Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PC-S1-20 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika społeczna
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Zakładane efekty przedmiotu planuje się osiągnąć za pomocą wykładowej i ćwiczeniowej formy kształcenia zajęć ćwiczeniowych. Treści kształcenia pozwalają na wprowadzenie studenta w podstawowe zadnienia pedagogiki społecznej ukazanie podstaw teoretycznych tej dyscypliny, kierunków i nurtów naukowych, przedstawienie wybranych problemów społecznych. Wdrażają studenta do działalności w różnych środowiskach społecznych, wychowawczych na rzecz osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem oraz przygotowują do udzielania im fachowej pomocy pedagogicznej.

Pełny opis:

wykład:

1. Geneza i rozwój pedagogiki społecznej. Współczesna pedagogika społeczna, dziedziny

i funkcje.

2. Postać Heleny Radlińskiej – życie i twórczość.

3. Specyfika środowiska miejskiego – a proces wychowania. Szanse i zagrożenia. Stowarzyszenia społeczne.

4. Animacja społeczno – kulturowa lokalnych środowisk. Społeczna rola teatru. Rzeźba społeczna J. Beuysa jako czynnik modelowania współczesnego świata. Rola sztuki w perspektywie problemów społecznych.

5. Profilaktyka krzywdzenia kobiet i dzieci. Odpowiedzialność wychowawcza rodziców

i społeczeństwa.

6. Wybrane problemy współczesnej pedagogiki społecznej: starość.

7. Społeczno – ekonomiczne uwarunkowania bezrobocia, ubóstwa, bezdomności. Marginalizacja społeczna.

Ćwiczenia:

1. Geneza i etapy rozwoju pedagogiki społecznej. Przedstawiciele.

2. Podstawy teoretyczno-metodologiczne pedagogiki społecznej. Podstawowe pojęcia i ich specyficzne interpretacje w pedagogice.

3. Poznanie i badanie środowisk wychowawczych.

4. Współczesne problemy wychowania i ich skutki.

5. Bezdomność.

6. Ubóstwo społeczne w warunkach funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej.

7. Sieroctwo jako skutek zaburzeń funkcjonowania rodziny.

8. Wychowawcze problemy czasu wolnego. Rola zabawy w wychowaniu.

9. Funkcje organizacji i stowarzyszeń społecznych w środowisku lokalnym.

10. Modernizacja niedostrzeganych obszarów rodzimej edukacji.

11. Potrzeby w zakresie pomocy i opieki ludziom starym a zadania gerontologii społecznej.

12. Funkcje organizacji i stowarzyszeń społecznych w środowisku lokalnym.

Literatura:

Brągiel J: Zagadnienia przemocy wobec dziecka w rodzinie. W:Pedagogika rodziny (red:) St. Kawula, J.Brągiel, A.W.Janke. Toruń 1997.

Forward S.: Toksyczni rodzice. W-wa 1992.

Górecki M: Hospicjum w służbie umierających W-wa 2000.

Kamiński A. : Funkcje pedagogiki społecznej W-wa 1980.

Kamiński A. : Pojęcia i problemy pedagogiki społecznej. (w) Wychowanie i środowisko. Pod red: B.Passini , T. Pilch W-wa 1978.

Lepalczyk I; E.Marynowicz-Hetka (red:) Instytucjonalna pomoc wspierająca dziecko i rodzinię.Wrocław-Łódź 1988.

M.Łopatkowa: Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną W-wa 2000.

Marzec-Holka K.:Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Bydgoszcz 2005.

Materiały Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Pedagogika Społeczna (red:) T. Pilch, I Lepalczyk W-wa 1993.

Pedagogika społeczna w służbie rodzinie (aspekt pomocowy, kulturowy,wychowawczy (red) Gąsior K, Sakowicz T. Tom 1,2 Kielce 2005.

Pedagogika w działaniu społecznym (red.) Dyrda T.,Scislowicz S. Ostrowiec Świętokrzyski 2004.

Pospiszyl I: Przemoc w rodzinie. W-wa 1994.

Pedagogika społeczna u schyłku XX wieku. (red:): A .Radziewicz-Winnicki K-ce 1992 (- Radziewcz- Winnicki A. Pedagogika społeczna W-wa 2008.

