Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika penitencjarna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-N2-R-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika penitencjarna
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Efekty kształcenia modułu powiązane są zarówno z ćwiczeniową, jak i wykładową formą kształcenia.

Pełny opis:

Wykłady

1. Literatura przedmiotu, cel zajęć, warunki zaliczenia i egzamin. Kara pozbawienia wolności i jej cele.

2. Organizacja więzienia, cele resocjalizacyjne i karne.

3. Pedagogika penitencjarna a resocjalizacja.

4. Specyfika odbywania kary w poszczególnych systemach, regulaminy.

5. Specyfika zakładów karnych dla kobiet.

6. Zakłady karne dla więźniów młodocianych i specyfika oddziaływań resocjalizacyjnych

7. „Drugie życie” i charakterystyka podkultury więziennej i sytuacje trudne z zakładzie karnym.

8. Rola wychowawców i pracowników więzienia. Autorytet w pracy penitencjarnej. Negatywne skutki pracy w więzieniu.

9. Problem wypalenia zawodowego i profilaktyka.

10. Udział społeczeństwa w poprawie więźniów. Praca kuratorów sądowych

11. Nauka zawodu, oświata i kultura w więzieniu. Znaczenie nauki szkolnej

12. Alkoholizm, narkotyki a przestępczość.

13. System oddziaływań terapeutycznych w zakładzie karnym.

14. Europejskie standardy traktowania więźniów. Stosowanie tortur i przemocy wobec ludzi pozbawionych wolności. Organizacje międzynarodowe.

15. Opieka postpenitencjarna. Skuteczność stosowania kar. Problemy otwarte w penitencjarystyce.

Ćwiczenia

1. Aktualne problemy penitencjarystyki.

2. Więziennictwo w Polsce (zakłady, aktualne problemy, przepisy).

3. Nauka, praca, praca zawodowa i zatrudnienie więźniów.

4. Czas wolny w zakładzie karnym. Kultura, sport, religia.

5. Kontakty ze światem zewnętrznym. Rodzina, odwiedziny, urlopy.

6. Przygotowanie do opuszczenia zakładu karnego, opieka postpenitencjarna.

7. Rola wychowawcy w zakładzie karnym.

8. Wypalenie zawodowe, sytuacje trudne.

9. Specyfika zakładów dla kobiet.

10. Kary, nagrody, prawa więźnia, organizacje międzynarodowe.

11. Przyczyny recydywy. Efektywność pobytu w zakładzie.

12. Propozycje nowych rozwiązań w penitencjarystyce.

13. Koszty więziennictwa. Długie kary i probacja.

14. Więziennictwo na świecie.

15. Przestępczość zorganizowana, narkomania, handel ludźmi, sposoby zapobiegania

i oddziaływania penitencjarne.

Literatura:

Ciosek M. (2001): Psychologia sądowa i penitencjarna. Wydawnictwo Prawnicze. PWN. Warszawa.

Machel H. (2003): Więziennictwo jako instytucja karna i resocjalizacyjna. „Arche”. Gdańsk.

Rejman J. (2000): System wychowawczy zakładu penitencjarnego dla młodocianych. Model organizacji i resocjalizacji. Wydawnictwo WSP. Rzeszów.

Hołyst B., Ambrozik W., Stępniak P., (2001): Więziennictwo. Nowe wyzwania. Centralny zarząd Służby Więziennej. UAM, PTP, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej. Warszawa-Poznań-Kalisz.

Kozaczuk F., red. (2004): Resocjalizacja instytucjonalna. Perspektywy i zagrożenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów.

Przybyliński S. (2005): Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. Impuls. Kraków.

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji penitencjarnych.

Student posiada umiejętność prezentowania programów korekcyjnych realizowanych w resocjalizacji penitencjarnej.

Student docenia wagę resocjalizacji penitencjarnej w procesie przywracania jednostki do życia społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin, projekt organizacji placówki penitencjarnej i ocena aktywności w dyskusji grupowej. Obowiązuje znajomość prezentowanych podczas zajęć zagadnień.

Oceniana będzie znajomość elementów systemu oddziaływań penitencjarnych.

Napisanie przez studenta pracy pisemnej. Wszyscy uczestnicy wykładu napiszą egzamin w terminie uzgodnionym z prowadzącym. Tekst mieści się na jednej stronie A4. Na jego wypełnienie przewidziano 20 minut. Obowiązuje następująca punktacja:

8 - 10 pkt. – ocena: bardzo dobry

6 - 8 pkt. – ocena: dobry plus

4 - 6 pkt. – ocena: dostateczny

2 - 4 pkt. – ocena: dostateczny plus

1 - 2 pkt. – ocena: niedostateczny

Wyniki ogłaszane są zgodnie z regulaminem studiów. Niezaliczony test należy poprawić w formie ustnej.

Merytoryczny udział w pracy 2-3 osobowej grupy studentów.

Oceniana będzie kompletność i jakość wykonania wystąpienia przedstawiającego problem penitencjarny. Wysoko oceniane będzie korzystanie ze źródeł obcojęzycznych (zwłaszcza anglojęzycznych).

Na zajęciach ćwiczeniowych grupy prezentować będą wyniki (8-10 minutowe) prezentowania swojej pracy w postaci wystąpienia i krytycznej analizy problemu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)