Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPS_M10_Psychologiczne problemy profilaktyki społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-NM-282 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPS_M10_Psychologiczne problemy profilaktyki społecznej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 9 sem. psychologii /wiecz. mag./
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piekacz
Prowadzący grup: Anna Piekacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach, jednak sama obecność nie jest wystarczająca do uzyskania zaliczenia. Student może opuścić bez podania przyczyny jedną jednostkę zajęciową. Większą liczbę nieobecności należy odrabiać podczas dyżurów prowadzącego.


Ocena ustalana jest na podstawie następujących kryteriów:

- aktywny udział w zajęciach – uzyskanie czterech plusów za poprawną odpowiedź na zadane pytanie podczas zajęć podnosi ocenę końcową o pół stopnia. Podczas jednych zajęć można uzyskać jeden plus: weryfikacja wiedzy z zakresu profilaktyki społecznej

- praca pisemna – opracowanie szczegółowego programu profilaktycznego na zadany temat – merytoryczna ocena wersji papierowej programu

- umiejętność integrowania wiedzy będzie oceniana na podstawie przeprowadzonej prezentacji opracowanego programu profilaktycznego oraz poziomu dyskusji na poruszony w prezentacji temat -


Plusy za aktywność można uzyskać na każdej jednostce tematycznej poruszającej teoretyczne zagadnienia, wymagające przygotowania z zadanej literatury. Student będzie miał możliwość uzyskania plus’a za odpowiedź na pytanie prowadzącego. Prowadzący może imiennie poprosić studenta o udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Jeśli student nie odpowie na drugie z kolei zadane mu pytanie otrzyma minus. Cztery minusy obniżają ocenę końcową o pół.


Prezentacje opracowanych programów mogą być realizowane od 7 jednostki tematycznej. Ocena całościowa opracowanego programu profilaktycznego obejmuje: prezentację podczas zajęć przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej trwająca 15-20 minut, omówienie podstaw teoretycznych poruszanej problematyki oraz możliwości zastosowań programu, zachęcenie słuchaczy do dyskusji, złożenie programu w formie papierowej prowadzącemu zajęcia, prowadzący do dnia wpisywania zaliczeń do indeksu dokona weryfikacji merytorycznej programu.


Dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności – 1. W sytuacji większej liczby nieobecności należy zaliczyć treści zajęć podczas konsultacji lub ocena końcowa zostanie obniżona o jeden stopień za każdą kolejną nieobecność.


Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest nabycie kompetencji do pełnienia roli zawodowej psychologa w różnorodnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych. Drugim ważnym celem jest nabycie umiejętności konstruowania programu profilaktycznego. Student nabędzie wiedzy jak diagnozować zjawiska patologii społecznych, pozna metody i środki interwencji socjalnej oraz

narzędzia realizacji programów profilaktyczno – prewencyjnych.

Tematy:

Założenia profilaktyki społecznej. Cele, zadania, formy i funkcje działań profilaktycznych, poziomy profilaktyki, profilaktyka w społeczności lokalnej.

Działalność profilaktyczna w systemie pomocy społecznej, założenia pracy socjalnej i asystentury rodzinnej. Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Promocja zdrowia a profilaktyka społeczna.

Specyfika roli zawodowej psychologa w systemie pomocy społecznej (zadania w placówce opiekuńczo – wychowawczej, rola psychologa w kwalifikowaniu do przysposobienia dzieci i Kandydatów)

Podstawy działań profilaktycznych. Typy i modele programów profilaktycznych. Interdyscyplinarny charakter działań profilaktyki społecznej.

Specyfika konstruowanie programów profilaktycznych w oparciu o interdyscyplinarną współpracę różnych środowisk. Problem doboru form przekazu dla danego odbiorcy. Dobór strategii i metod. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka.

Działalność profilaktyczna/prewencyjna w obszarach tematycznych:

- współczesne uzależnienia (leki, dopalacze, narkotyki, papierosy, bigoreksja, ortoreksja)

- patologie seksualne (prostytucja, pornografia dziecięca, kazirodztwo), gwałt, wczesna aktywność seksualna, zachorowalność na choroby weneryczne

- ucieczki z domów rodzinnych, zakładów wychowawczych, zakładów poprawczych, dzieci ulicy (uciekinierzy, galerianki, włóczędzy, blokersi, poszukiwacze przygód)

- zaburzenia rozwojowe (głownie te, które wynikają z zaniedbań dorosłych wobec nienarodzonego dziecka oraz niewłaściwego organizowania opieki i wychowania)

- przemoc w rodzinie, dzieciobójstwo, aborcja, dzieci niechciane

- agresja w szkole, przemoc w placówkach opiekuńczych

- rozwiązywanie rodzinnych form pieczy zastępczej

- samobójstwa, sekty

- wykluczenie społeczne (interseksualizm, transgenderyzm, niepełnosprawność, uprzedzenia), bieda (pauperyzacja: ubożenie społeczeństwa), bezrobocie

- handel ludźmi: komercyjna adopcja, handel ludźmi

- mobbing, nieetyczne zachowania w miejscu pracy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Leśniak, Anna Piekacz
Prowadzący grup: Maciej Bożek, Mikołaj Cugowski, Wiola Friedrich, Barbara Leśniak, Anna Piekacz, Bartosz Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach, jednak sama obecność nie jest wystarczająca do uzyskania zaliczenia. Student może opuścić bez podania przyczyny jedną jednostkę zajęciową. Większą liczbę nieobecności należy odrabiać podczas dyżurów prowadzącego.


