Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do pracy naukowej 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-NM-063 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do pracy naukowej 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 sem. psychologii /wieczorowe mag./
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Chudzicka-Czupała, Magdalena Hyla
Prowadzący grup: Magdalena Hyla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

zaliczenie, którego warunkiem jest obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z pracy zaliczeniowej

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu omówienie problematyki związanej z prowadzeniem pracy naukowej z zakresu psychologii. Ich uczestnicy zapoznają się z zasadami korzystania z zasobów bibliotecznych oraz polskich i anglojęzycznych baz danych zawierających artykuły z dziedziny psychologii i dziedzin pokrewnych. Poznają również zagadnienia związane z pisaniem tekstów naukowych, prawidłowym powoływaniem się na źródła bibliograficzne, poprawnym sporządzaniem i opisywaniem tabel, wykresów i rysunków. Ponadto, zajęcia będą kształtować umiejętność krytycznej analizy źródeł (w tym internetowych), a także zdolność do precyzyjnego formułowania i wyrażania swoich pogladów przy użyciu adekwatnych pojęć z zakresu psychologii.

Pełny opis:

Semestr II

1. Wprowadzenie. Struktura pracy naukowej. Internet jako źródło wiedzy z zakresu psychologii.

Przedstawienie studentom programu zajęć i literatury przedmiotu. Omówienie celów nauczania przedmiotu, sposobu realizacji przedmiotu oraz wymagań wobec studentów. Zaproponowanie studentom tematów prac zaliczeniowych oraz kryteriów oceny pracy zaliczeniowej.

Najczęściej stosowane przez studentów źródła internetowe zawierające wiedzę z zakresu psychologii. Krytyczna analiza wybranych źródeł internetowych.

Aktywność samodzielna studentów po zajęciach: Podział studentów na grupy, z których każda zobowiązana jest do wyszukania i zaprezentowania na następnych zajęciach wybranych stron internetowych czasopism i wydawnictw naukowych, polskich i zagranicznych organizacji psychologicznych, instytucji zajmujących się poradnictwem psychologicznym, stron popularyzujących wiedzę psychologiczną, poświęconych badaniom psychologicznym oraz blogów naukowych prezentujących zagadnienia z zakresu psychologii.

2. Źródła informacji naukowej. Poprawne korzystanie z Internetu w pracy naukowej. Wyszukiwanie informacji naukowych oraz korzystanie z baz danych. Strategia wyszukiwania informacji w elektronicznych bazach danych.

Zaprezentowanie najważniejszych elektronicznych źródeł informacji naukowej – elektronicznych baz danych, naukowych zasobów informacyjnych dostępnych w Internecie oraz ocena ich przydatności i wiarygodności. Zaprezentowanie strategii wyszukiwania literatury w psychologicznych i interdyscyplinarnych bazach danych.

Zajęcia warsztatowe: Wyszukiwanie informacji na zadany temat w Internecie oraz elektronicznych bazach danych (dziedzinowych i interdyscyplinarnych).

3. Anglojęzyczne bazy danych. Metody selekcji literatury wykorzystywanej w pracy naukowej.

Korzystanie z anglojęzycznych baz danych, wyszukiwanie artykułów anglojęzycznych. Stworzenie słowniczka zwrotów anglojęzycznych najbardziej przydatnych do wyszukiwania artykułów z dziedziny psychologii. Omówienie zasad selekcji i oceny rezultatów wyszukiwania oraz zastosowanie ich w pracy naukowej.

Zajęcia warsztatowe: Wyszukiwanie informacji w anglojęzycznych bazach danych oraz selekcja wyników wyszukiwania.

4. Sposoby poprawnego konstruowania przypisów, tabel, rysunków oraz powoływania się na źródła bibliograficzne.

Zajęcia warsztatowe: Tworzenie poprawnych przypisów, tabel, rysunków i bibliografii z wykorzystaniem pakietu MS Office.

5. Formy prezentacji danych naukowych – prezentacja multimedialna, poster, referat. Rola autoprezentacji i umiejętności komunikacyjnych prelegenta.

Przedstawienie wybranych form prezentacji danych naukowych (prezentacji multimedialnej, plakatu naukowego, referatu) oraz omówienie ich struktury. Uwrażliwienie studentów na znaczenie autoprezentacji i umiejętności komunikacyjnych osoby prezentującej projekt badawczy oraz wyniki badań naukowych.

Zajęcia warsztatowe: Tworzenie plakatów naukowych i ich prezentacja. Omówienie wystąpień pod kątem ich poprawności technicznej przez uczestników zajęć. Dyskusja dotycząca sposobów poprawy wizerunku prelegenta oraz jakości sposobu prezentowania danych.

6. Plagiat i prawa autorskie a praca naukowa. Psycholog jako badacz i popularyzator wiedzy psychologicznej.

Przedstawienie tematyki praw autorskich, zasad ochrony praw autorskich. Omówienie poprawnych form cytowania i parafrazowania. Aktywizacja studentów w dyskusji na temat obowiązków naukowca, związanych z tworzeniem pracy naukowej.

Zajęcia warsztatowe: Analiza i ocena materiałów (artykułów naukowych, studium przypadku) pod kątem naruszania przez nie praw autorskich lub kodeksu dobrych obyczajów w publikacjach naukowych.

7. Profil osobowościowy naukowca.

Omówienie tematu i aktywizacja studentów w dyskusji na temat osobowościowych wyznaczników efektywności w twórczości naukowej oraz rozwoju osobowości naukowej. Podsumowanie dodatkowych projektów studentów dotyczących wybitnych naukowców w dziedzinie psychologii.

8. Podsumowanie przedmiotu. Omówienie prac zaliczeniowych studentów. Zaliczenie.

Literatura:

podstawowa:

1. Bukowski A. (1994). Pycha naukowa. W: J. Goćkowski, P. Kisiel (red.) Patologia i terapia życia naukowego, Kraków: Wydawnictwo Universitas.

2. Lilienfeld S.O., Lynn S.L., Ruscio J., Beyerstein B.L. (2011). 50 wielkich mitów psychologii popularnej. Warszawa – Stare Groszki: Wydawnictwo CiS.

3. Łukaszewski W. (2003). Wielkie pytania psychologii. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 16-44.

4. Łuszczyńska-Cieślak A., Cieślak R. (2001). Standardy przygotowania tekstu do publikacji. Część I. Nowiny Psychologiczne, 2, 88-97.

5. Łuszczyńska-Cieślak A., Cieślak R. (2001). Standardy przygotowania tekstu do publikacji. Część II. Nowiny Psychologiczne, 3, 54-64.

6. Nęcka E., Stocki R. (2011). Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy. Kraków: Wydawnictwo Universitas.

dodatkowa:

1. Brzeziński J. (2000). Problemy etyczne badań naukowych i diagnostycznych. W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik Akademicki. Tom 1. (523-537). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

2. Brzeziński J. (2007). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Lett J. (1990). A field guide to critical thinking [online]. Dostępne: http://www.astro.virginia.edu/class/oconnell/astr121/fieldguide-criticalthinking.html

4. Łukaszewski W. (2000). Psychologiczne koncepcje człowieka. W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik Akademicki. Tom 1. (67-92). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

5. Toeplitz-Winiewska M. (2000). Etyczne aspekty uprawiania zawodu psychologa. W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik Akademicki. Tom 3. (823-836). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

6. Witkowski T. (2009). Zakazana psychologia. Taszów: Moderator

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.