Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do psychologii i historia myśli psychologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-004 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do psychologii i historia myśli psychologicznej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z genezą współczesnych szkół, teorii oraz wybranych koncepcji psychologicznych oraz z dorobkiem polskiej myśli psychologicznej. W ramach modułu studenci poznają podstawowe metody badań psychologicznych. Wprowadzony zostaje także system pojęć niezbędnych do tworzenia wiedzy o ogólnych prawidłowościach rządzących funkcjonowaniem psychicznym i zachowaniem się człowieka.

Pełny opis:

Celem zajęć jest nabycie przez Słuchaczy wiedzy na temat szkół, teorii i klasycznych koncepcji psychologicznych oraz historii psychologii jako dyscypliny naukowej.

Ukazane zostaną starożytne filozoficzne korzenie psychologii, począwszy od platońskiej i arystotelesowskiej koncepcji duszy ludzkiej.

Studenci zdobędą wiedzę na temat istoty rozumienia człowieka i jego zachowania się w ujęciu poszczególnych koncepcji psychologicznych: fizjologicznej, behawiorystycznej, psychoanalitycznej, poznawczej i humanistycznej.

Celem zajęć jest też zapoznanie Studentów z dorobkiem polskiej myśli psychologicznej.

W ramach modułu Studenci poznają podstawowe metody badań psychologicznych, pozwalające opisać sposób zachowania się człowieka i jego przeżycia, porządkującą klasyfikację stosowanych metod badawczych (metody heurystyczne i diagnostyczne) oraz modele badań (idiograficzne i nomotetyczne).

Wprowadzony zostanie system pojęć stosowanych do opisu prawidłowości funkcjonowania psychicznego i zachowania się człowieka, co pozwoli Studentom na dalszych etapach edukacji lepiej rozumieć mechanizmy kierujące ludzkim zachowaniem.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Rzepa T., Dobroczyński B. (2009). Historia polskiej myśli psychologicznej. Warszawa: PWN.

Pieter J. (1976). Historia psychologii. Warszawa: PWN, fragmenty.

Stachowski R. (2000). Historia współczesnej myśli psychologicznej. Od Wundta do czasów najnowszych. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

Stachowski R., Dobroczyński B. (2008). Historia psychologii-od Wundta do czasów najnowszych. W: Strelau J., Doliński D. (red). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP (fragmenty).

Wadeley A., Birch A., Malim T. (2007). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

Benjamin L. T. (2008). Historia współczesnej psychologii. Warszawa: PWN.

Brett G.S. (1969). Historia psychologii. Warszawa: PWN.

Jaroszewski M. G. (1987). Historia myśli psychologicznej. Warszawa: PWN.

Kozielecki J. (1997). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wyd. "Żak”

Paszkiewicz E. (1983). Struktura teorii psychologicznych. Behawioryzm, psychoanaliza, psychologia humanistyczna. Warszawa, PWN.

Siuta J., Krzyżewski K. (red.) (2000). Behawioryzm i psychologia świadomości. Kraków: Wyd. UJ.

Tomaszewski T. (1986). Główne idee współczesnej psychologii. Warszawa: PWN.

Zimbardo P.G., Johnson R.L, McCann V. (2010). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Podstawy psychologii. Warszawa: PWN.

Oryginalne klasyczne dzieła z historii psychologii można znaleźć na stronie:

http://psychclassics.yorku.ca/index.htm

Warto też zajrzeć na stronę:

http://psychologia.net.pl/katalog.php?level=15

Efekty uczenia się:

Zdobycie wiedzy na temat historii i rozwoju psychologii jako dyscypliny naukowej (w tym także rozwoju psychologii w Polsce), a także metod badawczych wykorzystywanych we współczesnej psychologii.

Poznanie teoretycznego zaplecza zagadnień i problemów, jakimi zajmuje się współczesna psychologia (w aspekcie historycznym i koncepcyjnym)

Wdrożenie w analizy wykorzystujące argumentację naukową i słownictwo dyscypliny

Umiejętność lepszego rozumienia i wyjaśniania ludzkiego zachowania się

Zdobycie umiejętności swobodnego posługiwania się pojęciami psychologicznymi

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

W ramach egzaminu sprawdzane będą wiadomości prezentowane w trakcie wykładu i wiedza zdobyta podczas samodzielnego studiowania literatury określonej przez egzaminatora jako obowiązująca

Pozytywne zaliczenie egzaminu pisemnego weryfikującego wiedzę Studenta - testu obejmującego zagadnienia z programu wykładów i lektur obowiązkowych, wskazanych przez egzaminatora.

Egzamin będzie miał formę pisemnego testu wiadomości z pytaniami zamkniętymi, z ograniczoną liczbą odpowiedzi do wyboru-czas trwania ok. 1 godz.

Zaliczenie ćwiczeń

Ocena końcowa to średnia dwóch ocen: oceny z kolokwium i oceny z aktywności.

Aby uzyskać zaliczenie Student jest zobligowany do:

1. zaliczenia pisemnego sprawdzianu wiadomości, kolokwium.

2. uczestniczenia w zajęciach

3. uczestniczenia w przygotowaniu pracy zespołowej oraz w jej prezentacji przed grupą

(zaliczenie kolokwium, obecność i praca zespołowa to warunek konieczny uzyskania zaliczenia oraz oceny dostatecznej z aktywności)

Student może wykonać też zadania dodatkowe:

4. przygotować i przedstawić grupie raport z wywiadu (należy napisać i przedstawić grupie podczas zajęć raport z badania-z wywiadu z psychologiem)

5. przygotować indywidualną pisemną pracę teoretyczną (esej na temat „Wielkie pytania psychologii”

Wykonanie jednego zadania dodatkowego, pod warunkiem wywiązania się z warunków koniecznych do uzyskania zaliczenia, uprawnia do oceny dobrej z aktywności, wykonanie dwóch zadań uprawnia do oceny bardzo dobrej z aktywności.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.