Ocena ustalana jest na podstawie następujących kryteriów:

- aktywny udział w zajęciach – uzyskanie czterech plusów za poprawną odpowiedź na zadane pytanie podczas zajęć podnosi ocenę końcową o pół stopnia. Podczas jednych zajęć można uzyskać jeden plus: weryfikacja wiedzy z zakresu profilaktyki społecznej

- praca pisemna – opracowanie szczegółowego programu profilaktycznego na zadany temat – merytoryczna ocena wersji papierowej programu

- umiejętność integrowania wiedzy będzie oceniana na podstawie przeprowadzonej prezentacji opracowanego programu profilaktycznego oraz poziomu dyskusji na poruszony w prezentacji temat -


Plusy za aktywność można uzyskać na każdej jednostce tematycznej poruszającej teoretyczne zagadnienia, wymagające przygotowania z zadanej literatury. Student będzie miał możliwość uzyskania plus’a za odpowiedź na pytanie prowadzącego. Prowadzący może imiennie poprosić studenta o udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Jeśli student nie odpowie na drugie z kolei zadane mu pytanie otrzyma minus. Cztery minusy obniżają ocenę końcową o pół.


Prezentacje opracowanych programów mogą być realizowane od 7 jednostki tematycznej. Ocena całościowa opracowanego programu profilaktycznego obejmuje: prezentację podczas zajęć przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej trwająca 15-20 minut, omówienie podstaw teoretycznych poruszanej problematyki oraz możliwości zastosowań programu, zachęcenie słuchaczy do dyskusji, złożenie programu w formie papierowej prowadzącemu zajęcia, prowadzący do dnia wpisywania zaliczeń do indeksu dokona weryfikacji merytorycznej programu.


Dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności – 1. W sytuacji większej liczby nieobecności należy zaliczyć treści zajęć podczas konsultacji lub ocena końcowa zostanie obniżona o jeden stopień za każdą kolejną nieobecność.


Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest nabycie kompetencji do pełnienia roli zawodowej psychologa w różnorodnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych. Drugim ważnym celem jest nabycie umiejętności konstruowania programu profilaktycznego. Student nabędzie wiedzy jak diagnozować zjawiska patologii społecznych, pozna metody i środki interwencji socjalnej oraz

narzędzia realizacji programów profilaktyczno – prewencyjnych.

Tematy:

Założenia profilaktyki społecznej. Cele, zadania, formy i funkcje działań profilaktycznych, poziomy profilaktyki, profilaktyka w społeczności lokalnej.

Działalność profilaktyczna w systemie pomocy społecznej, założenia pracy socjalnej i asystentury rodzinnej. Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Promocja zdrowia a profilaktyka społeczna.

Specyfika roli zawodowej psychologa w systemie pomocy społecznej (zadania w placówce opiekuńczo – wychowawczej, rola psychologa w kwalifikowaniu do przysposobienia dzieci i Kandydatów)

Podstawy działań profilaktycznych. Typy i modele programów profilaktycznych. Interdyscyplinarny charakter działań profilaktyki społecznej.

Specyfika konstruowanie programów profilaktycznych w oparciu o interdyscyplinarną współpracę różnych środowisk. Problem doboru form przekazu dla danego odbiorcy. Dobór strategii i metod. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka.

Działalność profilaktyczna/prewencyjna w obszarach tematycznych:

- współczesne uzależnienia (leki, dopalacze, narkotyki, papierosy, bigoreksja, ortoreksja)

- patologie seksualne (prostytucja, pornografia dziecięca, kazirodztwo), gwałt, wczesna aktywność seksualna, zachorowalność na choroby weneryczne

- ucieczki z domów rodzinnych, zakładów wychowawczych, zakładów poprawczych, dzieci ulicy (uciekinierzy, galerianki, włóczędzy, blokersi, poszukiwacze przygód)

- zaburzenia rozwojowe (głownie te, które wynikają z zaniedbań dorosłych wobec nienarodzonego dziecka oraz niewłaściwego organizowania opieki i wychowania)

- przemoc w rodzinie, dzieciobójstwo, aborcja, dzieci niechciane

- agresja w szkole, przemoc w placówkach opiekuńczych

- rozwiązywanie rodzinnych form pieczy zastępczej

- samobójstwa, sekty

- wykluczenie społeczne (interseksualizm, transgenderyzm, niepełnosprawność, uprzedzenia), bieda (pauperyzacja: ubożenie społeczeństwa), bezrobocie

- handel ludźmi: komercyjna adopcja, handel ludźmi

- mobbing, nieetyczne zachowania w miejscu pracy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.