Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w przedszkolu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PC-S1-35 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w przedszkolu
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://-
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Pierwsze trzy efekty pedagogiczne oraz pierwsze dwa efekty nauczycielskie zostaną zrealizowane podczas wykładów. Na zajęciach ćwiczeniowych oraz w ramach pracy własnej student będzie realizował pozostałe zakładane w module efekty kształcenia.

Pełny opis:

Treści realizowane w ramach wykładów:

1. Podstawy teoretyczne i organizacyjno-prawne pracy z dzieckiem

z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu.

2. Specyfika rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

w wieku przedszkolnym.

3-4. Planowanie i organizacja pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu. Normy, procedury oraz dobre praktyki związane z wykonywaniem zadań wynikających z podstawy programowej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dokumentowanie pracy.

5. Rola przedszkola w budowaniu więzi dziecka z niepełnosprawnością intelektualną z otoczeniem.

6-7. Hospitacje zajęć w grupach przedszkolnych, analiza dokumentacji dzieci.

Treści realizowane w ramach ćwiczeń:

1. Edukacja przedszkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną (edukacja segregacyjna, integracyjna i włączająca) - analiza aktów prawnych. Założenia i treści współczesnego wychowania przedszkolnego. Alternatywne formy edukacji przedszkolnej. Cele

i zadania edukacji przedszkolnej. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

2. Adaptacja przedszkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – źródła, trudności, możliwości wspomagania.

3. Diagnoza przedszkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – sposoby, narzędzia, dokumentacja. Dojrzałość i gotowość szkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – rola nauczycieli

i specjalistów w przygotowaniu dziecka z niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia nauki w szkole.

4. Cele, funkcje i treści programowe edukacji przedszkolnej a potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

w wieku przedszkolnym. Obszary aktywności dziecka – rodzaje zajęć.

5. Zasady, formy pracy w przedszkolu i metody pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną

w wieku przedszkolnym. Zadania nauczyciela.

6. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, aktualne programy wychowania przedszkolnego, podręczniki, książki pomocnicze dla dzieci, opracowania metodyczne dla nauczycieli.

7. Współpraca przedszkola z rodziną i środowiskiem lokalnym dziecka

z niepełnosprawnością intelektualną.

Literatura:

Poziom niżej.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia - pedagogika:

1. Student ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w wieku przedszkolnym, jego biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw.

2. Student ma podstawową wiedzę na temat możliwości rozwojowych małego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym.

3. Student posiada podstawową wiedzę o rodzajach i budowaniu więzi społecznych dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w wieku przedszkolnym.

4. Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną

z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin

w celu analizowania i interpretowania sytuacji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych

w placówce wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

5. Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu pedagogiki specjalnej oraz metodyki wychowania przedszkolnego w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązania oraz przewidywać skutki planowanych działań.

Efekty uczenia - nauczycielskie

1. Potrafi scharakteryzować specyfikę rozwoju dziecka

z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym.

2. Student posiada wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w przedszkolu.

3. Student potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie

w przedszkolu.

4. Student ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w wieku przedszkolnym.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Praca pisemna - forma pisemna o charakterze opisowym, obejmująca znaczną część treści/działań zmierzających do osiągnięcia efektów kształcenia modułu

Ćwiczenia:

Projekt zajęć z wykorzystaniem poznawanych metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w przedszkolu – opracowanie teoretyczne i praktyczne

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.