Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka psychologii klinicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-NM-030 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka psychologii klinicznej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 sem. psychologii /wieczorowe mag./
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Praca z literaturą wskazaną przez prowadzącego zajęcia, opracowywanie zagadnień z zakresu psychologii klinicznej człowieka dorosłego w oparciu o wykład i prezentację multimedialną. Analiza omawianego na wykładzie materiału poznawczego, uzupełnianie o informacje z literatury przedmiotu (obowiązkowej i uzupełniającej), utrwalanie wiedzy

Pełny opis:

Wykład (dr Izabela Rajska-Kulik)

1. Podstawy klinicznej diagnozy psychologicznej z wykorzystaniem analizy wybranych studiów przypadków).

- Struktura procesu diagnozowania

- Metody diagnostyczne i metody badań naukowych

- Synteza wyników.

2. Lęk i zaburzenia nerwicowe - lęk odczuwany (część 1)

- Postacie zaburzeń lękowych o charakterze lęku odczuwanego

- Modele terapeutyczne w świetle współczesnej literatury psychologiczno - psychiatrycznej

3. Lęk i zaburzenia nerwicowe – lęk odczuwany (część 2)

- Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

- Zaburzenia stresu pourazowego

4. Lęk i zaburzenia nerwicowe – lęk domniemany

- Postacie zaburzeń lękowych o charakterze lęku domniemanego

- Modele terapeutyczne w świetle współczesnej literatury psychologiczno - psychiatrycznej

5. Schizofrenia

- Zaburzenie procesów poznawczych, emocji, intelektu i zachowania w psychozach.

6. Zaburzenia psychiczne powstałe po uszkodzeniu mózgu

- Uszkodzenie mózgu a zaburzenia u osób dorosłych

7. Psychopatologia (psychologia zaburzeń) a pojęcie normy, normalności i zdrowia w psychologii klinicznej

- Kontrowersje wokół pojęcia normy psychicznej.

- Różnicowanie pojęć: zaburzenie psychiczne, dysfunkcja psychiczna, choroba psychiczna i nienormalność

- Klasyfikacja zaburzeń psychicznych w praktyce na podstawie analizy wybranych studiów przypadków

Literatura:

• Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S. (2002): Psychologia zaburzeń. Gdańsk: GWP.

• Cierpiałkowska L. (2011): Psychopatologia. Warszawa. Wyd. Naukowe Scholar.

• Kaplan H.I., Sadock B.J. (1995): Psychiatria kliniczna. Wrocław: Urban & Partner.

• Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. (2000). Kraków – Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”. IPiN.

• Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. (2000). Kraków – Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”. IPiN.

• Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L.(2003): Psychopatologia. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.

• Sęk H.(1991): Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa: PWN.

• Sęk H (red.): Zagadnienia psychologii prewencyjnej. Poznań: Wyd. UAM.

• Sęk H. (red.) (2005): Psychologia kliniczna, tom 1 i 2. Warszawa: PWN.

• Aleksandrowicz J(1997): Zaburzenia nerwicowe. Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (wg. ICD-10). Kraków: Collegium Medicum.

• Cierpialkowska, L., Sęk, H. (2001): Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

• Klimasiński K.(2000): Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej. Kraków: Wyd. Uniw. Jagiellońskiego.

• Kodeks etyczno – zawodowy psychologa. (1992), Warszawa: Wydawnictwo PTP.

• Meyer R. (2004): Psychopatologia. Jeden przypadek – wiele teorii. Gdańsk: GWP.

• Rydzyński Z (2000). Psychiatria – podręcznik dla psychologów. Warszawa: PZWL.

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę na temat przyczyn i uwarunkowań zaburzonego zachowania jednostki. Potrafi dokonać rozróżnienia między zdrowiem psychicznym a zaburzeniem psychicznym, chorobą psychiczną. Student dysponuje wiedzą pozwalającą mu na wyjaśnienie tła etiologicznego zaburzeń psychicznych i zachowania jednostki. Zna modele psychologicznej diagnozy klinicznej. Potrafi określić kierunki pomocy psychologicznej osobom z określonymi zaburzeniami psychicznymi lub zaburzeniami zachowania. Student ma umiejętność przeprowadzenia poprawnej analizy i syntezy rezultatów uzyskanych w badaniu diagnostycznym i ich krytycznej oceny w celu wyciągnięcia wniosków.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: pisemny test wiadomości. Pozytywna ocena z testu egzaminacyjnego przeprowadzonego w sesji jako warunek konieczny uzyskania zaliczenia przedmiotu

Ćwiczenia: średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Ocena końcowa modułu: średnia arytmetyczna oceny końcowej z wykładu i z ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Rajska-Kulik
Prowadzący grup: Barbara Leśniak, Izabela Rajska-Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia jako warunek zaliczenia ćwiczeń; pozytywna ocena z egzaminu, jako warunek konieczny uzyskania zaliczenia przedmiotu. Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną liczoną na podstawie oceny z ćwiczeń oraz oceny uzyskanej z testu egzaminacyjnego

Pełny opis:

Ocena z modułu ustalana na podstawie średniej z powyższych ocen jest transponowana na ocenę końcową zgodnie z zasadami przyjętymi w WPiPS.

