Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-OP-S1-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza pedagogiczna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu metodologii badań społecznych i pedagogicznych

Skrócony opis:

kurs podstawowy diagnozy pedagogicznej w aspekcie teoretycznym i praktycznym dotyczący istoty, zadań, zasad i toku realizacji diagnozy pedagogicznej oraz sposobów jej realizacji w aspekcie projektowania, zbierania danych oraz posługiwania się technikami i narzędziami standaryzowanymi oraz podstawowych kwestii dotyczących wybranych obszarów diagnozy pedagogicznej - pedagogicznych zagadnień i problemów

Pełny opis:

Rozwój koncepcji diagnozy pedagogicznej. Współczesny obszar diagnozy pedagogicznej i jej nurty przedmiotowe. Diagnoza pedagogiczna zasadniczy sens i cele. Wymiary diagnozowania i podstawowe narzędzia oceniania oraz ich rola diagnozie, kryteria oceniania w diagnozie pedagogicznej. Cechy i zasady diagnozy pedagogicznej. Etyczne aspekty diagnozy; udział dzieci w badaniach. Postępowanie diagnostyczne – ogólny tok /etapy diagnozy/. Efekty diagnozy – orzeczenie / opinia diagnostyczna – zawartość i struktura. Techniki zbierania danych - obserwacja, analiza dokumentów, wywiad, ankieta, pomiar ( specyfika, odmiany szczegółowe, zasady wykorzystania, narzędzia). Wprowadzenie do problemów diagnozy środowiska rodzinnego: strategie i zasady rozpoznania środowiska wychowawczego rodziny. Wybrane koncepcje oceny jakości środowiska wychowawczego rodziny. Wykorzystanie standaryzowanych narzędzi pomiaru cech rodziny jako środowiska wychowawczego; typy i przykłady. Propedeutyka diagnozy sytuacji szkolnej dziecka (dydaktycznej i rówieśniczej, adaptacji szkolnej) oraz diagnozy instytucji i środowiska szkoły. Wstęp do diagnozy zagrożeń instytucjonalnych i indywidualnych

Literatura:

Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice 2001/2006

Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna. Kraków 2011

Wysocka E., Diagnostyka pedagogiczna, Kraków 2013

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie jakościowe i ilościowe, Warszawa 2001

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe... Warszawa 2000

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000

Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1995

Niemierko B., Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

Znajomość i rozumienie teoretycznych i praktycznych aspektów diagnozy pedagogicznej w zakresie ogólnej problematyki diagnozy pedagogicznej jak i diagnozy pedagogicznej podstawowych środowisk wychowawczych - rodziny i szkoły oraz procesu rozwoju i adaptacji społecznej dziecka. Umiejętność realizacji diagnozy w różnych sytuacjach pedagogicznych oraz w kontekście różnych okoliczności i problemów pedagogicznych indywidualnych i środowiskowych. Rozumienie etycznych aspektów diagnozy pedagogicznej oraz odpowiedzialności za jej merytoryczną poprawność , jak też potrzeby interdyscyplinarnej współpracy w ramach realizacji diagnozy

Metody i kryteria oceniania:

w trakcie realizacji przedmiotu mini projekty, dyskusje, rozwiązywanie problemów

egzamin końcowy: test wiedzy i umiejętności - krótkie zadania strukturyzowane. Rozwiązanie testu jest punktowane. O ocenie decyduje liczba punktów wg. standardowych zasad (51% zaliczenie pozytywne)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Jarosz
Prowadzący grup: Ewa Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Test krótkich zadań standaryzowanych obejmujący tematykę wykładów oraz ćwiczeń w profilu kompetencji wiedza i umiejętności. Ocena wynika z punktów wg. standardowego przelicznika: 51% pozytywne zaliczenie testu, 60% +dst, 70% db, 80% +db, 90% bdb. Dopuszczenie do testu w oparciu o pozytywne zaliczenie ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń - udział w dyskusjach oraz realizacja zadań i projektów wykonywanych w grupach lub indywidualnie

Pełny opis:

