Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-NM-014 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 sem. psychologii /wieczorowe mag./
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Początki psychologii rozwoju w cyklu życia (life-span psychology). Przedmiot psychologii rozwoju. Periodyzacja biegu życia człowieka. Podstawowe zadania psychologii rozwoju w cyklu życia. Pojęcie rozwoju. Pojęcie zmiany rozwojowej. Rodzaje zmian rozwojowych. Charakterystyka rozwoju w okresie prenatalnym. Wpływ rozwoju prenatalnego i porodu na rozwój dziecka. Tendencje rozwojowe w okresie wczesnego i średnigo dzieciństwa. Zmiany w rozwoju rysunków dziecięcych jako przejaw rozwoju. Stadia rozwoju rysunków według Szumana. Stadia rozwoju poznawczego i ich charakterystyka – koncepcja Jeana Piageta. Główne tendencje rozwojowe w okresie późnego dzieciństwa (wiek szkolny). Dojrzałość szkolna – pojęcie, teorie, uwarunkowania. Rozwój społeczny – koncepcja przywiązania. Pojęcie przywiązania i istota teorii Johna Bowlby`ego. Klasyfikacja typów przywiązania. Charakterystyka rozwoju w okresie adolescencji. Przebieg rozwoju w okresie dorosłości (wczesna, średnia i późna dorosłość).

Pełny opis:

 Podstawowe pojęcia teoretyczne w psychologii rozwoju człowieka – pojęcie rozwoju, rodzaje zmian rozwojowych i mechanizmy warunkujące rozwój.

 Periodyzacja zmian w rozwoju psychicznym.

 Modele ujmowania i wyjaśniania zmian rozwojowych.

 Czynniki i wyznaczniki rozwoju.

 Strategie badań nad rozwojem, aspekty etyczne badań z udziałem dzieci i osób dorosłych.

 Opis i interpretacja zmian w rozwoju z punktu widzenia różnych koncepcji psychologicznych.

 Charakterystyka rozwoju w okresie prenatalnym. Wpływ rozwoju prenatalnego i porodu na rozwój dziecka.

 Tendencje rozwojowe w okresie wczesnego dzieciństwa (wiek niemowlęcy i poniemowlęcy).

 Specyfika właściwości rozwoju w okresie średniego dzieciństwa (wiek przedszkolny).

 Koncepcja rozwoju poznawczego J. Piageta.

 Główne tendencje rozwojowe w okresie późnego dzieciństwa (wiek szkolny).

 Dojrzałość szkolna – pojęcie, teorie, uwarunkowania.

 Charakterystyka rozwoju w okresie adolescencji.

 Przebieg rozwoju w okresie dorosłości (wczesna, średnia i późna dorosłość)

Literatura:

Boyd D., Bee H. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań, Wyd. Zysk i S-ka.

Brzezińska A., Trempała J. (2000). Psychologia rozwoju. W: Strelau J. (red.): Psychologia. Podręcznik akadem. Tom 1. Gdańsk, GWP.

Harwas-Napierała B., Trempała J., (2000). Psychologia rozwoju człowieka .Tom II. Warszawa, PWN.

Matczak A. (2005). Zarys psychologii rozwoju. Warszawa, Wyd. Akademickie ŻAK.

Strelau J., Doliński D. (red.) (2008). Psychologia. Tom II, rozdział 12. Gdańsk, GWP.

Trempała J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa, PWN.

Brzezińska A. (red) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwoju. Gdańsk, GWP.

Harwas-Napierała B., Trempała J., (2002). Psychologia rozwoju człowieka .Tom III. Warszawa, PWN.

Schaffer R. (2006). Psychologia dziecka. Warszawa, PWN.

Schaffer R., (2006): Rozwój społeczny. Warszawa, Wyd. UJ.

Turner S.J., Helms D.B. (2000). Rozwój człowieka. Warszawa, WSiP.

Vasta R., Haith M., Miller S. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa, WSiP

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę na temat przedmiotu, aparatu pojęciowego oraz teoretycznych koncepcji współczesnej psychologii rozwoju; zna teorie opisujące i wyjaśniające uwarunkowania, przebieg, mechanizmy oraz efekty rozwoju człowieka w cyklu życia.

Zna sposoby ujmowania zmian rozwojowych i ich rodzaje, ma wiedzę o czynnikach rozwoju, modelach opisujących i wyjaśniających przebieg procesu rozwoju.