Uwagi:

Niezaliczenie ćwiczeń lub wykładu skutkuje brakiem zaliczenia modułu. Studentowi, który nie zaliczył ćwiczeń w 1 terminie, przysługują dwa terminy poprawkowe, wyznaczane przez prowadzącego zajęcia w porozumieniu ze studentem. Studentom, którzy nie zaliczyli testu egzaminacyjnego w 1 terminie, przysługuje jeden termin poprawkowy. Terminy 1 i 2 testu zaliczeniowego wyznaczane są przed sesją egzaminacyjną

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Rajska-Kulik
Prowadzący grup: Barbara Leśniak, Izabela Rajska-Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia jako warunek zaliczenia ćwiczeń; pozytywna ocena z egzaminu, jako warunek konieczny uzyskania zaliczenia przedmiotu. Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną liczoną na podstawie oceny z ćwiczeń oraz oceny uzyskanej z testu egzaminacyjnego

Pełny opis:

Ocena z modułu ustalana na podstawie średniej z powyższych ocen jest transponowana na ocenę końcową zgodnie z zasadami przyjętymi w WPiPS.

Uwagi:

Niezaliczenie ćwiczeń lub wykładu skutkuje brakiem zaliczenia modułu. Studentowi, który nie zaliczył ćwiczeń w 1 terminie, przysługują dwa terminy poprawkowe, wyznaczane przez prowadzącego zajęcia w porozumieniu ze studentem. Studentom, którzy nie zaliczyli testu egzaminacyjnego w 1 terminie, przysługuje jeden termin poprawkowy. Terminy 1 i 2 testu zaliczeniowego wyznaczane są przed sesją egzaminacyjną

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Rajska-Kulik
Prowadzący grup: Izabela Rajska-Kulik, Jagoda Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Wykład: pisemny test wiadomości. Pozytywna ocena z testu egzaminacyjnego przeprowadzonego w sesji jako warunek konieczny uzyskania zaliczenia przedmiotu

Ćwiczenia: średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Ocena końcowa modułu: średnia arytmetyczna wszystkich ocen końcowych z wykładu i z ćwiczeń


Pełny opis:

Student posiada wiedzę na temat przyczyn i uwarunkowań zaburzonego zachowania jednostki. Potrafi dokonać rozróżnienia między zdrowiem psychicznym a zaburzeniem psychicznym, chorobą psychiczną. Student dysponuje wiedzą pozwalającą mu na wyjaśnienie tła etiologicznego zaburzeń psychicznych i zachowania jednostki. Zna modele psychologicznej diagnozy klinicznej. Potrafi określić kierunki pomocy psychologicznej osobom z określonymi zaburzeniami psychicznymi lub zaburzeniami zachowania. Student ma umiejętność przeprowadzenia poprawnej analizy i syntezy rezultatów uzyskanych w badaniu diagnostycznym i ich krytycznej oceny w celu wyciągnięcia wniosków.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Rajska-Kulik
Prowadzący grup: Lidia Baran, Izabela Rajska-Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Wykład: pisemny test wiadomości. Pozytywna ocena z testu egzaminacyjnego przeprowadzonego w sesji jako warunek konieczny uzyskania zaliczenia przedmiotu

Ćwiczenia: średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Ocena końcowa modułu: średnia arytmetyczna wszystkich ocen końcowych z wykładu i z ćwiczeń


Pełny opis:

Student posiada wiedzę na temat przyczyn i uwarunkowań zaburzonego zachowania jednostki. Potrafi dokonać rozróżnienia między zdrowiem psychicznym a zaburzeniem psychicznym, chorobą psychiczną. Student dysponuje wiedzą pozwalającą mu na wyjaśnienie tła etiologicznego zaburzeń psychicznych i zachowania jednostki. Zna modele psychologicznej diagnozy klinicznej. Potrafi określić kierunki pomocy psychologicznej osobom z określonymi zaburzeniami psychicznymi lub zaburzeniami zachowania. Student ma umiejętność przeprowadzenia poprawnej analizy i syntezy rezultatów uzyskanych w badaniu diagnostycznym i ich krytycznej oceny w celu wyciągnięcia wniosków.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Rajska-Kulik
Prowadzący grup: Dominik Adamek, Izabela Rajska-Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Wykład: pisemny test wiadomości. Pozytywna ocena z testu egzaminacyjnego przeprowadzonego w sesji jako warunek konieczny uzyskania zaliczenia przedmiotu

Ćwiczenia: średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Ocena końcowa modułu: średnia arytmetyczna wszystkich ocen końcowych z wykładu i z ćwiczeń


Pełny opis:

Student posiada wiedzę na temat przyczyn i uwarunkowań zaburzonego zachowania jednostki. Potrafi dokonać rozróżnienia między zdrowiem psychicznym a zaburzeniem psychicznym, chorobą psychiczną. Student dysponuje wiedzą pozwalającą mu na wyjaśnienie tła etiologicznego zaburzeń psychicznych i zachowania jednostki. Zna modele psychologicznej diagnozy klinicznej. Potrafi określić kierunki pomocy psychologicznej osobom z określonymi zaburzeniami psychicznymi lub zaburzeniami zachowania. Student ma umiejętność przeprowadzenia poprawnej analizy i syntezy rezultatów uzyskanych w badaniu diagnostycznym i ich krytycznej oceny w celu wyciągnięcia wniosków.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.