Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-OG-N1-26 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Zakładanymi celami modułu jest:

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Przyswojenie przez studentów wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej jako nauki oraz pedagogiki specjalnej szczegółowej.

4. Poznanie przez studentów współczesnych tendencji w zakresie pedagogiki specjalnej.

Pełny opis:

wykłady:

1. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej: definicje podstawowych pojęć stosowanych

w pedagogice specjalnej.

2. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej: pojęcie, przedmiot i zakres pedagogiki specjalnej, relacje z innymi dyscyplinami naukowymi; aspekt historyczny pedagogiki specjalnej.

3. Pedagogika specjalna szczegółowa – podstawy oligofrenopedagogiki.

4. Pedagogika specjalna szczegółowa – podstawy surdopedagogiki.

5. Pedagogika specjalna szczegółowa – podstawy tyflopedagogiki.

6. Pedagogika specjalna szczegółowa – podstawy pedagogiki terapeutycznej.

7. Współczesne tendencje w pedagogice specjalnej.

Ćwiczenia:

1. Etiologia upośledzenia umysłowego.

2. Etiologia całościowych zaburzeń rozwoju.

3. Etiologia zaburzeń somatycznych.

4. Etiologia schorzeń i kalectwa. Wpływ przewlekłej choroby na sytuację psychiczna, emocjonalna i społeczną dziecka.

5. Instytucjonalne formy opieki i wychowania osób niepełnosprawnych.

6. Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin – uwarunkowania prawne, programy, projekty, instytucje i organizacje pomocowe.

7. Tworzenie programów wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Dykcik W.(red.), Pedagogiki specjalna, Poznań 2005.

2. Sękowska Z., Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Warszawa 2001.

3. Smith D.D., Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2008.

4. Sowa J., Pedagogika specjalna w zarysie, Rzeszów 1998.

5. Vasek S., Stankowski A., Zarys pedagogiki specjalnej, Katowice 2006.

Uzupełniająca:

6. Carr J., Pomoc dziecku upośledzonemu, Warszawa 1984.

7. Maciarz A., Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej: materiały dla studentów kierunków pedagogicznych, Zielona góra 1989.

8. Piszczek M., Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2007.

9. Rakowska A., Baran J., Dylematy pedagogiki specjalnej, Kraków 2000.

10. Szczepanik R., Elementy pedagogiki specjalnej, Łódź 2006.

11. Miesięcznik „Szkoła Specjalna”.

Efekty uczenia się:

Wykłady:

Egzamin pisemny

Ćwiczenia:

Projekt grupowy pomocy osobom niepełnosprawnym, uwzględniający współpracę z organizacjami i grupami realizującymi działania opiekuńcze i wychowawcze.

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń oraz z wykładu (ocena z egzaminu pisemnego).

W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin przeprowadzany w formie pisemnej. Zawiera pięć pytań opisowych, w których egzaminator nie wyznacza minimalnej objętości pracy. W przypadku pięciu pytań zamkniętych podana będzie kafeteria możliwych odpowiedzi, spośród których wybierana będzie jedna poprawna odpowiedź.

Czas trwania egzaminu: 80 minut. Czas egzaminu liczony jest od momentu podania wszystkich pytań.

Egzamin odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej Instytutu Pedagogiki.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.