Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Arteterapia osób niepelnosprawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-REW-S1-17 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Arteterapia osób niepelnosprawnych
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Wiadomości z zakresu pedagogiki osób niepełnosprawnych umysłowo, szczególnie znajomość potrzeb i możliwości wynikających ze stopnia niepełnosprawności.

Skrócony opis:

Wykłady:

Kolokwium pisemne o charakterze opisowym

Ćwiczenia:

Projekt zajęć arteterapeutycznych dla wybranej grupy wiekowej osób

z niepełnosprawnością.

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen

z ćwiczeń (ocena za pracę pisemną) oraz z wykładu (ocena z kolokwium pisemnego).

W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Arteterapia i jej miejsce w edukacji i terapii.

Teoretyczne podstawy arteterapii.

2. Praktyczny wymiar arteterapii (formy, uczestnicy, arteterapeuta, czas i miejsce).

3. Podstawy arteterapii dla osób z niepełnosprawnością.

4. Kreacja plastyczna w działaniach terapeutycznych i edukacyjnych osób niepełnosprawnych.

5. Wybrane metody wykorzystujące muzykę, plastykę i ruch: metoda malowania dziesięcioma palcami; metoda dobrego startu M. Bogdanowicz; poranny krąg, czyli stymulacja według pór roku Hedwig Abel.

6. Wybrane metody wykorzystujące muzykę, plastykę i ruch: kinezjologia edukacyjna Paula E. Dennisona, terapia uspokajająca i rozwijająca Teresy Danielewicz; Anny Koźmińskiej i Janiny Magnuskiej; edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej.

Ćwiczenia:

1. Arteterapia i jej dziedziny- doświadczenia praktyczne.

2. Potrzeby osoby niepełnosprawnej a możliwości wsparcia za pomocą arteterapii.

3. Szczegółowe omówienie wybranych dziedzin arteterapii w ujęciu warsztatowym: biblioterapia, chromo terapia, drama terapia, hortikuloterapia.

4. Balsam dla duszy- o filmoterapii i biblioterapii- przygotowywanie zestawień pozycji książkowych i filmowych.

5. Terapia reminiscencyjna – zajęcia warsztatowe- „O sobie samym”.

6. Projektowanie zajęć z zakresu arteterapii z wykorzystaniem wybranych dziedzin, dla dowolnie wybranej grupy osób z niepełnosprawnością.

Literatura:

Podstawowa:

1. Bogdanowicz M., Metoda Dobrego Startu, Warszawa 1999.

2. Borowiecka R., Kinezjologia edukacyjna w Polsce. Wybrane aspekty i zasięg działania ruchu, (W:) K. Korab, Kinezjologia edukacyjna. Nauka, pseudonauka czy manipulacja, Warszawa 2008.

3. Dziamska D., Edukacja przez ruch. Fale, spirale, jodełki, zygzaki, Warszawa 2005.

4. Danielewicz T., Koźmińska A., Magnuska J. (red.), Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci nerwicowych i dyslektycznych. Metoda leczniczo- terapeutyczna, Warszawa 1981.

5. Gładyszewska – Cylulko, Arteterapia w pracy pedagoga, Kraków 2014.

6. Kościelska M., Oblicza upośledzenia. Warszawa 19095.

7. Kościelska M., Dylematy rehabilitacji osób niepełnosprawnych z punktu widzenia psychologii, Warszawa 2003.

8. Kucyper K., Stankowski A. (red.), Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Bielsko- Biała 2008.

9. Rudowski T., Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej, Warszawa 2013.

10. Stańko- Kaczmarek M., Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej, Warszawa 2013.

Uzupełniająca:

1. Furmanowska M., Wspieranie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez działania arteterapeutyczne, (W:) Krasoń K., Mazepa- Domagała B., A. Wąsiński (red.), Intersubiektywność sztuki w recepcji i tworzeniu, Katowice 2009, ss. 392-404.

