Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań pedagogicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-OG-N1-20 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań pedagogicznych
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Dopisane zostaną w przyszłości na podstawie kodów modułów obligatoryjnych

Skrócony opis:

Efekty przedmiotu: Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych zostaną zrealizowane za pomocą wykładowej i ćwiczeniowej formy kształcenia.

*Zagadnienia realizowane w ramach ćwiczeń i wykładów obowiązują również studentów realizujących różnice programowe

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Metodologiczne podstawy badań naukowych w pedagogice- indeks podstawowych pojęć i zagadnień metodologicznych. Elementarne zasady, reguły i cele eksploracji naukowej a użyteczność, znaczenie i funkcje metodologii w procesie budowania teorii naukowej. Wprowadzenie do tematyki wykładów. Ogólne dyrektywy metodologiczne jako wykładnia procesu poznawania i odkrywania rzeczywistości pedagogicznej:

o Podstawy metodologiczne budowania teorii naukowej w obszarze nauk pedagogicznych;

o Znaczenie, cechy i funkcje teorii w badaniach naukowych;

o Wiedza potoczna a teoria naukowa- warunki i kryteria różnicujące.

2. Ogólne strategie badań pedagogicznych - specyfika modelu ilościowego i jakościowego. Podstawy procesu badawczego na przykładzie badań o charakterze idiograficznym i nomotetycznym. Aspekty różnicujące w procedurze jakościowej i ilościowej. Komplementarność badań w i triangulacja pedagogice.

3. Rola i znaczenie badań jakościowych w pedagogice – ich specyfika, wartość, uwarunkowania i konsekwencje.

4. Opracowanie i analiza materiału badawczego. Sposoby prezentacji i zakres analizy wyników badań.

5. Implementacja wiedzy metodologicznej w proces indywidualnej eksploracji naukowej- elementarne warunki i zasady poprawności metodologicznej badań własnych w kontekście pracy dyplomowej.

Tematyka ćwiczeń:

1. Fundamentalne aspekty badań naukowych- wprowadzenie w tematykę i omówienie przebiegu ćwiczeń. Podstawowe elementy struktury badań pedagogicznych. Istota problemu badawczego. Zasady projektowania badań oraz procedury występujące w procesie badania naukowego. Ćwiczenia w zakresie konstruowania problemów badawczych.

2. Główne metody i techniki badań w pedagogice. Odwołanie do zasad zbierania danych na podstawie zastosowanych technik i narzędzi.

3. Struktura procesu badawczego na przykładzie badań zawartych w opracowaniach naukowych z zakresu pedagogiki. Omówienie sposobów realizacji projektów naukowych.

4. Projektowanie badania naukowego- zasady opracowania prostych narzędzi diagnostycznych- próbne wersje kwestionariusza ankiety, scheduły obserwacji, kwestionariusza wywiadu.

5. Indywidualne projektowanie badań, na przykładzie prac własnych studentów. Analiza projektów.

Literatura:

Obowiązkowa -wykłady:

Babbie E.: Badania społeczne w praktyce, PWN, 2004.

Fankfort- Nachmias Ch., Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka 2001.

Juszczyk S.: Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice, SWSZ, 2005.

Juszczyk S.: Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice, Wyd. UŚ, 2013

Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Warszawa, PWN

Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych. Warszawa, wyd. Żak, 2010.

Podstawy metodologii badań w pedagogice, Red. S. Palka GWP, 2010.

Ćwiczenia:

Juszczyk S.: Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice, UŚ, 2005.

Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Warszawa, PWN.

Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych. Warszawa, wyd. Żak, 2010.

Podstawy metodologii badań w pedagogice, Red. S. Palka GWP, 2010.

Efekty uczenia się:

Student przedstawia strukturę badań pedagogicznych, reguły i procedury występujące w procesie badania naukowego, potrafi omówić zasady projektowania badań naukowych, formułowania celów, problemów badawczych, doboru metod, technik, narzędzi badawczych, próby badawczej, opisuje zasady zbierania danych oraz sposób ich opracowania, prowadzenia analizy ilościowej i jakościowej, wysnuwania wniosków.

Dokonuje analizy projektów badawczych oraz ich wyników publikowanych przez różnych autorów, projektuje proste badania empiryczne, przeprowadza je w terenie, zbiera dane, dokonuje ich selekcji, opracowania (np. z wykorzystaniem ICT) i wysnuwa proste wnioski.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń (ocena z projektu badań własnych, oraz oceny z kolokwium/ testu obejmującego zagadnienia omawiane w ramach wykładów i korespondujących z nimi pojęć omawianych na ćwiczeniach).

Zaliczenie wykładu wymaga uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium (testu).

Zaliczenie ćwiczeń wymaga podejmowania dyskusji na ćwiczeniach, oraz uzyskania pozytywnej oceny z projektu badawczego.

