Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-N2-06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika ogólna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Wszystkie, przedstawione efekty kształcenia Pedagogiki ogólnej planuje się osiągnąć za pomocą wykładowej oraz ćwiczeniowej formy kształcenia, dodatkowo zostaną one pogłębione przez pracę własną studenta.

Celem modułu jest poszerzenie pedagogicznej wiedzy studentów oraz ukazanie jej (po)nowoczesnego kontekstu. Treści dydaktyczne realizowane w module mogą się przyczynić do pogłębienia kultury pedagogicznej studenta przez wysiłek samokształceniowy.

Pełny opis:

Wykłady: Dynamika zmian w refleksji pedagogicznej- tradycyjne i nowe kategorie pedagogiczne. Globalizacja, globalna tożsamość- pedagogiczne dylematy działań pedagogicznych. Obszary krytyczne współczesnej pedagogiki: pedagogika emancypacyjna, studia/pedagogika feministyczna. Kompetencyjność czy podmiotowość- dyskusja nad istotą przemian edukacyjnych. Pozapoznawcze/ emocjonalne wymiary uczenia się.

Ćwiczenia:

Globalizacja, globalna tożsamość- pedagogiczne dylematy działań pedagogicznych. Pedagogika różnic: socjalizacyjna opresja kobiecości, prawda czy mit. Uczenie jako naczelna kategoria pedagogiczna. Autorytet?, kompetencje?, postawy wychowawcze?... –obszary myślenia o współczesnym pedagogu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: Bauman Z., Edukacja: wbrew, wobec i na rzecz ponowoczesności. W: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, Gdańsk 2007.; Brezinka W., Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, Kraków 2005. ; Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna. Pedagogika wobec współczesności. Warszawa 2008.; Kopciewicz L., Polityka kobiecości jako pedagogika różnic. Kraków 2003. ; Czerepaniak-Walczak M., Pedagogika emancypacyjna. Gdańsk 2012; Zaczyński W., Uczenie przez przeżywanie, Warszawa 1998.; Illich I., Społeczeństwo bez szkoły. Warszawa 1976.;

Literatura uzupełniająca: Melosik Z., Kryzys męskości w kulturze współczesnej. Kraków 2003.; Pankowska D., Wychowanie a role płciowe. Gdańsk 2005.; Śliwerski B., Kwieciński Z. (red.), Pedagogika, T1, Gdańsk 2006.

Efekty uczenia się:

Student zna źródła i pole semantyczne terminów pedagogicznych: paideia, humanitas, Bildung, uczenie się, przebudzenie, aksjomat Kerschensteinera, opór, autorytet i in.; dysponuje wiedzą o konsekwencjach egzystencjalnych i epistemologicznych używania danego słownika.

Student ma wiedzę o myśleniu pedagogicznym, jako wymiarze humanistyki. Orientuje się w strategii przeszukiwania humanistyki na potrzeby inspiracji pedagogicznych.

Student ma wiedzę o zachodniej tradycji kształcenia (paideia - humanitas - Bildung). Orientuje się w krytycznym i psychoanalitycznym zapleczu współczesnej pedagogiki. Ma wiedzę o (po)nowoczesnym kontekście pedagogiki.

Student zna pionowy profil rozwoju tożsamości (naturalna - roli - ego). Ma wiedzę na temat akceleratorów myślenia.

Student stosuje wiedzę z metodologicznego, historycznego, krytycznego, psychoanalitycznego, praktycznego kontekstu pedagogiki do analizy napotkanych zjawisk wychowawczych i pogłębienia uzasadnień własnych diagnoz sytuacji edukacyjnych (obecność i złożoność argumentacji, odwołania lekturowe, własne obserwacje, dostrzeganie dylematów, umiejętność formułowania pytań, inwencja projektowania alternatyw).

Student buduje spójną wypowiedź na temat: myślenia pedagogicznego, tradycji paideia, oporu w edukacji, pedagogiki krytycznej, profesjonalizmu pedagogicznego, kategorii głosu (autentyczności, dialogu, autorytetu), nieświadomych uwarunkowań edukacji, współczesnych dylematów i problemów pedagogicznych etc.

Student ma dyspozycję do pogłębiania własnej kultury pedagogicznej przez wysiłek samokształceniowy. Poszukuje przebudzeń i inspiracji kulturowych. Ma świadomość swojej pozycji aspiracji do kompetencji i własnego wydziedziczenia z pełni kultury.

Student ma motywację do zachowań profesjonalnych, jest wyczulony na pogłębianie i poszerzanie własnej profesji, otwieranie jej na impulsy płynące z różnych dziedzin kultury. Nie godzi się na działania pozorne.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny przedmiotu jest egzamin ustny obejmujący treści wykładowe oraz ćwiczeniowe. Ocena bdb- opanowanie wiedzy a także jej zastosowanie w interpretacji zjawisk pedagogicznych na poziomie złożonym, liczne odwołania do koncepcji i kategorii pedagogicznych, przywoływanie lektur i autorów, refleksyjność/krytyczność myślenia. Ocena db: wypowiedź spójna potwierdzona odwołaniami do literatury, podejmowanie prób refleksji wykraczających poza praktykę działania pedagogicznego. Ocena dostateczna: podstawowy poziom wiedzy. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Studenci otrzymują zagadnienia egzaminacyjne na miesiąc przed wyznaczonym terminem. Z puli 40 pytań losują 3 i w obecności drugiego studenta odpowiadają na pytania po wcześniejszym przygotowaniu.

Ćwiczenia:

Przygotowanie eseju, który będzie prezentował osobiste preferencje i przemyślenia pedagogiczne w oparciu o poruszana problematykę a także samodzielnie wybraną literaturę. Tekst powinien zawierać przypisy, bibliografię i nie być krótszy niż 4 strony formatu A4. Kryteria oceny:1.Samodzielność wyboru tematu pracy, 2. problematyczność/ złożoność w prezentowaniu zagadnienia,3. osobiste refleksje poparte odwołaniami do lektur, 4. trafność wyboru literatury i jej poprawne zinterpretowanie, 5. Poprawność merytoryczna i formalna tekstu.

Ocena bdb: spełnione warunki 1-5, ocena db: spełnione warunki 4-5, ocena dostateczna: warunek 5.

Studenci oddają prace pisemne na przedostatnich zajęciach ćwiczeniowych. Tematy prac muszą być wcześniej skonsultowane z prowadzącym. Gdy praca nie spełnia w/w kryteriów student składa nowy tekst przed przystąpieniem do egzaminu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)