Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-R-N1-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka resocjalizacji
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

(brak)

Skrócony opis:

Wszystkie efekty kształcenia modułu powiązane są zarówno z ćwiczeniową, jak i wykładową formą kształcenia.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Metodyka resocjalizacji jako dyscyplina wiedzy i praktyki resocjalizacyjnej

2. Zasady wychowania resocjalizacyjnego i ich wpływ na metody resocjalizacji

3. Systemy i modele oddziaływań resocjalizacyjnych

4. Diagnoza i prognoza w resocjalizacji – w kontekście pracy wychowawczej

5. Wybrane koncepcje niedostosowania społecznego i ich wpływ na metody pracy resocjalizacyjnej

6. Indywidualizacja oddziaływań resocjalizacyjnych

7. Procedury (etapy) wychowania resocjalizacyjnego

8. Koncepcja rozwoju interpersonalnego C.E. Sullivana, M. Q. Granta

9. Behawioryzm i jego wpływ na metody wychowania resocjalizacyjnego

10. Strategie wychowania resocjalizacyjnego oraz podstawowe grupy metod (psychotechniki, socjotechniki, kulturo techniki)

11. Metodyka twórczej resocjalizacji

12. Rola wychowawcy w procesie resocjalizacji

13. Resocjalizacja w instytucjach zamkniętych

14. Resocjalizacja w środowisku otwartym

15. Między resocjalizacją a pomocą społeczną

Ćwiczenia:

1. 1. /2. Metody wpływu osobistego i sytuacyjnego w resocjalizacji. Grupa społeczna i elementy kultury jako środki resocjalizacji.

3. 3. Resocjalizacja w zakładzie karnym versus kary pośrednie oraz probacja.

4. 4. Instytucje wychowania resocjalizującego dla nieletnich i ich metodyka.

7. 5. / 6. Resocjalizacja w środowisku otwartym (streetworking, partyworking, psychopedagogika przygody, survival).

8. 7. / 8. Dramatoterapia.

9. 9. Metody pracy w socjoterapii. Społeczność korekcyjna.

10. 10. Muzykoterapia.

11. 11.Amerykańskie programy resocjalizacyjne.

13. 12. Metodyka pracy resocjalizacyjnej w uzależnieniach.

14. 13. Omówienie oddanych prac zaliczeniowych: („…….. jako skuteczny środek resocjalizacji. Uzasadnienie w świetle własnych przekonań, własnej praktyki lub istniejących teorii pedagogicznych, socjologicznych, psychologicznych”).

Literatura:

Benedyczak St., Jędrzejak K., Nowak B., Szczepaniak P., Urbańska L.: Wprowadzenie do metodyki pracy penitencjarnej (część I i II) Kalisz 1995.

- Czapów Cz.: Wychowanie resocjalizujące. Warszawa 1978

- Górski S.: Metodyka resocjalizacyjna Warszawa 1982.

Konopczyński M.: Twórcza resocjalizacja, Warszawa 1996

- Konopczyński M., Metodyka twórczej resocjalizacji. Warszawa 2006

- Kozaczuk F., Urban B.: Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży. Rzeszów 2001

- Machel H.: Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Wyd. Arche, Gdańsk 2003

- Pospiszyl K.: Resocjalizacja, Warszawa 1993

- Pytka L.: Pedagogika resocjalizacyjna Warszawa 2000.

- Urban B. Stanik J. M. (red), Resocjalizacja. Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Student wymienia zalety i wady resocjalizacji w środowisku zamkniętym oraz otwartym.

Student ma elementarną wiedzę dotyczącą komunikowania interpersonalnego w procesie resocjalizacji.

Student umie posługiwać się wiedzą z zakresu różnych teorii resocjalizacji (zwłaszcza z zakresu psychopatologii) oraz wykorzystywać ją do projektowania oddziaływań resocjalizacyjnych.

Student potrafi opisać zastosowanie antropotechnik, socjotechnik oraz kulturotechnik w resocjalizacji z jednoczesnym wskazaniem własnych preferencji w zakresie wyboru określonych metod.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Oceniana będzie zdolność zbudowania wypowiedzi pisemnej, argumentacja, refleksyjność, krytycyzm oraz zdolność tworzenia odsyłaczy (przypisów) do źródeł, z których piszący pozyskuje treści. Student musi przedstawić metodę lub teorię, do której przekonany jest, iż jej zastosowanie może mieć wymierne rezultaty resocjalizacyjne. Temat eseju: „… jako skuteczny środek resocjalizacji. Uzasadnienie w świetle własnych przekonań, własnej praktyki lub wybranej teorii pedagogicznej, socjologicznej lub psychologicznej”.

Prowadzący ćwiczenia zbiera prace (najpóźniej trzeba je przekazać na przedostatnich zajęciach ćwiczeniowych), sprawdza i przynosi ocenione na ostatnie zajęcia.

Wykłady:

Oceniane będzie logiczność i merytoryczność treści z egzaminu pisemnego.

W ustalonym terminie (sesja egzaminacyjna),studenci otrzymają losowe zagadnienia do odpowiedzi pisemnej, czas odpowiedzi 1godzina.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)