Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-R-S1-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka resocjalizacji
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Literatura:

Benedyczak St., Jędrzejak K., Nowak B., Szczepaniak P., Urbańska L.: Wprowadzenie do metodyki pracy penitencjarnej (część I i II) Kalisz 1995.

Brągiel J., Badora S., (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Opole 2005.

Czapów Cz., Jedlewski S., Pedagogika resocjalizacyjna, PWN, Warszawa 1974.

Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące. Warszawa 1978

Górski S., Metodyka resocjalizacji, Warszawa 1985.

Konopczyński M., Metodyka twórczej resocjalizacji. Warszawa 2006

Kozaczuk F., Urban B.: Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży. Rzeszów 2001

Machel H., 2007: Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski, Impuls, Kraków.

Pospiszyl K.: Resocjalizacja, Warszawa 1993

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna Warszawa 2000.

Sawicka K., red., 1998: Socjoterapia. Warszawa.

Urban B. Stanik J. M. (red), Resocjalizacja. Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

R_M _1 Student wymienia zalety i wady resocjalizacji w środowisku zamkniętym oraz otwartym. K_W10 2

R_M _2 Student ma elementarną wiedzę dotyczącą komunikowania interpersonalnego w procesie resocjalizacji. K_W08 3

R_M _3 Student umie posługiwać się wiedzą z zakresu różnych teorii resocjalizacji (zwłaszcza z zakresu psychopatologii) oraz wykorzystywać ją do projektowania oddziaływań resocjalizacyjnych. K_U03 2

R_M _4 Student potrafi opisać zastosowanie antropotechnik, socjotechnik oraz kulturotechnik w resocjalizacji z jednoczesnym wskazaniem własnych preferencji w zakresie wyboru określonych metod. K_U09 3

Metody i kryteria oceniania:

Metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej (wykład); Dyskusja, metoda uczenia się we współpracy (ćwiczenia)

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń (ocena z eseju naukowego oraz projektu grupowego) oraz z wykładu (ocena z egzaminu). W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)