia różnorodnych form pomocy i wykazywać aktywność w podejmowania działań na rzecz potrzebujących

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: ćwiczenia terenowe więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Faliszek
Prowadzący grup: Krystyna Faliszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

OKM jest oceną z zaliczenia przedmiotu, która obejmuje aktywność na zajęciach oraz przygotowanie i prezentację opisu zrealizowanego działania (projektu

Pełny opis:

Celem zajęć realizowanych w ramach modułu Instytucje polityki i pomocy społecznej (publiczne) jest zapoznanie studentów z praktyką pomocy społecznej w ramach publicznego systemu pomocy społecznej i nabycie szczegółowej wiedzy o organizacji, funkcjonowaniu i zadaniach publicznych instytucji pomocy społecznej oraz form wsparcia w publicznych instytucjach pomocy społecznej dla różnych grup klientów pomocy społecznej. Dzięki temu student ma zrozumieć potrzebę tworzenia różnorodnych form pomocy i wykazywać aktywność w podejmowania działań na rzecz potrzebujących

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: ćwiczenia terenowe więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Faliszek
Prowadzący grup: Krystyna Faliszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.