Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka śródroczna (30 godzin sem. IV)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-EWP-S1-36.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka śródroczna (30 godzin sem. IV)
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Kawiak, Małgorzata Mnich
Prowadzący grup: Joanna Bulska, Ewelina Kawiak, Zofia Malec, Małgorzata Mnich, Radosław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych po wypełnieniu Raportu z praktyk, dokonaniu analizy dokumentacji, a także przy uwzględnieniu frekwencji studenta w trakcie zajęć terenowych.

Pełny opis:

Zamierzone efekty planuje się osiągnąć dzięki uczestnictwu studentów (w niewielkich grupach typu laboratoryjnego) wraz ze swoim opiekunem (nauczycielem akademickim) w codziennej działalności placówek szkolnych. Student obserwuje oraz prowadzi pod nadzorem nauczyciela zajęcia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne. Realizacja praktyki śródrocznej prowadzi do nabycia przez studentów założonych kompetencji do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Uwagi:

Student zapoznał się z regulaminem praktyk pedagogicznych, zna zasady gromadzenia dokumentacji (albo protokołowania) oraz warunki zaliczenia praktyki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)