Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do psychologii i historia myśli psychologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-NM-004 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do psychologii i historia myśli psychologicznej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. psychologii /wieczorowe mag./
Strona przedmiotu: http://www.ip.us.edu.pl/?fo_id=61815
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z genezą współczesnych szkół, teorii oraz wybranych koncepcji psychologicznych oraz z dorobkiem polskiej myśli psychologicznej. W ramach modułu Studenci poznają podstawowe metody badań psychologicznych. Wprowadzony zostaje także system pojęć niezbędnych do tworzenia wiedzy o ogólnych prawidłowościach, którym podlega funkcjonowanie psychiczne człowieka.

Pełny opis:

Celem zajęć jest nabycie przez Słuchaczy wiedzy na temat szkół, teorii i klasycznych koncepcji psychologicznych oraz historii psychologii jako dyscypliny naukowej.

Ukazane zostaną starożytne filozoficzne korzenie psychologii, począwszy od platońskiej i arystotelesowskiej koncepcji duszy ludzkiej.

Studenci zdobędą wiedzę na temat istoty rozumienia człowieka i jego zachowania się w ujęciu poszczególnych koncepcji psychologicznych: fizjologicznej, behawiorystycznej, psychoanalitycznej, poznawczej i humanistycznej.

Celem zajęć jest też zapoznanie Studentów z dorobkiem polskiej myśli psychologicznej.

W ramach modułu Studenci poznają podstawowe metody badań psychologicznych, pozwalające opisać sposób zachowania się człowieka i jego przeżycia, porządkującą klasyfikację stosowanych metod badawczych (metody heurystyczne i diagnostyczne) oraz modele badań (idiograficzne i nomotetyczne).

Wprowadzony zostanie system pojęć stosowanych do opisu prawidłowości funkcjonowania psychicznego i zachowania się człowieka, co pozwoli Studentom na dalszych etapach edukacji lepiej rozumieć mechanizmy kierujące ludzkim zachowaniem.

Literatura:

Literatura podstawowa

Kozielecki J. (1997). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wyd. "Żak”.

Stachowski R., Dobroczyński B. (2008). Historia psychologii-od Wundta do czasów najnowszych. W: (red). J. Strelau, D. Doliński. Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP.

Schultz, D.P., Schultz, S.E. (2008). Historia współczesnej psychologii. Kraków: Wyd. UJ.

Literatura uzupełniająca

Benjamin L. T. (2008). Historia współczesnej psychologii. Warszawa: PWN.

Brett G.S. (1969). Historia psychologii. Warszawa: PWN.

Lück H. E. (2008). Historia psychologii. Orientacje, szkoły, kierunki rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press & IT.

Lück H. E., Miller R., Sewz-Vosshenrich G. (2008). Klasycy psychologii. Wprowadzenie do studiów psychologicznych. Kraków: Wyd. WAM.

Malim T., Birch A., Wadeley A. (1994). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: PWN.

Pieter J. (1972 i późniejsze). Historia psychologii. Warszawa: PWN, fragmenty

Rzepa T., Dobroczyński B. (2009). Historia polskiej myśli psychologicznej. Warszawa: PWN.

Stachowski R. (2000). Historia współczesnej myśli psychologicznej. Od Wundta do czasów najnowszych. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

Tavris, C., Wade, C. (1999). Psychologia: podejścia oraz koncepcje. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka

Tomaszewski T. (1986). Główne idee współczesnej psychologii. Warszawa: PWN.

Wadeley A., Birch A., Malim T. (2007). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: PWN.

Zimbardo P.G., Johnson R.L, McCann V. (2010). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Podstawy psychologii. Warszawa: PWN.

Zimbardo P., Ruch F. (1996). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

oraz wybrane fragmenty tekstów źródłowych klasyków psychologii

Oryginalne klasyczne dzieła z historii psychologii można znaleźć na stronie:

http://psychclassics.yorku.ca/index.htm

Warto też zajrzeć na stronę:

http://psychologia.net.pl/katalog.php?level=15

Efekty uczenia się:

Nabycie wiedzy dotyczącej historii psychologii i rozwoju psychologii (w tym także rozwoju psychologii w Polsce), a także metod wykorzystywanych we współczesnej psychologii.

Uwrażliwienie na szeroki kontekst problemów badawczych, wykraczający poza obszar dyskursu psychologicznego.

Znajomość teoretycznego zaplecza (w aspekcie historycznym i koncepcyjnym) problemów podstawowych dla współczesnej psychologii.

Wdrożenie w treści wykorzystujące argumentację naukową.

Umiejętność omówienia różnych sposobów wyjaśniania ludzkiego funkcjonowania.

Umiejętność swobodnego posługiwania się pojęciami psychologicznymi.

Metody i kryteria oceniania:

Przy ocenianiu uwzględniane będą:

- Pisemny sprawdzian wiadomości

1) W przypadku wykładów – egzamin pisemny

2) W przypadku ćwiczeń – kolokwium

- Aktywność

Na bieżąco ocenie podlega aktywność i zaangażowanie Studentów w czasie ćwiczeń- wymiernym wskaźnikiem aktywności będzie przygotowanie eseju i pracy zespołowej

- Obecność na ćwiczeniach (można opuścić najwyżej 2 zajęcia)

Ćwiczenia:

Zaliczenie sprawdzianu wiadomości (kolokwium), obecność i praca zespołowa to warunek konieczny uzyskania zaliczenia oraz oceny dostatecznej z aktywności.

Wykonanie poprawnie jednego zadania dodatkowego uprawnia do uzyskania oceny dobrej z aktywności, wykonanie dwóch zadań uprawnia do uzyskania oceny bardzo dobrej z aktywności.

