Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium (sem. 1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-OP-S1-21
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium (sem. 1)
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Znajomość metodologii badań pedagogicznych.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opracowanie teotetycznych podstaw do prowadzenia badań w wybranym obszarze badawczym związanym ze specjalnością: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz podstaw metodologicznych.

Pełny opis:

Opracowanie postaw teoretycznych wyjaśniających badane zjawiska pedagogiczne.

Opracowanie metodologicznych podstaw badań: przedmiot, cel, typ badań, problematyka badawcza, metody, techniki badawcze i narzędzia badawcze, schemat organizacji i przebiegu badań.

Prowadzenie badań w terenie pod opieką merytoryczną promotora.

Analizy jakościowe, jakościowo- ilościowo zebranego materiału badawczego. Opis, wyjaśnianie, interpretacja badanych zjawisk na podsawie zebranego materiału badawczego w oparciu i odniesieniu do literatury pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej.

Literatura:

Podsawowa:

Denzin N. K, Lincoln Y., S. (red.), Metody badań jakościowych, T I i II, Warszawa PWN, 2009.

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań Zysk i S-ka 2001.

Kruger, H.H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, Gdańsk GWP 2005.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków Impuls, 2007.

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa PWN , 2007.

Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk GWP, 2010.

Palka S., Humanistyczne podejście w badaniach pedagogicznych i praktyce pedagogicznej, [w:] Kubinowski D., Nowak M. (red.): Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Kraków Impuls, 2006.

Pilch T., Bauman Z., Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa Wydawnictwo Akademickie “Żak”, 2002.

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Wyd. Szkolne i Akademickie, Warszawa 2008. 1. Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa PWN, 2008.

Pilch T., T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Podejście ilościowe i jakościowe. Warszawa Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2001.

Gnitecki J., Metodologia badań pedagogicznych, Warszawa Wyd. Szkoła Główna Handlowa 2000.

Grobler A., Metodologia nauk, Kraków Wydawnictwo Znak, 2008.

Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk. Lublin Wydawnictwo KUL, 2005.

Jemielniak D. (red.). Metody badań jakościowych, Warszawa PWN, 2012.

Łobocki M., Metody badań pedagogicznych, Kraków Impuls, 2007.

Maszke A., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Rzeszów, 2004.

Palka S. (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków Wyd. UJ, 1998.

Palka St., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk UJ, 2003.

Uzupełniająca literatura:

Efekty uczenia się:

Napisanie pracy licencjackiej zgodnie z wymogami dla tego typu pracy naukowej. Zdobycie wiedzy w zakresie badanych zjawisk. Nabycie umejętności analizy badanych zjawiski i analizy literatury w odniesieniu do wybranego obszaru badawczego.

Metody i kryteria oceniania:

Systematyczne ocenianie kolejnych kroków w postępowaniu badawczym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)