Posiada szczegółową wiedzę na temat specyfiki rozwoju (funkcjonalnej struktury) w kolejnych okresach życia człowieka – w okresie prenatalnym, w okresie dzieciństwa, dorastania, dorosłości oraz starości, jak również podstawową wiedzę o zasadach i sposobach wspomagania rozwoju w tych okresach.

Dostrzega i rozumie relacje pomiędzy wiedzą z zakresu psychologii rozwoju człowieka a wiedzą z zakresu innych subdyscyplin psychologii oraz innych dyscyplin nauki (głównie biologii, etologii, neurokognitywistyki rozwojowej, socjologii i antropologii kulturowej).

Posiada umiejętność aplikowania wiedzy z zakresu psychologii rozwoju do opisu, wyjaśniania i rozwiązywania problemów odnoszących się do konkretnych sytuacji z życia codziennego oraz przekazywania tej wiedzy w sposób komunikatywny w języku ogólnie zrozumiałym.

Jest w stanie zdefiniować zarówno możliwości, jak i potrzeby i zagrożenia rozwojowe w różnych okresach życia człowieka oraz wskazać ogólne kierunki działań promocyjnych, profilaktycznych i prewencyjnych; ma szczególną wrażliwość na problemy i zagrożenia w rozwoju osób, znajdujących się w szczególnym położeniu życiowym, spowodowanym czynnikami losowymi, społecznymi, ekonomicznymi i kulturowymi.

Ma świadomość etyczną i wrażliwość na problemy i dylematy etyczne pojawiające się w psychologii rozwoju; jest otwarty i tolerancyjny wobec przejawów odmienności światopoglądowej i kulturowej, a wrażliwy na symptomy dyskryminacji i wykluczania osób i grup społecznych.

Potrafi korzystać z odpowiednich źródeł wiedzy na temat rozwoju człowieka, odróżniać koncepcje i dane o charakterze naukowym od koncepcji i danych nie mających naukowych podstaw; jest w stanie ze zrozumieniem czytać literaturę z zakresu psychologii rozwoju i sprawnie posługiwać się w mowie i piśmie terminologią naukową z tej dziedziny.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie przez studenta połowy maksymalnej liczby punktów w teście egzaminacyjnym.

Egzamin pisemny zawierający pytania problemowe, testowe i otwarte, których celem jest sprawdzenie wiedzy z zakresu analizowanych treści.

Egzamin pisemny, testowy. Czas trwania – 0,5 godziny

Skala ocen:

51%-60%=dst

61%-70%-dst+

71%-80%=db

81%-90%=db+

91%-100%=bdb

100% to wynik maksymalny w teście

Ćwiczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie przez studenta połowy maksymalnej liczby punktów w teście zaliczeniowym.

Kolokwium pisemne zawierające pytania problemowe, testowe i otwarte, których celem jest sprawdzenie wiedzy z zakresu analizowanych treści.

Skala ocen z kolokwium:

51%-60%=dst

61%-70%-dst+

71%-80%=db

81%-90%=db+

91%-100%=bdb

100% to wynik maksymalny w teście

Test zaliczeniowy. Czas trwania – maks. 0,5 godziny.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kucharewicz
Prowadzący grup: Anna Jazłowska, Joanna Kucharewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

Początki psychologii rozwoju w cyklu życia (life-span psychology). Przedmiot psychologii rozwoju. Periodyzacja biegu życia człowieka. Podstawowe zadania psychologii rozwoju w cyklu życia. Pojęcie rozwoju. Fizyczna, społeczna, poznawcza sfera rozwoju. Pojęcie zmiany rozwojowej. Rodzaje zmian rozwojowych: ilościowe, jakościowe, uniwersalne, wspólne, indywidualne, punktualne, niepunktualne. Zegar biologiczny i zegar społeczny. Charakterystyka rozwoju w okresie prenatalnym. Wpływ rozwoju prenatalnego i porodu na rozwój dziecka. Tendencje rozwojowe w okresie wczesnego dzieciństwa (wiek niemowlęcy i poniemowlęcy).

