Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia problemów społecznych (A): Dewiacje i patologie społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05R-SO-WS-S1-DIPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia problemów społecznych (A): Dewiacje i patologie społeczne
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:Skrócony opis:

Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę na temat wybranych dewiacji i patologii społecznych. Poznają teorie socjologiczne wyjaśniające ich powstawanie. Podczas zajęć omawiane są także uwarunkowania, konsekwencje oraz wzajemne relacje pomiędzy dewiacjami, patologiami a środowiskiem społecznym. Celem seminarium jest wykształcenie u słuchaczy umiejętności diagnozowania sytuacji patologicznych i dewiacyjnych w życiu społecznym.

Pełny opis:

Poszczególne spotkania poświęcone są omówieniu wybranych dewiacji i patologii społecznych:

1. Wprowadzenie w problematykę dewiacji i patologii społecznych

(pojęcie dewiacji społecznej – dewiacja pozytywna i negatywna, pojęcie patologii społecznej, wybrane koncepcje teoretyczne wyjaśniające mechanizm pojawiania się dewiacji i patologii społecznych: teoria R. K. Mertona, teoria E. Goffmana)

2. Korupcja

(definicje i cechy charakterystyczne korupcji, rodzaje działań i zachowań związanych z korupcją – prawne regulacje i skala zjawiska korupcji w Polsce, uwarunkowania korupcji: kultura, religia, gospodarka i ustrój prawny, sfery życia publicznego najbardziej zagrożone korupcją, skutki korupcji, sposoby zwalczania korupcji, teorie wyjaśniające powstawanie zjawiska korupcji – R. K. Merton, E. Banfield)

3. Prostytucja nieletnich. Sponsoring

(pojęcie prostytucji nieletnich, modele dziecięcej prostytucji, sponsoring jako rodzaj prostytucji nieletnich, uwarunkowania dziecięcej prostytucji, konsekwencje prostytucji nieletnich)

4. Choroby psychiczne

(definicje choroby psychicznej, klasyfikacja chorób psychicznych, założenia nurtu antypsychiatrycznego: T. Szasz, E. Goffman, pojęcie, cechy i rodzaje instytucji totalnych, człowiek w instytucji totalnej, szpital psychiatryczny jako instytucja totalna)

5. „Nowe” uzależnienia (internetoholizm, hazard)

(kryteria diagnozy „nowych” uzależnień, fazy rozwoju „nowych” uzależnień, skala i uwarunkowania zjawiska, skutki „nowych” uzależnień)

6. Pedofilia i kazirodztwo

(pojęcie pedofilii, typologie pedofilów, uwarunkowania pedofilii, objawy i skutki seksualnego wykorzystywania dziecka)

7. Homoseksualizm

(definicja homoseksualizmu, uwarunkowania homoseksualizmu, rodzaje homoseksualizmu, postawy wobec osób homoseksualnych, pojecie homofobii, regulacje prawne wobec związków homoseksualnych na świecie)

8. Handel ludźmi

(prawne regulacje i skala zjawiska, zasady działania sprawców, skutki dla ofiar, handel ludźmi a problem prostytucji)

9. Transseksualizm

(pojęcie i formy transseksualizmu, przyczyny transseksualizmu, problemy osób transseksualnych, postawy wobec osób transseksualnych)

Efekty uczenia się:

Uczestnik kursu nabywa:

- wiedzę na temat dewiacji i patologii społecznych omawianych podczas zajęć ćwiczeniowych;

- wiedzę na temat normatywnych wzorów zachowań oraz rutynowych oczekiwań, których naruszenie jest przyczyną powstawania dewiacji i patologii społecznych;

- umiejętność dokonywania socjologicznej charakterystyki przyczyn, przebiegu, skali i konsekwencji dewiacji i patologii społecznych;

- umiejętność ukazywania wzajemnych powiązań występujące między różnymi dewiacjami i patologiami, społecznymi;

- umiejętność analizowania i interpretowania danych statystycznych opisujących omawiane podczas zajęć zjawiska;

- świadomość wielowymiarowego, interdyscyplinarnego charakteru patologii i dewiacji społecznych;

- umiejętność refleksyjnego i krytycznego oglądu patologii i dewiacji społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia seminarium są:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności, każda następna nieobecność wymaga zaliczenia materiału),

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (znajomość treści lektur, udział w dyskusji, przygotowanie i wygłoszenie referatu/prezentacji),

- pozytywna ocena pracy pisemnej.

Na ocenę końcową seminarium składają się trzy elementy:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach – w przypadku znaczącej aktywności istnieje możliwość podniesienia oceny końcowej o połowę stopnia;

- przygotowanie i wygłoszenie referatu/prezentacji;

- pozytywnie oceniona praca pisemna.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.