Radziewicz-Winnicki A.: Modernizacja niedostrzeganych obszarów rodzimej edukacji. K-ce 1999.

Syrek. E.:Zdrowie w aspekcie pedagogiki społecznej. Katowice 2000.

Tyszka Z.: (art) Rodzina w świecie współczesnym- jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa (w:) Pedagogika Społeczna (red:) T.Pilch, I Lepalczyk W-wa 1995.

Winiarski M.: Funkcje organizacji i stowarzyszeń społecznych w środowisku lokalnym. (w:)Pedagogika społeczna (red:) T.Pilch, I Lepalczyk. W-wa 1993.

Wroczyński R.: Pedagogika społeczna. W-w 1980.

Efekty uczenia się:

Student podaje definicje podstawowych terminów dla pedagogiki społecznej.

Student określa przedmiot i zakres pedagogiki społecznej oraz wskazuje na ich relacje z innymi dyscyplinami naukowymi.

Student prezentuje elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach.

Student wyodrębnia podstawowe środowiska wychowawcze; wskazuje na ich specyfikę i procesy w nich zachodzące.

Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizy występujących zjawisk społecznych oraz adekwatnie do potrzeb zastosuje ją w praktyce.

Metody i kryteria oceniania:

EGZAMIN

Oceniana będzie znajomość środowisk wychowawczych, podstawowych pojęć, zagadnień społecznych oraz metod kompensacji i profilaktyki.

Praca pisemna, w formie testu łączonego z elementami form opisowych, dla wszystkich studentów. Studenci napiszą pracę w terminie uzgodnionym z prowadzącym w czasie sesji egzaminacyjnej. Zadania/pytania egzaminacyjne będą zamieszczone na dwóch stronach A4. Czas egzaminu pisemnego 40 minut. Poszczególne zadania będą oceniane punktowo, co przekłada się na następujące zakresy procentowe:

Rozkład ocen:

Bardzo dobry – 91%- 100%

Dobry plus - 81%-90%

Dobry – 71%-80%

Dostateczny plus – 61%- 70%

Dostateczny – 50% - 60%

Niedostateczny – 0%- 49%

Wyniki testu ogłaszane są zgodnie z regulaminem studiów. Niezliczony egzamin pisemny, student będzie poprawiał w formie ustnej.

PRACA PISEMNA

Oceniana będzie zawartość merytoryczna oraz graficzne wykonanie prac przedstawiających wybrane zagadnienie z pedagogiki społecznej. Praca powinna uwzględniać: adekwatność do przyjętego tematu, wybór najistotniejszych treści opisujących dane zjawisko, wyniki badań polskich i międzynarodowych oraz wykaz źródeł bibliograficznych. Dodatkowym walorem prac będą ilustracje: zdjęcia lub rysunki.

Na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych grupy prezentować będą wyniki (3-4 minutowe wystąpienia) swojej całosemestralnej pracy w postaci prac pisemnych.

OCENA AKTYWNOŚCI

Oceniana będzie częstotliwość wypowiadania się na zajęciach oraz jakość wniesionej do dyskusji wiedzy. Zaznaczenie aktywności studenta następuje na liście obecności za pomocą plusów. Podczas jednych zajęć można otrzymać nawet 2 plusy lub mały plus za minimalną aktywność.

Na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych prowadzący zajęcia podsumowuje uzyskane przez każdego studenta plusy (wartość maksymalną na skali wyznaczają studenci najbardziej aktywni). Na podstawie oceny uzyskanej z aktywności (ilość plusów) oraz oceny z drugiej formy weryfikacji (praca pisemna) prowadzący wystawia ocenę końcową z ćwiczeń. W każdej grupie na koniec zajęć tworzona jest indywidualna legenda (skala) ocen, gdzie osoby o największej liczbie plusów pretendują do oceny bardzo dobrej (zaliczenie pracy pisemnej przynajmniej na dobry), zaś osoby o najniższej aktywności otrzymują ocenę dostateczną (przy zaliczeniu pracy pisemnej przynajmniej na ocenę dostateczną).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.