Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia z elementami logiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-NM-001 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia z elementami logiki
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. psychologii /wieczorowe mag./
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem merytorycznym zajęć (wykładu) jest wprowadzenie studentów w problematykę, zagadnienia oraz terminologię filozoficzną; zapoznanie z głównymi epokami, koncepcjami, dziedzinami i pojęciami filozofii; ukazanie jej znaczenia na tle kultury i cywilizacji europejskiej.Praktycznym celem zajęć (ćwiczeń) jest rozwinięcie umiejętności analizy oraz interpretacji tekstów źródłowych; umiejętności dyskusji, twórczego i abstrakcyjnego myślenia, jak również problematyzacji treści zgodnie z porządkiem płaszczyzn refleksji filozoficznej.

Pełny opis:

WYKŁADY:

1. Wykład wprowadzający

2. Filozofia starożytna

3. Filozofia średniowieczna

4. Filozofia nowożytna

5. Filozofia współczesna

6. Powiązania filozofii z psychoterapią lub psychologia moralności

ĆWICZENIA:

Zajęcia 1: Wprowadzenie do problematyki. Zajęcia organizacyjne. Kodeks etyki studenta.

Zajęcia 2: Filozofia. Filozof a psycholog.

Zajęcia 3: Byt.

Zajęcia 4: Poznanie. Prawda. Nauka.

Zajęcia 5: Człowiek. Tożsamość. Świadomość.

Zajęcia 6: Seks. Miłość.

Zajęcia 7: Wolność.

Zajęcia 8: Dobro.

Zajęcia 9: Szczęście.

Zajęcia 10: Czas. Śmierć.

Zajęcia 11: Kontynuacja zajęć poprzednich. Badanie.

Zajęcia 12:Wywiady z psychologiem – omówienie. Prezentacje dodatkowe.

Zajęcia 13:Wywiady z psychologiem – omówienie. Prezentacje dodatkowe.

Zajęcia 14: Zakończenie, wpisy do indeksów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Anzenbacher, A. (2003).Wprowadzenie do filozofii. Kraków: WAM.

Gadacz, T. (2009). Historia filozofii XX wieku nurty. Tom I, II. Kraków: Znak.

Ferber, R. (2008). Podstawowe pojęcia filozoficzne 1. Kraków: WAM.

Ferber, R. (2008). Podstawowe pojęcia filozoficzne 2. Kraków: WAM.

Kuziak, M. i inni (2004). Słownik myśli filozoficznej. Bielsko-Biała: PPU „PARK”.

Reale, G. (2000). Historia filozofii starożytnej. Tom I, II, III, IV. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Świeżawski, S. (2000). Dzieje europejskiej filozofii klasycznej. Warszawa: PWN.

Tatarkiewicz, W. (2004). Historia filozofii. Tom I, II, III. Warszawa: PWN.

Wawro, E (red.)(2005). Antologia tekstów filozoficznych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Literatura uzupełniająca:

Deurzen, E. (2010). Psychoterapia a poszukiwanie szczęścia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Gottfried, G. (2007). Teoria poznania od Kartezjusza do Wittgensteina. Kraków: WAM.

Haeffner, G. (2006). Wprowadzenie do antropologii filozoficznej. Kraków: WAM.

Scherer, G. (2008). Filozofia śmierci. Kraków: WAM.

Yalom, I (2006). Kuracja według Schopenhauera. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

White, N. (2008). Filozofia szczęścia od Platona do Skinnera. Kraków: WAM.

Efekty uczenia się:

• zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury

• ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii

• ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie bloku subdyscyplin filozoficznych: logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu lub etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna lub estetyka, filozofia kultury

• poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną

• zna podstawy logiki oraz typowe strategie argumentacyjne

• przytacza główne tezy badanych wypowiedzi filozoficznych stosownie do ich istotności

• ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych

• ma świadomość refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: kryteria oceny

Egzamin ustny sprawdzający zdobytą podczas wykładów wiedzę (3 zagadnienia podane uprzednio wcześniej przez prowadzącego, student losuje 3 zagadnienia) oraz jedną wybraną przez siebie lekturę filozoficzną (do wyboru książka autorstwa: Platona, Arystotelesa, św. Tomasza z Akwinu, św. Augustyna, Kartezjusza, Pascala, Leibniza, Rousseau, Kanta, Milla, Bergsona, Hegla, Schopenhauera, Kierkegaarda, Nietzschego, Husserla, Heideggera, Sartre’a, Jaspersa, Wittgensteina, Levinasa, Mouniera, Wojtyły, Tischnera).