Rozwój koncepcji diagnozy pedagogicznej, prekursorzy polskiej myśli diagnostycznej. Współczesny obszar przedmiotowy diagnozy pedagogicznej i jej nurty tematyczne. Istota i zakres diagnozy pedagogicznej. Diagnoza pedagogiczna jako ocenianie rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej; podstawowe narzędzia oceniania oraz ich rola diagnozie, kryteria oceniania w diagnozie pedagogicznej. Cechy i zasady merytoryczne i etyczne diagnozy pedagogicznej. Udział dzieci w badaniach diagnostycznych - zasady oraz możliwości realizacji profilu partycypacyjnego dzieci w diagnozie pedagogicznej ( dzieci jako badacze). Postępowanie diagnostyczne – ogólny tok /etapy diagnozy/. Efekty diagnozy – orzeczenie / opinia diagnostyczna – zawartość i struktura. Obserwacja, analiza dokumentów, wywiad, ankieta, oraz pomiar w diagnozie pedagogicznej - specyfika wykorzystania, odmiany szczegółowe, zasady realizacji, rodzaje i budowa narzędzi). Ogólne strategie i zasady rozpoznania rodziny jako środowiska wychowawczego. Wybrane koncepcje oceny jakości środowiska wychowawczego rodziny. Wykorzystanie standaryzowanych narzędzi pomiaru cech rodziny w diagnozie pedagogicznej. Przemoc i zaniedbywanie dziecka w rodzinie w świetle diagnozy pedagogicznej - możliwości i problemy. Środowisko i praca szkoły w perspektywie diagnozy pedagogicznej - podstawy teoretyczne i możliwości metodologiczne. Diagnoza sytuacji szkolnej dziecka - obszar funkcjonowania dydaktycznego i społecznego. Diagnoza problemów adaptacji szkolnej dziecka. Propedeutyka diagnozy zaburzeń adaptacji społecznej - możliwości i środki metodologiczne. Wstęp do diagnozy zagrożeń instytucjonalnych. Elementy diagnozy społecznej. Nowe możliwości w diagnozie pedagogicznej - metody partycypacyjne

Uwagi:

istnieje możliwość włączania zagadnień lub wyłączania według potrzeb sygnalizowanych przez studentów

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Jarosz
Prowadzący grup: Ewa Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Test krótkich zadań standaryzowanych obejmujący tematykę wykładów oraz ćwiczeń w profilu kompetencji wiedza i umiejętności. Ocena wynika z punktów wg. standardowego przelicznika: 51% pozytywne zaliczenie testu, 60% +dst, 70% db, 80% +db, 90% bdb. Dopuszczenie do testu w oparciu o pozytywne zaliczenie ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń - udział w dyskusjach oraz realizacja zadań i projektów wykonywanych w grupach lub indywidualnie

Pełny opis:

Rozwój koncepcji diagnozy pedagogicznej, prekursorzy polskiej myśli diagnostycznej. Współczesny obszar przedmiotowy diagnozy pedagogicznej i jej nurty tematyczne. Istota i zakres diagnozy pedagogicznej. Diagnoza pedagogiczna jako ocenianie rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej; podstawowe narzędzia oceniania oraz ich rola diagnozie, kryteria oceniania w diagnozie pedagogicznej. Cechy i zasady merytoryczne i etyczne diagnozy pedagogicznej. Udział dzieci w badaniach diagnostycznych - zasady oraz możliwości realizacji profilu partycypacyjnego dzieci w diagnozie pedagogicznej ( dzieci jako badacze). Postępowanie diagnostyczne – ogólny tok /etapy diagnozy/. Efekty diagnozy – orzeczenie / opinia diagnostyczna – zawartość i struktura. Obserwacja, analiza dokumentów, wywiad, ankieta, oraz pomiar w diagnozie pedagogicznej - specyfika wykorzystania, odmiany szczegółowe, zasady realizacji, rodzaje i budowa narzędzi). Ogólne strategie i zasady rozpoznania rodziny jako środowiska wychowawczego. Wybrane koncepcje oceny jakości środowiska wychowawczego rodziny. Wykorzystanie standaryzowanych narzędzi pomiaru cech rodziny w diagnozie pedagogicznej. Przemoc i zaniedbywanie dziecka w rodzinie w świetle diagnozy pedagogicznej - możliwości i problemy. Środowisko i praca szkoły w perspektywie diagnozy pedagogicznej - podstawy teoretyczne i możliwości metodologiczne. Diagnoza sytuacji szkolnej dziecka - obszar funkcjonowania dydaktycznego i społecznego. Diagnoza problemów adaptacji szkolnej dziecka. Propedeutyka diagnozy zaburzeń adaptacji społecznej - możliwości i środki metodologiczne. Wstęp do diagnozy zagrożeń instytucjonalnych. Elementy diagnozy społecznej. Nowe możliwości w diagnozie pedagogicznej - metody partycypacyjne