Rozwój reflektoryczny niemowlęcia (odruchy warunkowe i bezwarunkowe – przykłady). Rozwój motoryczny w okresie wczesnego dzieciństwa (prawa rozwoju ruchowego, mała i duża motoryka). Rozwój mowy: wrodzony mechanizm opanowywania języka – koncepcja Noama Chomsky`ego. Rozwój w okresie średniego dzieciństwa. Zmiany w rozwoju rysunków dziecięcych jako przejaw rozwoju sprawności manualnych i rozwoju poznawczego. Stadia rozwoju rysunków według Stefana Szumana i ich charakterystyka. Rozwój poznawczy. Stadia rozwoju poznawczego i ich charakterystyka – koncepcja Jeana Piageta. Współczesna ocena koncepcji Piageta. Główne tendencje rozwojowe w okresie późnego dzieciństwa (wiek szkolny). Dojrzałość szkolna – pojęcie, teorie, uwarunkowania. Wpływ rodziców na rozwój dziecka - koncepcja stylów wychowania Diany Baumrind. Charakterystyka i konsekwencje dla rozwoju dziecka stylu: autorytatywnego, autorytarnego, permisywnego, niezaangażowanego. Rozwój społeczny – koncepcja przywiązania. Pojęcie przywiązania i istota teorii Johna Bowlby`ego. Procedura Obcej Sytuacji. Klasyfikacja typów przywiązania. Charakterystyka rozwoju w okresie adolescencji. Przebieg rozwoju w okresie dorosłości (wczesna, średnia i późna dorosłość).

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kucharewicz
Prowadzący grup: Michalina Ilska, Joanna Kucharewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

Początki psychologii rozwoju w cyklu życia (life-span psychology). Przedmiot psychologii rozwoju. Periodyzacja biegu życia człowieka. Podstawowe zadania psychologii rozwoju w cyklu życia. Pojęcie rozwoju. Fizyczna, społeczna, poznawcza sfera rozwoju. Pojęcie zmiany rozwojowej. Rodzaje zmian rozwojowych: ilościowe, jakościowe, uniwersalne, wspólne, indywidualne, punktualne, niepunktualne. Zegar biologiczny i zegar społeczny. Charakterystyka rozwoju w okresie prenatalnym. Wpływ rozwoju prenatalnego i porodu na rozwój dziecka. Tendencje rozwojowe w okresie wczesnego dzieciństwa (wiek niemowlęcy i poniemowlęcy).

Rozwój reflektoryczny niemowlęcia (odruchy warunkowe i bezwarunkowe – przykłady). Rozwój motoryczny w okresie wczesnego dzieciństwa (prawa rozwoju ruchowego, mała i duża motoryka). Rozwój mowy: wrodzony mechanizm opanowywania języka – koncepcja Noama Chomsky`ego. Rozwój w okresie średniego dzieciństwa. Zmiany w rozwoju rysunków dziecięcych jako przejaw rozwoju sprawności manualnych i rozwoju poznawczego. Stadia rozwoju rysunków według Stefana Szumana i ich charakterystyka. Rozwój poznawczy. Stadia rozwoju poznawczego i ich charakterystyka – koncepcja Jeana Piageta. Współczesna ocena koncepcji Piageta. Główne tendencje rozwojowe w okresie późnego dzieciństwa (wiek szkolny). Dojrzałość szkolna – pojęcie, teorie, uwarunkowania. Wpływ rodziców na rozwój dziecka - koncepcja stylów wychowania Diany Baumrind. Charakterystyka i konsekwencje dla rozwoju dziecka stylu: autorytatywnego, autorytarnego, permisywnego, niezaangażowanego. Rozwój społeczny – koncepcja przywiązania. Pojęcie przywiązania i istota teorii Johna Bowlby`ego. Procedura Obcej Sytuacji. Klasyfikacja typów przywiązania. Charakterystyka rozwoju w okresie adolescencji. Przebieg rozwoju w okresie dorosłości (wczesna, średnia i późna dorosłość).

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kucharewicz
Prowadzący grup: Michalina Ilska, Joanna Kucharewicz, Aleksandra Wieteska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

Początki psychologii rozwoju w cyklu życia (life-span psychology). Przedmiot psychologii rozwoju. Periodyzacja biegu życia człowieka. Podstawowe zadania psychologii rozwoju w cyklu życia. Pojęcie rozwoju. Fizyczna, społeczna, poznawcza sfera rozwoju. Pojęcie zmiany rozwojowej. Rodzaje zmian rozwojowych: ilościowe, jakościowe, uniwersalne, wspólne, indywidualne, punktualne, niepunktualne. Zegar biologiczny i zegar społeczny. Charakterystyka rozwoju w okresie prenatalnym. Wpływ rozwoju prenatalnego i porodu na rozwój dziecka. Tendencje rozwojowe w okresie wczesnego dzieciństwa (wiek niemowlęcy i poniemowlęcy).