Dopuszcza się przeczytanie innej wybranej pozycji po uprzednim e-mailowym uzgodnieniu z prowadzącym.

Pytania oceniane są na poniższej skali, ocena za egzamin to średnia z uzyskanych ocen.

Skala:

do 2,9 niedostateczny

3-3,25 dostateczny

3,26-3,75 dostateczny plus

3,76-4,25 dobry

4,26-4,6 dobry plus

4,6-5 bardzo dobry

Należy zapisać się na termin ustnego egzaminu najpóźniej na przedostatnim wykładzie. Szczegóły zostaną ustalone w trakcie semestru podczas wykładów.

Ćwiczenia: kryteria oceny

Wymagana obecność na zajęciach i przeprowadzenie wywiadu z psychologiem dotyczącym problemów filozoficznych (nie na ocenę).

Obecność 80% wymagana (dla studentów z Indywidualną Organizacją Studiów oraz posiadających poważne problemy zdrowotne poświadczone zwolnieniem lekarskim - 60% obecności z koniecznością odrobienia na konsultacjach pozostałych 20%).

Ocena końcowa jest wyznaczona przez ilość zdobytych plusów otrzymanych za aktywność podczas zajęć (plusy wpisywane po każdych ćwiczeniach) i za prezentacje dodatkowe.

Proszę zauważyć, że obecność na wszystkich zajęciach zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania większej ilości plusów, a więc wyższej oceny końcowej.

Skala:

do 2,9 niedostateczny

3-3,25 dostateczny

3,26-3,75 dostateczny plus

3,76-4,25 dobry

4,26-4,6 dobry plus

4,6-5 bardzo dobry

Uwaga, skala nie dotyczy liczby plusów, które zostaną dopiero przeliczone na powyższej skali od 2 do 5.

Umawianie się na odrabianie zaległych obecności, sprawy dotyczące literatury, przebiegu zajęć itd. proszę uzgadniać z odpowiednim wyprzedzeniem (np. 3-4 dni robocze wcześniej) mailowo.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Radzioch
Prowadzący grup: Lech Radzioch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

na ocenę końcową składają się: ocena z ćwiczeń 50 % oraz z egzaminu 50%

Skala:

do 2,9 niedostateczny

3-3,25 dostateczny

3,26-3,75 dostateczny plus

3,76-4,25 dobry

4,26-4,6 dobry plus

4,6-5 bardzo dobry

Pełny opis:

Celem merytorycznym zajęć (wykładów) jest wprowadzenie studentów w problematykę, zagadnienia oraz terminologię filozoficzną; zapoznanie z głównymi epokami, koncepcjami, dziedzinami i pojęciami filozofii; ukazanie jej znaczenia na tle kultury i cywilizacji europejskiej. Praktycznym celem zajęć (ćwiczeń) jest rozwinięcie umiejętności analizy oraz interpretacji tekstów źródłowych; umiejętności dyskusji, twórczego i abstrakcyjnego myślenia, jak również problematyzacji treści zgodnie z porządkiem płaszczyzn refleksji filozoficznej.

Uwagi:

Podczas zajęć mogą zostać zadane dodatkowe artykuły naukowe, które prowadzący udostępni studentom. Możliwe jest korzystanie z różnych antologii tekstów filozoficznych lub sięgnięcie do źródeł. Ponadto, możliwe jest korzystanie z innych wydań powyższych pozycji bibliograficznych.

Obecność 80% wymagana (dla studentów z Indywidualną Organizacją Studiów oraz posiadających poważne problemy zdrowotne poświadczone zwolnieniem lekarskim - 60% obecności z koniecznością odrobienia na konsultacjach pozostałych 20%).

