Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kliniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-R-S1-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia kliniczna
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przekazanie studentom wiedzy na temat etiologii, symptomatologii i dynamiki tych zaburzeń i chorób psychicznych, które w największym stopniu upośledzają funkcjonowanie społeczne człowieka oraz informacji o strukturze psychiatrycznej i psychoterapeutyczej opieki zdrowotnej oraz metodach leczenia w perspektywie interdyscyplinarnej. W trakcie realizowania modułu student powinien nabyć umiejętności wstępnego stawiania diagnostycznych hipotez klinicznych (na podstawie obserwacji i wywiadu) oraz kierowania klienta do odpowiedniego specjalisty lub instytucji, a także planowanie interwencji.

Pełny opis:

wykład:

1. Wprowadzenie w zagadnienia psychologii klinicznej. Kontrowersje wokół pojęcia normy i patologii w psychologii klinicznej. Społeczno - kulturowe uwarunkowania rozpoznawania zaburzeń psychicznych.

2. Psychopatologia opisowa. Zaburzenia sfery poznawczej: zaburzenia spostrzegania i pamięci, zaburzenia toku i treści myślenia, zaburzenia świadomości.

3. Psychopatologia opisowa. Przegląd zaburzeń sfery emocjonalnej. Przedmiotowe i podmiotowe cechy lęku. Epizod maniakalny i depresyjny. Zaburzenia napędu psychoruchowego.

4. Zaburzenia lękowe. Agorafobia i ataki paniki. Psychologiczne versus biologiczne hipotezy na temat uwarunkowań lęku panicznego. Zaburzenia w postaci fobii, zespół obsesyjno – kompulsyjny, neurastenia.

5. Zaburzenia pod postacią somatyczną (somatoformiczne). Przykłady zespołów somatyzacyjnych, hipochondria. Zaburzenia konwersyjne (dysocjacyjne). Dysocjacyjna amnezja, fuga, stupor, zaburzenia ruchu, drgawki, utrata czucia, trans i opętanie,

6. Człowiek w obliczu ekstremalnego stresu. Charakterystyka sytuacji powodujących traumę. Efekty doświadczeń traumatycznych lub dużych zmian życiowych - zespół stresu pourazowego, ostra reakcja na stres, zaburzenia adaptacyjne. Postępowanie w zespole stresu pourazowego. Co powinny wiedzieć ofiary traumy?

7. Zaburzenia nawyków i kontroli popędów: patologiczny hazard, piromania, kleptomania, ataki agresji. Inne uzależnienia behawioralne.

ćwiczenia:

Zaburzenia nastroju.

2. Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (somatoform).

3. Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych.

4. Zaburzenia seksualne.

5. Psychoterapia I. Różne nurty psychoterapeutyczne. Sposoby pracy z klientem.

6. Psychoterapia II. Ćwiczenia w triadach terapeuta, klient i obserwator.

Literatura:

Carson R. C., Butcher J. N., Mineka S. (2003). Psychologia zaburzeń, t. 1. Gdańsk: GWP.

Seligman M. E. P., Walker E. F., Rosenhan D. L. (2003). Psychopatologia. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Społeczna psychologia kliniczna /red./ Sęk H., cz.1, roz. 3, & 3.2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Podstawy psychiatrii /red./ M. Jarosz, S. Cwynar, roz. I, II (ostatnie wydanie).

Aleksandrowicz J. (1997). Zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (według ICD – 10). Kraków: Collegium Medium UJ.

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD – 10.

Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy – /red./, L. Grzesiuk, cz.I, r. I, & 3, pkt. 3.2.4.

Pużyński, S., Wciórka J. (red. przekładu). (1998). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10: Badawcze kryteria diagnostyczne. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”

Starowicz Z., Skrzypulec-Plinta V. (2010). Podstawy seksuologii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. R 5, s 181-237

Zimbardo Philip G. (1999), Psychologia i życie, Warszawa: Zysk i S-ka, R.18

Efekty uczenia się:

Student posiada elementarną wiedzę o wybranych zaburzeniach i chorobach psychicznych, które w destrukcyjny sposób wpływają na funkcjonowanie społeczne człowieka.

Student dysponuje podstawową wiedzą o wybranych zaburzeniach psychicznych (opisywanych w systemie klasyfikacyjnym ICD-10), ich uwarunkowaniach, objawach, mechanizmach powstawania, leczeniu i profilaktyce oraz zna stosowane w psychologii i medycynie kryteria rozróżnienia zdrowia psychicznego od zaburzeń oraz konsekwencje ich stosowania.

Student ma podstawową wiedzę o strukturze psychiatrycznej i psychoterapeutycznej opieki zdrowotnej, instytucjach pomocowych i formach leczenia.

Student potrafi identyfikować najczęściej występujące przejawy zaburzeń psychicznych oraz zaproponować dalsze postępowanie specjalistyczne

Ma świadomość użyteczności wiedzy z zakresu psychopatologii w praktyce zawodowej.

Ma przekonanie o sensie i potrzebie etycznej oraz profesjonalnej pracy z klientami.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny zawierający pytania problemowe, testowe i otwarte, których celem jest sprawdzenie wiedzy z zakresu analizowanych treści.

Skala ocen:

51%-60%=dst

61%-70%-dst+

71%-80%=db

81%-90%=db+

91%-100%=bdb

Kolokwium pisemne zawierające pytania problemowe, testowe i otwarte, których celem jest sprawdzenie wiedzy z zakresu analizowanych treści.

Skala ocen z kolokwium:

51%-60%=dst

61%-70%-dst+

71%-80%=db

81%-90%=db+

91%-100%=bdb

Praca pisemna na podstawie wybranego filmu, serialu lub książki zawierającego opis omawianych zaburzeń psychicznych. Praca studenta polega na analizie przedstawionej sytuacji z perspektywy wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć. Oceniana będzie umiejętność dostrzeżenia i nazwania zaburzeń psychicznych, możliwości leczenia oraz ogólnej sytuacji społecznej bohatera, poprawność formalna i merytoryczna pracy.

Pracę należy złożyć w formie papierowej w ustalonym terminie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)