Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-OG-N1-16 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika rodziny
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Wszystkie, przedstawione efekty kształcenia planuje się osiągnąć za pomocą wykładowej oraz ćwiczeniowej formy kształcenia, dodatkowo zostaną pogłębione przez pracę własną studenta. Treści dydaktyczne realizowane w module mogą się przyczynić do pogłębienia

i usystematyzowania wieloaspektowej wiedzy o współczesnej rodzinie, jako środowisku życia człowieka, w aspekcie dokonujących się przemian społeczno-kulturowych.

Pełny opis:

1.Pedagogika rodziny i wychowanie rodzinne – wyjaśnienie terminów. Teorie i koncepcje dotyczące funkcjonowania rodziny.

2.Przedmiot i metody badań tej subdyscypliny pedagogiki.

3.Czynniki decydujące o pozytywnej atmosferze panującej w rodzinie.

4.Rodzina jako grupa społeczna, instytucja, wspólnota. Struktura i typologia rodzin.

5.Rodzina a proces wychowania młodego pokolenia (funkcje rodziny, więzi rodzinne, fazy rozwojowe, płaszczyzny analizy procesu wychowania w rodzinie).

6.Przemiany rodziny w sytuacji przeobrażeń społecznych i kulturowych.

7.Wielkomiejska rodzina ponowoczesna w Polsce w świetle danych statystycznych.

8.Zagrożenia wychowania w rodzinie wielkomiejskiej XXI wieku (relatywizm moralny, rozwody, przemoc, uzależnienia, migracje, itd.).

9.Seniorzy w rodzinie (edukacja do dojrzałego przeżywania okresu emerytalnego).

10.Rodzina w świetle przemian społeczno - kulturowych (rodzina preindustrialna, industrialna i ponowoczesna) i ich konsekwencje.

11.Rola członków rodziny: matki, ojca, dziadków, dziecka we współczesnej rodzinie.

12.Sytuacja dzieci w rodzinach zagrożonych biosocjokulturowo.

13.Proces wychowania w rodzinie; jego optymalizacja i ograniczenia.

14.Odmienne modele życia rodzinnego (m.in.: monoparentalność; kohabitacja; rodzina zrekonstruowana).

15.Dom rodzinny, więzi społeczne w rodzinie. Pożądany model rodziny/ domu rodzinnego.

16.Wybrane zagrożenia współczesnego świata i ich wpływ na strukturę oraz funkcjonowanie rodzin.

17.Zróżnicowane formy wspomagania rodziny. Terapia rodzin jako wybrana forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej członkom rodziny.

Literatura:

Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002.

Augustyn J.: Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Kraków 1999.

Janke A.W. (red.), Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, Toruń 2004.

Kawula S., Kształty rodziny współczesnej: szkice familologiczne, Toruń 2005.

Kawula S., Brągiel J., Janke A., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2002.

Pospiszyl K.: Ojciec a wychowanie dziecka, Warszawa 2007.

Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie, Poznań 2003.

Badora S., Czeredrecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania, Kraków 2001.

Bińczycka J., Smolińska-Theiss B. (red.), Wymiary dzieciństwa: problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków 2005, (rozdział Dziecko w domu i szkole).

Frączek Z., Lulek B., Wybrane problemy pedagogiki rodziny, Rzeszów 2010.

Izdebska J., Szymanowska J. (red.), Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia. Obrazy dzieciństwa. Białystok 2009.

Kawula S. (red.), Pedagogika rodziny, Toruń 2000.

Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Warszawa 2007.

Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko – rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków 2002.

Sosnowski T., Ojciec we współczesnej przestrzeni życia dziecka. [W:] Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia. Obrazy dzieciństwa. Red. J. Izdebska, J. Szymanowska. Białystok 2009, s. 265 – 272.

Szukalski P., Kohabitacja w Polsce; Separacja w Polsce; Bezdzietność w Polsce; Urodzenia pozamałżeńskie w Polsce, [W:] Warzywoda – Kruszyńska W., Szukalski P. (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim. Łódź 2004.

Efekty uczenia się:

Student interpretuje, analizuje, wnioskuje na podstawie analiz teoretycznych i sondaży opinii publicznej o zmianach

w funkcjonowaniu współczesnej rodziny oraz o pojawieniu się alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego; odróżnia myślenie o współczesnej rodzinie w kategoriach powinności (jaka rodzina powinna być) od socjologicznego opisu jaka jest (jakie są jej różne formy)

Dokonując obserwacji funkcjonowania wybranych instytucji wspierających rodzinę potrafi omówić ich specyficzne zadania pedagogiczne, a także ich wzajemne powiązania, dopełnienia funkcjonalne.

Student posługuje się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, np. metodą sytuacyjną, metodą przypadków (wariant gry dydaktycznej) potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów rodzinnych, prognozować przebieg ich rozwiązania oraz przewidywać skutki planowanych działań.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana będzie znajomość podstaw wiedzy dotyczącej pedagogiki rodziny, jako dyscypliny naukowej oraz jej kluczowych pojęć. Uzupełniający element będą stanowiły treści przemian zachodzących we współczesnych rodzinach i ich wpływu na proces wychowania.

Napisanie przez studenta pracy pisemnej. Wszyscy uczestnicy wykładu napiszą test wyboru w terminie uzgodnionym z prowadzącym. Test zawiera 15 pytań jednokrotnego wyboru, mieści się na dwóch stronach A4. Na jego wypełnienie przewidziano 15 minut. Obowiązuje następująca punktacja:

15 - 14 pkt. – ocena: bardzo dobry

13 pkt. – ocena: dobry plus

12 – 11 pkt. – ocena: dobry

10 pkt. – ocena: dostateczny plus

9 – 7 pkt. – ocena: dostateczny

6 – 0 pkt. – ocena: niedostateczny

Wyniki testu ogłaszane są zgodnie z regulaminem studiów. Niezaliczony test należy poprawić w formie ustnej; zakres treści nie ulega zmianie.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Widawska
Prowadzący grup: Leszek Świeca, Edyta Widawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń oraz wykładów (ocena z testu wiedzy). W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w 2 terminie. Ocena negatywna będzie brana pod uwagę jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Celem modułu jest zaznajomienie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania rodziny. Poruszane zagadnienia koncentrują się wokół: podstawowych pojęć związanych z pedagogiką rodziny, przemian w strukturze i funkcjach rodziny, alternatywnych modeli rodzin oraz zagadnień dotyczących problematyki wsparcia w kontekście funkcjonowania współczesnej rodziny.

Uwagi:

Dodatkowe informacje i materiały uzupełniające do zajęć na stronie moodle http://el.us.edu.pl/wpip

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Widawska
Prowadzący grup: Edyta Widawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Widawska
Prowadzący grup: Beata Ecler-Nocoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Widawska
Prowadzący grup: Edyta Widawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.