Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycje opieki i pomocy społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-OP-S1-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tradycje opieki i pomocy społecznej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza o przeszłości wychowania oraz współczesnych problemach pedagogicznych.

Skrócony opis:

Przedmiot służy przekazaniu wiedzy z zakresu historycznych i filozoficznych aspektów pracy opiekuńczo-wychowawczej i pomocy społecznej, z myślą o wykorzystaniu jej w analizie współczesnych sytuacji edukacyjnych.

Literatura:

Frysztacki K., Radwan-Pragłowski J.: Społeczne dzieje pomocy człowiekowi: od filantropii greckiej do pracy socjalnej. Katowice 1998.

Geremek B.: Ludzie marginesu w średniowiecznym Paryżu XIV - XV wiek. Poznań 2003.

Porter R.: Obłąkani pod kluczem. W: tegoż: Szaleństwo. Poznań 2003.

Sieradzan J.: Szaleństwo w religiach świata. Kraków 2007.

Sontag S.: Choroba jako metafora. W: Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów. Red. M. Szpakowska. Warszawa 2008; [lub] W: tejże: Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory. Warszawa 1999 [strony: 7, 9-10, 14-22, 30-32, 36-37, 62-63, 65-66].

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 1-7a.

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat opieki i wychowania, także w aspekcie filozoficznych i historycznych podstaw.

Student potrafi wykorzystać wiedzę o tradycjach opieki i pomocy do pogłębienia uzasadnień własnych diagnoz sytuacji edukacyjnych i poszukiwania inspiracji kulturowych.

Student potrafi zbudować spójną wypowiedź na temat tradycji opieki i pomocy społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemna praca pisemna, aktywność na zajęciach, kolokwium

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)