Ocenę końcową z ćwiczeń stanowić będzie średnia dwóch ocen: oceny z kolokwium i oceny z aktywności.

Zadania dodatkowe:

Raport z wywiadu z psychologiem, służący weryfikacji znajomości metod wykorzystywanych we współczesnej psychologii.

Esej - pozwala na weryfikację znajomości teoretycznego zaplecza problemów podstawowych dla psychologii oraz na sprawdzenie stopnia wdrożenia Studentów w analizy wykorzystujące argumentację naukową.

Prezentacja pracy zespołowej przed grupą - odbędzie się w terminie wskazanym przez osobę prowadzącą ćwiczenia

(praca pozwoli na weryfikację posiadania przez Studentów znajomości teorii, różnych sposobów rozumienia i wyjaśniania ludzkiego funkcjonowania).

Sprawdzian wiadomości (służący weryfikacji umiejętności swobodnego posługiwania się pojęciami psychologicznymi) będzie miał formę pisemnego testu z pytaniami zamkniętymi, z ograniczoną liczbą odpowiedzi do wyboru.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Chudzicka-Czupała
Prowadzący grup: Lidia Baran, Agata Chudzicka-Czupała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

egzamin: ocena uzyskana z pisemnego testu wiadomości

ćwiczenia: średnia ocen z kolokwium i z aktywności


Pełny opis:

Ukazane zostaną starożytne filozoficzne korzenie psychologii, począwszy od platońskiej i arystotelesowskiej koncepcji duszy ludzkiej.

Studenci zdobędą wiedzę na temat istoty rozumienia człowieka i jego zachowania się w ujęciu poszczególnych koncepcji psychologicznych: fizjologicznej, behawiorystycznej, psychoanalitycznej, poznawczej i humanistycznej.

Celem zajęć jest też zapoznanie Studentów z dorobkiem polskiej myśli psychologicznej.

W ramach modułu Studenci poznają podstawowe dziedziny dyscypliny i metody badań psychologicznych.

Wprowadzony zostanie system pojęć stosowanych do opisu prawidłowości funkcjonowania psychicznego i zachowania się człowieka, co pozwoli Studentom na dalszych etapach edukacji lepiej rozumieć mechanizmy kierujące ludzkim zachowaniem.

Uwagi:

W ramach egzaminu sprawdzane będą wiadomości prezentowane w trakcie wykładu i wiedza zdobyta podczas samodzielnego studiowania literatury określonej przez egzaminatora jako obowiązująca

Konieczne jest pozytywne zaliczenie egzaminu pisemnego weryfikującego wiedzę Studenta - testu obejmującego zagadnienia z programu wykładów i lektur obowiązkowych, wskazanych przez egzaminatora.

Egzamin ma formę pisemnego testu wiadomości z pytaniami zamkniętymi, z ograniczoną liczbą odpowiedzi do wyboru - czas trwania egzaminu ok. 45 min.

Ocena jest zależna od ilości dobrze udzielonych odpowiedzi-dokładne kryteria podaje z wyprzedzeniem osoba prowadząca przedmiot.

Cel egzaminu:

służy weryfikacji wiedza Studenta na temat historii i rozwoju psychologii (w tym także rozwoju psychologii w Polsce) oraz podstawowej znajomości dziedzin psychologii i metod wykorzystywanych we współczesnej psychologii.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Sikora
Prowadzący grup: Lidia Baran, Teresa Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

egzamin: ocena uzyskana z pisemnego testu wiadomości

ćwiczenia: średnia ocen z kolokwium i z aktywności


Pełny opis:

Ukazane zostaną starożytne filozoficzne korzenie psychologii, począwszy od platońskiej i arystotelesowskiej koncepcji duszy ludzkiej.

Studenci zdobędą wiedzę na temat istoty rozumienia człowieka i jego zachowania się w ujęciu poszczególnych koncepcji psychologicznych: fizjologicznej, behawiorystycznej, psychoanalitycznej, poznawczej i humanistycznej.

Celem zajęć jest też zapoznanie Studentów z dorobkiem polskiej myśli psychologicznej.

W ramach modułu Studenci poznają podstawowe dziedziny dyscypliny i metody badań psychologicznych.

Wprowadzony zostanie system pojęć stosowanych do opisu prawidłowości funkcjonowania psychicznego i zachowania się człowieka, co pozwoli Studentom na dalszych etapach edukacji lepiej rozumieć mechanizmy kierujące ludzkim zachowaniem.

Uwagi:

W ramach egzaminu sprawdzane będą wiadomości prezentowane w trakcie wykładu i wiedza zdobyta podczas samodzielnego studiowania literatury określonej przez egzaminatora jako obowiązująca

Konieczne jest pozytywne zaliczenie egzaminu pisemnego weryfikującego wiedzę Studenta - testu obejmującego zagadnienia z programu wykładów i lektur obowiązkowych, wskazanych przez egzaminatora.

Egzamin ma formę pisemnego testu wiadomości z pytaniami zamkniętymi, z ograniczoną liczbą odpowiedzi do wyboru - czas trwania egzaminu ok. 45 min.

Ocena jest zależna od ilości dobrze udzielonych odpowiedzi-dokładne kryteria podaje z wyprzedzeniem osoba prowadząca przedmiot.

Cel egzaminu:

służy weryfikacji wiedza Studenta na temat historii i rozwoju psychologii (w tym także rozwoju psychologii w Polsce) oraz podstawowej znajomości dziedzin psychologii i metod wykorzystywanych we współczesnej psychologii.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Sikora
Prowadzący grup: Lidia Baran, Teresa Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Sikora
Prowadzący grup: Karina Atłas, Teresa Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.