Kryteria oceniania z zakresu ćwiczeń- Projekt badań własnych:

Oceniana będzie kompletność i jakość wykonania projektu badań własnych. Najwyżej, czyli na ocenę bardzo dobry, będzie oceniony projekt który spełni następujące kryteria: właściwe i merytoryczne uzasadniono podjęcie tematu badań, ustanowiono dotychczasowy stan badań na temat, temat jest adekwatny do problematyki, problemy i cele/cel sformułowane są poprawnie; problemy stanowią pytanie, zawierają wskazanie sposobu badania, czy grupy badanej; są adekwatne do modelu badań i zaproponowanej metody/ techniki/ wyczerpują tematykę / dobrze określono przedmiot badań/ właściwie dobrano metody i techniki/słusznie zaproponowano hipotezy, zmienne, lub pominięto je ze względu na model badań. Projekt powinien również zawierać opis populacji badanej, narzędzie wykorzystane w badaniach, oraz opis wyników wraz z ich interpretacją. Niżej zostaną ocenione projekty, które nie będą zawierały np. dotychczasowego stanu badań na temat, gdy będą zawierały uchybienia w zakresie konstrukcji problemów badawczych i nie będą one wyczerpujące względem tematyki, lub nieadekwatne wobec propozycji metod, technik, czy narzędzi pomiaru. Uchybieniem jest również brak spójności problemów badawczych z formułą opracowanego narzędzia. Niedostateczny jest projekt, który nie spełnia wyżej wymienionych kryteriów, lub wymaga całkowitej zmiany (problemy nieadekwatne do tematu, źle sformułowane, nie przyjmują postaci pytania, nie zawierają odniesienia do metody, czy techniki), cele nieadekwatne do problematyki lub tematyki, źle dobrane metody, projekt ogólnie jest niespójny.

Elementy poddane merytorycznej ocenie w projekcie obejmują:

1. Propozycję tematu badań (do 10pkt);2. Rzetelne uzasadnienie podjęcia się badań (do 10pkt); 3. Prezentację stanu badań na temat (do 10 pkt); 4. Sformułowanie własnego przedmiotu badań (do 10 pkt); 5. Cele badań własnych (do10 pkt ); 6.Problemy badawcze (ogólne i szczegółowe); Projekt na ocenę bdb powinien zawierać min. 3 problemy badawcze (do30 pkt) tym samym punkt 9 musi zawierać więcej pytań w narzędziu (do każdego pytania), a interpretacja wyników musi się odnosić do każdego problemu. Studenci mogą jednak skupić sie na 1 problemie, ale wówczas świadomie zgadzają się na to, że ocena będzie niższa, gdyż student otrzyma mniej punktów.

7.Metoda, technika, narzędzie badawcze (do 10 pkt ); 8.Opis doboru próby (do10 pkt ) 9. Ankieta, lub inne narzędzie (jeżeli ankieta wówczas do każdego problemu należy opracować 3-4 pytania). Jeżeli student decyduje się na opracowanie tylko 1 problemu, otrzymuje tylko 10 punktów za pytania ankietowe dotyczące tego problemu. Maksymalnie zatem za tę część można otrzymać 30 pkt.;

10. Tabelaryczna prezentacja wyników (do10pkt)

11. Opis i interpratacja wyników (maks. 30 pkt) -PO 10 PKT ZA ODPOWIEDŹ NA KAŻDY Z PROBLEMÓW BADAWCZYCH. Jeżeli Student udzielił ogółnej odpowiedzi i interpretacji, a nie na kżady z ustalonych wczesniej problemów, uzyskuje mniejszą ilość punktów.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Łączyk
Prowadzący grup: Małgorzata Łączyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej ocen z ćwiczeń (ocena z projektu badań własnych, oraz oceny z testu obejmującego zagadnienia omawiane w ramach wykładów i korespondujących z nimi pojęć omawianych na ćwiczeniach. W przypadku otrzymania oceny negatywnej musi ona zostać poprawiona w 2 terminie i będzie ona brana jako składowa do wyliczenia oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Treści przedmiotowe obejmują zagadnienia z zakresu metodologii badań pedagogicznych. Tematyka realizowana w ramach wykładów i ćwiczeń prowadzi do zapoznania studentów z podstawami wiedzy o projektowaniu badań naukowych, zasadach i regułach rządzących procesem poznawania rzeczywistości i wnioskowania o niej. W tym celu studenci zostaną zapoznani między innymi z teorią dotyczącą poszczególnych etapów badań pedagogicznych, problemów badawczych, pozyskają wiedzę o metodach i technikach badań pedagogicznych, czy modelach badań i ich rodzajach. Celem zajęć w formie wykładowej i ćwiczeniowej będzie również przygotowanie studenta do samodzielnego projektowania przebiegu badań.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Łączyk
Prowadzący grup: Małgorzata Łączyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Łączyk
Prowadzący grup: Małgorzata Łączyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Borowiec
Prowadzący grup: Ewa Borowiec, Małgorzata Łączyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej ocen z ćwiczeń (ocena z projektu badań własnych, oraz oceny z testu obejmującego zagadnienia omawiane w ramach wykładów i korespondujących z nimi pojęć omawianych na ćwiczeniach. W przypadku otrzymania oceny negatywnej musi ona zostać poprawiona w 2 terminie i będzie ona brana jako składowa do wyliczenia oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Treści przedmiotowe obejmują zagadnienia z zakresu metodologii badań pedagogicznych. Tematyka realizowana w ramach wykładów i ćwiczeń prowadzi do zapoznania studentów z podstawami wiedzy o projektowaniu badań naukowych, zasadach i regułach rządzących procesem poznawania rzeczywistości i wnioskowania o niej. W tym celu studenci zostaną zapoznani między innymi z teorią dotyczącą poszczególnych etapów badań pedagogicznych, problemów badawczych, pozyskają wiedzę o metodach i technikach badań pedagogicznych, czy modelach badań i ich rodzajach. Celem zajęć w formie wykładowej i ćwiczeniowej będzie również przygotowanie studenta do samodzielnego projektowania przebiegu badań.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.