Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SPS_M04_Psychologiczne mechanizmy kryminogenezy nieletnich (zagadnienia szczegółowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-NM-232
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPS_M04_Psychologiczne mechanizmy kryminogenezy nieletnich (zagadnienia szczegółowe)
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. psychologii /wiecz. mag./
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Przedmiot podsumowuje wiedzę studentów z zakresu kryminogenezy nieletnich oraz pozwala na przyjrzenie się bardziej złożonym jej przejawom i efektom.

Pełny opis:

Przedmiot jest warsztatowo zorientowanym kursem służącym rozwojowi umiejętności poprawnego diagnozowania osób nieletnich w sytuacjach związanych z kwestiami sądowymi. Specyfika okresu rozwojowego w którym znajdują się probanci wymusza konieczność dokładnego przyjrzenia się szczegółowym kwestią i rodzajom przestępstw jakie mogą popełniać omawiane przez nas kategorie osób. Studenci w ramach realizowanego przedmiotu poznają partykularne charakterystyki poszczególnych rodzajów zachowań inkryminowanych jak i zostają uwrażliwieni na pułapki diagnostyczne pojawiające się w związku z diagnozą.

Literatura:

Nowak, A., Wysocka, E., (2001). Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie. Katowice: Wyd. UŚ.

Pytka, L. (2000). Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: APS

Rode, M. (2013). Style Myślenia Przestępczego. Podstawy teoretyczne i diagnostyczne. Warszawa: Difin

Stanik, J.M., Urban, B. (2007). Resocjalizacja. Warszawa: PWN

Stanik, J.M (2013). Psychologia Sądowa. Warszawa: PWN

Urban, B. (2000). Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków: Wyd. UJ.

Urban, B. (2001), Osobowościowe i społeczne predykatory zachowań przestępczych. (w:) Urban, B. (red.) Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka. Kraków, Wyd. UJ.

Walters, G. D. (2007). Predicting institutional adjustment with the Psychological Inventory of Criminal Thinking Styles composite scales: Replication and extension. Legal and Criminological Psychology, 12, 69–81

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu przedmiotu posiada wiedzę w zakresie genezy i przebiegu szczególnych form patologii dotyczących nieletnich. Ma umiejętności w doborze testów i przeprowadzaniu badania psychologiczno - sądowego na okoliczności związane z procesualną charakterystyką nieletnich. Posiada kompetencje pozwalające nawiązać poprawny kontakt diagnostyczny w zależności od konkretnej sytuacji badanego i rzetelnie przeanalizować uzyskane wyniki badań psychologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Analizy przypadków, praca w grupach, prezentacje multimedialne, gry symulacyjne.

Ocena końcowa na podstawie analizy przypadku wykonywanej na zajęciach w formie pisemnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)