2. Gmitrowicz A., Karolak W., Znaczenie arteterapii w psychiatrii polskiej, Łódź 2000.

3. Knapik M., Sacher W.A.(red.), Sztuka w edukacji i terapii, Kraków 2004.

4. Ploch L., Twórcza aktywność artystów Ogólnopolskiego Teatru Niepełnosprawnych w latach 2002-2008, (w:) K. Krasoń, B. Mazepa- Domagała, Wyrazić i odnaleźć siebie, czyli o sztuce, ekspresji, edukacji i arteterapii, Katowice- Mysłowice 2008, ss. 189-203.

5. Świadkowska J.I., Twórczośc plastyczna dzieci upośledzonych umysłowo, czyli rzeczywistość tworzona po swojemu , (W:) Krasoń K., Mazepa- Domagała B., A. Wąsiński (red.), Intersubiektywność sztuki w recepcji i tworzeniu, Katowice 2009, ss. 386-392.

6. Tarczoń R., Zastosowanie form muzykoterapii u osób z zespołem Downa. Z badań własnych, (W:) Krasoń K., Mazepa- Domagała B. (red.), Oblicza sztuki dziecka. W poszukiwaniu istoty ekspresji, Katowice- Mysłowice 2007, ss. 407-414.

Efekty uczenia się:

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu arteterapii, zna jej zastosowanie w pracy osobami niepełnosprawnymi umysłowo.

4. Student samodzielnie wykonuje projekt zajęć twórczych dla osób niepełnosprawnych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Akcent w ramach kolokwium pisemnego zostanie położony na znajomość: teoretycznych i praktycznych podstaw arteterapii, znaczenia arteterapii w terapii osób niepełnosprawnych umysłowo oraz wybranych metod wykorzystujących muzykę, plastykę i ruch w pracy z niepełnosprawnymi. Egzamin pisemny będzie miał charakter opisowy, obejmujący znaczną część treści omawianych podczas wykładów.

Maksymalna ilość punktów w ramach kolokwium: 20.

Kolokwium składa się z dziesięciu pytań otwartych

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – 20-18

Dobry – 17-15

Dostateczny – 14-12

Niedostateczny – 11 i mniej

Kolokwium przeprowadzane w formie pisemnej. Zawiera pytania otwarte, w których egzaminator nie wyznacza minimalnej objętości pracy. Czas trwania kolokwium: 45minut. Czas egzaminu liczony jest od momentu podania wszystkich pytań.

Ćwiczenia:

Napisanie przez studenta pracy pisemnej. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń zaprojektują zajęcia z wybranymi dziedzinami arteterapii, uwzględniając indywidualne predyspozycje uczestników zajęć oraz ich możliwości i ograniczenia.

Oceniona zostanie:

• innowacyjność projektu (skala od 2-5)

• użycie ciekawych form pracy (skala od 2-5)

• wykorzystanie wiedzy z zakresu arteterapii w pracy z osobami niepełnosprawnymi (skala od 2-5)

• dodatkowym atutem będą pomoce wizualne

Oceną końcową będzie średnia arytmetyczna z oceny wskazanych podanych elementów.

Studenci dokonują prezentacji pracy na forum grupy,

czas prezentacji 10 min, prezentacje odbędą się w ciągu dwóch ostatnich zajęć, pracę pisemną należy złożyć w dniu prezentacji w formie papierowej, pracę zaliczeniową można napisać w 2-3 osobowych grupach, mile widziane załączniki w formie wizualnej.

Ćwiczenia:

Projekt zajęć arteterapeutycznych dla wybranej grupy wiekowej osób z niepełnosprawnością.

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen

z ćwiczeń (ocena za pracę pisemną) oraz z wykładu (ocena z kolokwium pisemnego).

W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Ćwiczenia:

Napisanie przez studenta pracy pisemnej. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń zaprojektują zajęcia z wybranymi dziedzinami arteterapii, uwzględniając indywidualne predyspozycje uczestników zajęć oraz ich możliwości i ograniczenia.

Oceniona zostanie:

• innowacyjność projektu (skala od 2-5)

• użycie ciekawych form pracy (skala od 2-5)

• wykorzystanie wiedzy z zakresu arteterapii w pracy z osobami niepełnosprawnymi (skala od 2-5)

• dodatkowym atutem będą pomoce wizualne

Oceną końcową będzie średnia arytmetyczna z oceny wskazanych podanych elementów.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.