Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika osób z niepełnosprawnością sprzężoną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-REW-S1-06 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika osób z niepełnosprawnością sprzężoną
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Efekty kształcenia modułu powiązane są zarówno z ćwiczeniową, jak i wykładową formą kształcenia. Celem modułu będzie zaznajomienie studenta z metodami pracy edukacyjnej , wychowawczej i terapeutycznej, wykorzystywanymi w pracy z osobami ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

Pełny opis:

Wykłady

1.Terminologia związana z pojęciem niepełnosprawność sprzężona.

2.Etiologia niepełnosprawności wielorakiej.

2.Stereotypie i autostymulacja w zachowaniu dziecka z niepełnosprawnością złożoną

3.Alternatywne sposoby porozumiewania się osób z niepełnosprawnością złożoną.

4.Funkcjonowanie społeczne osób głuchoniewidomych

5.Rodzina dziecka głęboko wielorako niepełnosprawnego

6-7.Ośrodki i instytucje sprawujące opiekę nad osobą z niepełnosprawnością sprzężoną w zakresie edukacji, rehabilitacji i wychowania w woj. śląskim.

Cwiczenia

1.Niepełnosprawność sprzężona a praktyka pedagogiczna.

2.Model pracy z dzieckiem niepełnosprawnym umysłowo niedostosowanym społecznie.

3.Model pracy z uczniem niepełnosprawnym umysłowo z uszkodzonym słuchem.

4.Model pracy niepełnosprawnym umysłowo niewidomym.

5.Model pracy z uczniem z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją.

6.Model pracy z uczniem z autyzmem i niepełnosprawnością umysłową.

7.Projekt programu terapeutycznego dla osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością w wybranej kategorii wiekowej.

Literatura:

Twardowski A.: Pedagogika osób ze sprzężonymi upośledzeniami. (w:) Pedagogika specjalna. Red. W.Dykcik. Poznań 2007.

Frohlich A.: Stymulacja od podstaw. Warszawa 1998.

Zaorska M.: Edukacja i rehabilitacja osób głuchoniemych w Polsce i Rosji, Toruń 2010.

Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnopsrawnością wielozakresową. Red. K.Cwirynkało, Cz. Kosakowski, Toruń 2012

Dykcik W. (red.), Pedagogika Specjalna, Poznań 1998.

Kirejczyk K. (red.), Upośledzenie umysłowe- Pedagogika, Warszawa 1991, s.602- 606.

Twardowski A., Wychowanie dzieci o niesprawności sprzężonej, (w:) Obuchowska I. (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa 1991.

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów z ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli, Warszawa 2010.

Frith U., Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy, Gdańsk 2005.

Lemańska A., Model pracy z uczniem z autyzmem, (w:) Podniesienie efektywności kształcenia uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, Warszawa 2010.

Winczura B., Dziecko z autyzmem. Terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu, Kraków 2008

Efekty uczenia się:

opis efektu kształcenia - pedagogika

Student ma pogłębioną wiedzę na temat możliwych zaburzeń rozwoju zarówno w aspekcie psychologicznym jak i biologicznym pojawiających się w cyklu życia osoby z niepełnosprawnością sprzężoną

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat ośrodków i instytucji mogących sprawować opiekę nad osobą z niepełnosprawnością sprzężoną w zakresie edukacji, rehabilitacji i wychowania.

Student potrafi odpowiednio wybrać i zastosować metody pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną w celu efektywnego wykonania zadań związanych z ich edukacją, rehabilitacją oraz wychowaniem.

Student w sytuacjach pracy z osobą z niepełnosprawnością sprzężoną potrafi wykazać się profesjonalizmem, stosując zasady etyki zawodowej związanej z pracą pedagoga specjalnego.

opis efektu kształcenia - nauczycielski

Student posiada wiedzę na temat współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów, w tym ich filozoficznych, społeczno-kulturowych, psychologicznych, biologicznych i medycznych podstaw

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej oraz psychologii rozwojowej do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych i rewalidacyjnych, a także wzorów funkcjonowania osób z niepełnosprawnością sprzężoną

Student potrafi pracować z uczniami z niepełnosprawnością sprzężoną, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów oraz zmian zachodzących w świecie i w nauce

Student potrafi analizować własne działania pedagogiczne związane z projektowaniem programu terapeutycznego dla osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością, wskazywać obszary wymagające modyfikacj

Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy; projektuje oddziaływania terapeutyczne dla osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane będzie uwzględnienie w eseju wiedzy merytorycznej oraz postaw właściwych dla pedagoga specjalnego. Nacisk położony będzie również na znajomość uwarunkowań różnych rodzajów niepełnosprawności oraz funkcjonowania psychospołecznego jednostek, u których zdiagnozowano określoną niepełnosprawność. Wysoko oceniane będzie przedstawienie perspektyw życiowych osób z niepełnosprawnością sprzężoną

Złożenie prowadzącemu napisanego eseju przed ostatnimi zajęciami. Omówienie prac i ocena zgodnie z przyjętymi kryteriami w dniu zaliczeń i wpisów ocen.

Oceniane będzie uwzględnienie w projekcie programu terapeutycznego wiedzy merytorycznej oraz postaw właściwych dla pedagoga specjalnego.

Przedstawienie prowadzącemu i grupie stworzonego w zespołach projektu programu terapeutycznego. Omówienie programów w pod kątem zgodności z założeniami.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.