Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja międzykulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-S2-10 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja międzykulturowa
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Wszystkie, przedstawione efekty kształcenia Edukacji międzykulturowej planuje się osiągnąć za pomocą wykładowej oraz ćwiczeniowej formy kształcenia, dodatkowo zostaną pogłębione poprzez pracę własną studenta.

Celem modułu jest zaznajomienie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania różnych społeczności oraz ich współczesnymi przeobrażeniami, a także poszerzenie horyzontów myślowych związanych z rodzimym i obcym dziedzictwem kulturowym.

Pełny opis:

wykład:

1. Kultura, zróżnicowanie kulturowe, wrażliwość kulturowa, proces akulturacji.

2. Edukacja wielokulturowa a edukacja międzykulturowa – analiza krytyczna.

3. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce.

4. Edukacja międzykulturowa – modele, strategie, komponenty.

5. Ruchy migracyjne a problematyka edukacji interkulturowej.

6. Procesy kreowania tożsamości kulturowej.

7. Polityka równościowa w kontekście edukacji międzykulturowej.

ćwiczenia:

1. Edukacja wielokulturowa, edukacja międzykulturowa, edukacja regionalna – cele, zadania, przedmiot, zakresy pojęć.

2. Praktyczne aplikacje edukacji międzykulturowej – analiza celów i treści kształcenia programów edukacyjnych.

3. Edukacja międzykulturowa: dylematy i powinności nauczyciela.

4. Nauczyciel – animator procesu kreowania tożsamości kulturowej.

5. Projektowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowanych na edukację międzykulturową, uwzględniającą podejście równościowe.

6. Prezentacja studenckich propozycji realizacji projektów edukacji międzykulturowej.

Literatura:

wykład:

Bokszański Z.: Tożsamości zbiorowe. Warszawa 2006.

Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E. (red.): Edukacja międzykulturowa – teorie, poglądy, doświadczenia społeczne. Cieszyn – Warszawa – Toruń 2010.

Nikitorowicz J.: Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej. Gdańsk 2005.

ćwiczenia:

Lalak D. (red.): Dom i ojczyzna. Dylematy wielokulturowości. Warszawa 2008.

Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E., Szczurek-Boruta A. (red.): Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Katowice 2000.

Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Grabowska B. (red.): Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna – problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości. Cieszyn – Warszawa – Kraków 2005.

Lewowicki T., Urban J. (red.): Edukacja międzykulturowa na pograniczach w pierwszych latach rozszerzonej Unii Europejskiej – teoria i praktyka. Katowice 2007.

Szczurek-Boruta A.: Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości – szkice pedagogiczne. Cieszyn-Kraków 2007.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie wieloaspektową etiologię obecnych wyzwań / zagrożeń procesu wychowania, przekazu dziedzictwa kulturowego; dostrzega kulturowe uwarunkowania procesów edukacyjnych.

Student prezentuje uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych, kulturowych.

Student kreatywnie, zgodnie współpracuje z członkami grupy, wyznacza cele działań optymalne dla grupy; student sprawnie i skutecznie komunikuję się z członkami swego zespołu (także drogą elektroniczną).

Student kształtuje postawę „pedagoga jutra” otwartego na zmiany, ustawicznie dążącego do uzupełniania i aktualizowania wiedzy oraz nabywania nowych kompetencji; student potrafi jednoznacznie ocenić własną znajomość współczesnych trendów w kulturze polskiej i europejskiej;

Student jest przygotowany do porozumiewania się z różnymi osobami, również posiadającymi inne doświadczenia oraz inne dziedzictwo kulturowe; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata.

Metody i kryteria oceniania:

wykład:

- pozytywny wynik testu wiedzy - uzyskanie minimum 51% maksymalnej punktacji

- test wiedzy – czas trwania 45 minut, pytania testowe oraz pytania problemowe sprawdzające wiedzę (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, pytania rozstrzygnięcia i pytania otwarte)

ćwiczenia:

- znajomość głównych zagadnień literatury obowiązkowej, umiejętność odwoływania się do wybranych pozycji literatury uzupełniającej, umiejętność terminowego przygotowania projektu edukacji międzykulturowej w sposób kreatywny i możliwy do zrealizowania w określonej grupie docelowej, umiejętność sformułowania celów oraz dookreślenia: metod realizacji działań, adresatów (grupa wiekowa/placówka), środków dydaktycznych oraz przebiegu procesu edukacji międzykulturowej, umiejętność skutecznej komunikacji w trakcie przygotowywania projektu wewnątrz grupy zadaniowej (również drogą elektroniczną) oraz w trakcie realizacji projektu z uczestnikami procesu

- w ramach projektów realizowanych w grupach studenci oddają w wyznaczonym terminie konspekt zajęć dotyczący edukacji międzykulturowej (w wersji wydrukowanej oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail osoby prowadzącej weryfikację) oraz prezentują/przeprowadzają fragmentarycznie wybrane elementy projektu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Widawska
Prowadzący grup: Edyta Widawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń oraz wykładów (ocena z testu wiedzy). W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w 2 terminie. Ocena negatywna będzie brana pod uwagę jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Celem modułu jest zaznajomienie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania różnych społeczności oraz ich współczesnymi przeobrażeniami, a także poszerzenie horyzontów myślowych związanych z rodzimym i obcym dziedzictwem kulturowym.

Uwagi:

Test wiedzy - za pośrednictwem platformy internetowej moodle http://el.us.edu.pl/wpip/course/view.php?id=34

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Widawska
Prowadzący grup: Edyta Widawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kruszelnicki
Prowadzący grup: Wojciech Kruszelnicki, Barbara Sordyl-Lipnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z ćwiczeń oraz z wykładu (ocena z testu wiedzy - ćw i ocena z egzaminu - w.). W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, musi ona zostać poprawiona w 2 terminie. Ocena negatywna będzie brana pod uwagę jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Celem modułu jest zaznajomienie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania różnych społeczności oraz ich współczesnymi przeobrażeniami, a także poszerzenie horyzontów myślowych związanych z rodzimym i obcym dziedzictwem kulturowym.

Uwagi:

Test wiedzy - za pośrednictwem platformy internetowej moodle http://el.us.edu.pl/wpip/course/view.php?id=34

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Widawska
Prowadzący grup: Edyta Widawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Widawska
Prowadzący grup: Edyta Widawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.