Uwagi:

istnieje możliwość włączania niektórych zagadnień lub ich wyłączania według potrzeb sygnalizowanych przez studentów

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Jarosz
Prowadzący grup: Ewa Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Test krótkich zadań standaryzowanych obejmujący tematykę wykładów oraz ćwiczeń w profilu kompetencji wiedza i umiejętności. Ocena wynika z punktów wg. standardowego przelicznika: 51% pozytywne zaliczenie testu, 60% +dst, 70% db, 80% +db, 90% bdb. Dopuszczenie do testu w oparciu o pozytywne zaliczenie ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń - udział w dyskusjach oraz realizacja zadań i projektów wykonywanych w grupach lub indywidualnie w poszczególnych tematach programu.

Pełny opis:

Rozwój koncepcji diagnozy pedagogicznej, prekursorzy polskiej myśli diagnostycznej. Współczesny obszar przedmiotowy diagnozy pedagogicznej i jej nurty tematyczne. Istota i zakres diagnozy pedagogicznej. Diagnoza pedagogiczna jako ocenianie rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej; podstawowe narzędzia oceny oraz ich rola w diagnozie, kryteria oceniania w diagnozie pedagogicznej. Cechy i zasady merytoryczne i etyczne diagnozy pedagogicznej. Udział dzieci w badaniach diagnostycznych - zasady oraz możliwości realizacji profilu partycypacyjnego dzieci w diagnozie pedagogicznej. Postępowanie diagnostyczne – ogólny tok /etapy działań w diagnozowaniu/. Efekty diagnozy – orzeczenie / opinia diagnostyczna – zawartość i struktura. Obserwacja, analiza dokumentów, wywiad, ankieta, oraz pomiar w diagnozie pedagogicznej - specyfika wykorzystania, odmiany szczegółowe, zasady realizacji, rodzaje i budowa narzędzi). Ogólne strategie i zasady rozpoznania rodziny jako środowiska wychowawczego. Wybrane koncepcje oceny jakości środowiska wychowawczego rodziny. Wykorzystanie standaryzowanych narzędzi pomiaru cech rodziny w diagnozie pedagogicznej. Przemoc i zaniedbywanie dziecka w rodzinie w świetle diagnozy pedagogicznej - możliwości i problemy. Środowisko i praca szkoły w perspektywie diagnozy pedagogicznej - podstawy teoretyczne i możliwości metodologiczne. Diagnoza sytuacji szkolnej dziecka - obszar funkcjonowania dydaktycznego i społecznego. Diagnoza procesów adaptacji szkolnej / społecznej dziecka. Propedeutyka diagnozy zaburzeń adaptacji społecznej - możliwości i środki metodologiczne. Wstęp do diagnozy układów instytucjonalnych. Elementy diagnozy społecznej. Nowe możliwości w diagnozie pedagogicznej - metody partycypacyjne.

Uwagi:

istnieje możliwość włączania niektórych zagadnień lub ich wyłączania według potrzeb sygnalizowanych przez studentów

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wysocka
Prowadzący grup: Ewa Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wysocka
Prowadzący grup: Ewa Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kowalczewska-Grabowska
Prowadzący grup: Katarzyna Front-Dziurkowska, Małgorzata Kitlińska-Król, Katarzyna Kowalczewska-Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.