Rozwój reflektoryczny niemowlęcia (odruchy warunkowe i bezwarunkowe – przykłady). Rozwój motoryczny w okresie wczesnego dzieciństwa (prawa rozwoju ruchowego, mała i duża motoryka). Rozwój mowy: wrodzony mechanizm opanowywania języka – koncepcja Noama Chomsky`ego. Rozwój w okresie średniego dzieciństwa. Zmiany w rozwoju rysunków dziecięcych jako przejaw rozwoju sprawności manualnych i rozwoju poznawczego. Stadia rozwoju rysunków według Stefana Szumana i ich charakterystyka. Rozwój poznawczy. Stadia rozwoju poznawczego i ich charakterystyka – koncepcja Jeana Piageta. Współczesna ocena koncepcji Piageta. Główne tendencje rozwojowe w okresie późnego dzieciństwa (wiek szkolny). Dojrzałość szkolna – pojęcie, teorie, uwarunkowania. Wpływ rodziców na rozwój dziecka - koncepcja stylów wychowania Diany Baumrind. Charakterystyka i konsekwencje dla rozwoju dziecka stylu: autorytatywnego, autorytarnego, permisywnego, niezaangażowanego. Rozwój społeczny – koncepcja przywiązania. Pojęcie przywiązania i istota teorii Johna Bowlby`ego. Procedura Obcej Sytuacji. Klasyfikacja typów przywiązania. Charakterystyka rozwoju w okresie adolescencji. Przebieg rozwoju w okresie dorosłości (wczesna, średnia i późna dorosłość).

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kucharewicz
Prowadzący grup: Marianna Dąbrowska-Wnuk, Anna Kołodziej-Zaleska, Joanna Kucharewicz, Aleksandra Szczęsna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

Początki psychologii rozwoju w cyklu życia (life-span psychology). Przedmiot psychologii rozwoju. Periodyzacja biegu życia człowieka. Podstawowe zadania psychologii rozwoju w cyklu życia. Pojęcie rozwoju. Fizyczna, społeczna, poznawcza sfera rozwoju. Pojęcie zmiany rozwojowej. Rodzaje zmian rozwojowych: ilościowe, jakościowe, uniwersalne, wspólne, indywidualne, punktualne, niepunktualne. Zegar biologiczny i zegar społeczny. Charakterystyka rozwoju w okresie prenatalnym. Wpływ rozwoju prenatalnego i porodu na rozwój dziecka. Tendencje rozwojowe w okresie wczesnego dzieciństwa (wiek niemowlęcy i poniemowlęcy).

Rozwój reflektoryczny niemowlęcia (odruchy warunkowe i bezwarunkowe – przykłady). Rozwój motoryczny w okresie wczesnego dzieciństwa (prawa rozwoju ruchowego, mała i duża motoryka). Rozwój mowy: wrodzony mechanizm opanowywania języka – koncepcja Noama Chomsky`ego. Rozwój w okresie średniego dzieciństwa. Zmiany w rozwoju rysunków dziecięcych jako przejaw rozwoju sprawności manualnych i rozwoju poznawczego. Stadia rozwoju rysunków według Stefana Szumana i ich charakterystyka. Rozwój poznawczy. Stadia rozwoju poznawczego i ich charakterystyka – koncepcja Jeana Piageta. Współczesna ocena koncepcji Piageta. Główne tendencje rozwojowe w okresie późnego dzieciństwa (wiek szkolny). Dojrzałość szkolna – pojęcie, teorie, uwarunkowania. Wpływ rodziców na rozwój dziecka - koncepcja stylów wychowania Diany Baumrind. Charakterystyka i konsekwencje dla rozwoju dziecka stylu: autorytatywnego, autorytarnego, permisywnego, niezaangażowanego. Rozwój społeczny – koncepcja przywiązania. Pojęcie przywiązania i istota teorii Johna Bowlby`ego. Procedura Obcej Sytuacji. Klasyfikacja typów przywiązania. Charakterystyka rozwoju w okresie adolescencji. Przebieg rozwoju w okresie dorosłości (wczesna, średnia i późna dorosłość).

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kucharewicz
Prowadzący grup: Michalina Ilska, Joanna Kucharewicz, Aleksandra Szczęsna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.