Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do psychologii i historia myśli psychologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-004 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do psychologii i historia myśli psychologicznej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z genezą współczesnych szkół, teorii oraz wybranych koncepcji psychologicznych oraz z dorobkiem polskiej myśli psychologicznej. W ramach modułu studenci poznają podstawowe metody badań psychologicznych. Wprowadzony zostaje także system pojęć niezbędnych do tworzenia wiedzy o ogólnych prawidłowościach rządzących funkcjonowaniem psychicznym i zachowaniem się człowieka.

Pełny opis:

Celem zajęć jest nabycie przez Słuchaczy wiedzy na temat szkół, teorii i klasycznych koncepcji psychologicznych oraz historii psychologii jako dyscypliny naukowej.

Ukazane zostaną starożytne filozoficzne korzenie psychologii, począwszy od platońskiej i arystotelesowskiej koncepcji duszy ludzkiej.

Studenci zdobędą wiedzę na temat istoty rozumienia człowieka i jego zachowania się w ujęciu poszczególnych koncepcji psychologicznych: fizjologicznej, behawiorystycznej, psychoanalitycznej, poznawczej i humanistycznej.

Celem zajęć jest też zapoznanie Studentów z dorobkiem polskiej myśli psychologicznej.

W ramach modułu Studenci poznają podstawowe metody badań psychologicznych, pozwalające opisać sposób zachowania się człowieka i jego przeżycia, porządkującą klasyfikację stosowanych metod badawczych (metody heurystyczne i diagnostyczne) oraz modele badań (idiograficzne i nomotetyczne).

Wprowadzony zostanie system pojęć stosowanych do opisu prawidłowości funkcjonowania psychicznego i zachowania się człowieka, co pozwoli Studentom na dalszych etapach edukacji lepiej rozumieć mechanizmy kierujące ludzkim zachowaniem.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Rzepa T., Dobroczyński B. (2009). Historia polskiej myśli psychologicznej. Warszawa: PWN.

Pieter J. (1976). Historia psychologii. Warszawa: PWN, fragmenty.

Stachowski R. (2000). Historia współczesnej myśli psychologicznej. Od Wundta do czasów najnowszych. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

Stachowski R., Dobroczyński B. (2008). Historia psychologii-od Wundta do czasów najnowszych. W: Strelau J., Doliński D. (red). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP (fragmenty).

Wadeley A., Birch A., Malim T. (2007). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

Benjamin L. T. (2008). Historia współczesnej psychologii. Warszawa: PWN.

Brett G.S. (1969). Historia psychologii. Warszawa: PWN.

Jaroszewski M. G. (1987). Historia myśli psychologicznej. Warszawa: PWN.

Kozielecki J. (1997). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wyd. "Żak”

Paszkiewicz E. (1983). Struktura teorii psychologicznych. Behawioryzm, psychoanaliza, psychologia humanistyczna. Warszawa, PWN.

Siuta J., Krzyżewski K. (red.) (2000). Behawioryzm i psychologia świadomości. Kraków: Wyd. UJ.

Tomaszewski T. (1986). Główne idee współczesnej psychologii. Warszawa: PWN.

Zimbardo P.G., Johnson R.L, McCann V. (2010). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Podstawy psychologii. Warszawa: PWN.

Oryginalne klasyczne dzieła z historii psychologii można znaleźć na stronie:

http://psychclassics.yorku.ca/index.htm

Warto też zajrzeć na stronę:

http://psychologia.net.pl/katalog.php?level=15

Efekty uczenia się:

Zdobycie wiedzy na temat historii i rozwoju psychologii jako dyscypliny naukowej (w tym także rozwoju psychologii w Polsce), a także metod badawczych wykorzystywanych we współczesnej psychologii.