Umawianie się na odrabianie zaległych obecności, sprawy dotyczące literatury, przebiegu zajęć itd. proszę uzgadniać z odpowiednim wyprzedzeniem (np. 3-4 dni robocze wcześniej) mailowo.

Możliwe jest korzystanie z różnych antologii tekstów filozoficznych lub sięgnięcie do źródeł. Ponadto, możliwe jest korzystanie z innych wydań powyższych pozycji bibliograficznych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Paruzel-Czachura
Prowadzący grup: Mariola Paruzel-Czachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

na ocenę końcową składają się: ocena z ćwiczeń 50 % oraz z egzaminu 50%

Skala:

do 2,9 niedostateczny

3-3,25 dostateczny

3,26-3,75 dostateczny plus

3,76-4,25 dobry

4,26-4,6 dobry plus

4,6-5 bardzo dobry

Pełny opis:

Celem merytorycznym zajęć (wykładów) jest wprowadzenie studentów w problematykę, zagadnienia oraz terminologię filozoficzną; zapoznanie z głównymi epokami, koncepcjami, dziedzinami i pojęciami filozofii; ukazanie jej znaczenia na tle kultury i cywilizacji europejskiej. Praktycznym celem zajęć (ćwiczeń) jest rozwinięcie umiejętności analizy oraz interpretacji tekstów źródłowych; umiejętności dyskusji, twórczego i abstrakcyjnego myślenia, jak również problematyzacji treści zgodnie z porządkiem płaszczyzn refleksji filozoficznej.

Uwagi:

Podczas zajęć mogą zostać zadane dodatkowe artykuły naukowe, które prowadzący udostępni studentom. Możliwe jest korzystanie z różnych antologii tekstów filozoficznych lub sięgnięcie do źródeł. Ponadto, możliwe jest korzystanie z innych wydań powyższych pozycji bibliograficznych.

Obecność 80% wymagana (dla studentów z Indywidualną Organizacją Studiów oraz posiadających poważne problemy zdrowotne poświadczone zwolnieniem lekarskim - 60% obecności z koniecznością odrobienia na konsultacjach pozostałych 20%).

Umawianie się na odrabianie zaległych obecności, sprawy dotyczące literatury, przebiegu zajęć itd. proszę uzgadniać z odpowiednim wyprzedzeniem (np. 3-4 dni robocze wcześniej) mailowo.

Możliwe jest korzystanie z różnych antologii tekstów filozoficznych lub sięgnięcie do źródeł. Ponadto, możliwe jest korzystanie z innych wydań powyższych pozycji bibliograficznych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Musioł
Prowadzący grup: Anna Musioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

na ocenę końcową składają się: ocena z ćwiczeń 50 % oraz z egzaminu 50%

Skala:

do 2,9 niedostateczny

3-3,25 dostateczny

3,26-3,75 dostateczny plus

3,76-4,25 dobry

4,26-4,6 dobry plus

4,6-5 bardzo dobry


Pełny opis:

Patrz: "Podstawowe informacje o przedmiocie"

Uwagi:

Możliwe jest korzystanie z różnych antologii tekstów filozoficznych lub sięgnięcie do źródeł. Ponadto, możliwe jest korzystanie z innych wydań powyższych pozycji bibliograficznych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sonia Bukowska
Prowadzący grup: Sonia Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się: ocena z ćwiczeń 50 % oraz z egzaminu 50%

Skala:

do 2,9 niedostateczny

3-3,25 dostateczny

3,26-3,75 dostateczny plus

3,76-4,25 dobry

4,26-4,6 dobry plus

4,61-5 bardzo dobry

Pełny opis:

Na przedmiot składają się wykłady i ćwiczenia, w trakcie których omawiane są podstawowe problemy filozoficzne z zakresu głównych dziedzin filozofii, z położeniem akcentu na zagadnienia antropologii filozoficznej.

Uwagi:

Możliwość wyboru fragmentów tekstów źródłowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.