Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauczanie społecznie niedostosowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-R-N1-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauczanie społecznie niedostosowanych
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Pełny opis:

Proces nauczania i uczenia się przez całe życie jako wyzwanie współczesności

Dydaktyka ogólna a ortodydaktyka (cele, funkcje zasady)

Niepowodzenia szkolne – przyczyny, sposoby przeciwdziałania, terapia szkolna

Negatywizm szkolny niedostosowanych społecznie

Organizacyjne, prawne kształcenia i terapii pedagogicznej niedostosowanych społecznie (dzieci, młodzież, osoby dorosłe)

Organizacja procesu nauczania, wyrównywania braków w wiadomościach szkolnych niedostosowanych społecznie

Rola wychowawczy resocjalizacyjnego w kształtowaniu i wspieraniu procesu uczenia niedostosowanych społecznie

Wprowadzenie do zagadnień związanych z ortodydaktyką niedostosowanych społecznie, informacja o zasadach zaliczenia przedmiotu, podanie tematyki zajęć oraz bibliografii

Repetytorium z form i metod nauczania

Rozwijanie motywacji do uczenia się w różnych grupach wiekowych osób niedostosowanych społecznie

Formy, organizacja, przebieg terapii szkolnej młodzieży niedostosowanej społecznie

Przygotowanie zajęć reedukacyjnych, dydaktycznych, terapeutycznych (ćwiczenie umiejętności pisania konspektów)

Kształtowanie realistycznych aspiracji edukacyjnych młodzieży niedostosowanej społecznie

Specyfika nauczania osób dorosłych w zakładach karnych

Literatura:

Gąsior H. (red), Nauczanie społecznie niedostosowanych. Katowice 1992

Petty G., Nowoczesne nauczanie. Sopot 2013

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki. Warszawa 2003

Rosiński D., Nauczyciel wobec zaburzeń procesu socjalizacji uczniów, Poznań, 2003

Stankowski A., Negatywizm szkolny młodzieży niedostosowanej społecznie. Katowice 1991

Szecówka A. Kształcenie resocjalizujące. W: B. Urban, J. Stanik (red.), Resocjalizacja. Warszawa 2007

Czerkawski A., Wykluczwnie edukacyjne niedostosowanych społecznie. „Chowanna” 2012, Tom 1

Mietzel G., Psychologia dla nauczycieli. Jak wykorzystać teorie psychologiczne w praktyce dydaktycznej. Gdańsk 2009

Arends R. I., Uczymy się nauczać. Warszawa 1994

Budzyński W., Terapia i resocjalizacja dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi 2010

Wójtowicz M., Stosunek nauczyciela do ucznia a poczucie bezpieczeństwa ucznia w warunkach szkolnych. (w:) Krzyżak-Szym,ańska E. (red), Zagrożenia cywilizacyjne dzieci i młodzieży w kontekście pedagogicznym. Mysłowice 2009

Ostrowska K., Psychologia resocjalizacyjna. Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

R_ Nsn _1 Zna terminologię z teorii i metodyki resocjalizacyjnej K_W13

R_ Nsn _2 Potrafi wykorzystać wiedzę do interpretacji sytuacji wychowawczych. K_W02

R_ Nsn _3 Potrafi ocenić przydatność metod i procedur w procesie resocjalizacji K_U09

Metody i kryteria oceniania:

Metoda podająca z prezentacjami multimedialnymi (wykłady)

Dyskusja, metoda uczenia się we współpracy, analiza programów nauczania, odgrywanie scenek związanych z prowadzeniem zajęć dla niedostosowanych społecznie (ćwiczenia)

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń oraz wykładów (ocena z pracy pisemnej). W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)