Poznanie teoretycznego zaplecza zagadnień i problemów, jakimi zajmuje się współczesna psychologia (w aspekcie historycznym i koncepcyjnym)

Wdrożenie w analizy wykorzystujące argumentację naukową i słownictwo dyscypliny

Umiejętność lepszego rozumienia i wyjaśniania ludzkiego zachowania się

Zdobycie umiejętności swobodnego posługiwania się pojęciami psychologicznymi

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

W ramach egzaminu sprawdzane będą wiadomości prezentowane w trakcie wykładu i wiedza zdobyta podczas samodzielnego studiowania literatury określonej przez egzaminatora jako obowiązująca

Pozytywne zaliczenie egzaminu pisemnego weryfikującego wiedzę Studenta - testu obejmującego zagadnienia z programu wykładów i lektur obowiązkowych, wskazanych przez egzaminatora.

Egzamin będzie miał formę pisemnego testu wiadomości z pytaniami zamkniętymi, z ograniczoną liczbą odpowiedzi do wyboru-czas trwania ok. 1 godz.

Zaliczenie ćwiczeń

Ocena końcowa to średnia dwóch ocen: oceny z kolokwium i oceny z aktywności.

Aby uzyskać zaliczenie Student jest zobligowany do:

1. zaliczenia pisemnego sprawdzianu wiadomości, kolokwium.

2. uczestniczenia w zajęciach

3. uczestniczenia w przygotowaniu pracy zespołowej oraz w jej prezentacji przed grupą

(zaliczenie kolokwium, obecność i praca zespołowa to warunek konieczny uzyskania zaliczenia oraz oceny dostatecznej z aktywności)

Student może wykonać też zadania dodatkowe:

4. przygotować i przedstawić grupie raport z wywiadu (należy napisać i przedstawić grupie podczas zajęć raport z badania-z wywiadu z psychologiem)

5. przygotować indywidualną pisemną pracę teoretyczną (esej na temat „Wielkie pytania psychologii”

Wykonanie jednego zadania dodatkowego, pod warunkiem wywiązania się z warunków koniecznych do uzyskania zaliczenia, uprawnia do oceny dobrej z aktywności, wykonanie dwóch zadań uprawnia do oceny bardzo dobrej z aktywności.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Chudzicka-Czupała
Prowadzący grup: Lidia Baran, Agata Chudzicka-Czupała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunki zaliczenia egzaminu:

Aby uzyskać zaliczenie Student musi zdać egzamin pisemny weryfikujący wiedzę. Liczba poprawnych odpowiedzi decyduje o ocenie końcowej z egzaminu-kryteria oceny poda egzaminator.


Warunki zaliczenia ćwiczeń:


Ocena końcowa to średnia dwóch ocen: oceny z kolokwium i oceny z aktywności.


Aby uzyskać zaliczenie Student jest zobligowany


1. zaliczyć pisemny sprawdzian wiadomości, kolokwium;

2. uczestniczyć aktywnie w zajęciach - obecność jest obowiązkowa (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze),

3. uczestniczyć aktywnie w przygotowaniu pracy zespołowej oraz w jej prezentacji przed grupą (koncepcje psychologiczne człowieka, klasycy psychologii),


(zaliczenie kolokwium, obecność i praca zespołowa to warunek konieczny uzyskania zaliczenia oraz oceny dostatecznej z aktywności)


Student może wykonać też zadania dodatkowe:


4. przygotować i przedstawić grupie raport z wywiadu (należy napisać i przedstawić grupie podczas zajęć raport z badania-z wywiadu z psychologiem)-termin prezentacji określa wykładowca;


5. przygotować indywidualną pisemną pracę teoretyczną (esej na temat „Wielkie pytania psychologii” lub inny, okreśłony przez osobę prowadzącą- objętość pracy 2 strony A-4.


Wykonanie jednego zadania dodatkowego, pod warunkiem wywiązania się z warunków koniecznych uzyskania zaliczenia, uprawnia do oceny dobrej z aktywności, wykonanie dwóch zadań uprawnia do oceny bardzo dobrej z aktywności.

Pełny opis:

Ćwiczenia i wykłady w ramach modułu mają na celu zapoznanie Studentów ze specyfiką psychologii jako dyscypliny naukowej oraz z poszczególnymi obszarami jej zainteresowań.

Tematyka zajęć obejmuje współczesne trendy badawcze istniejące w ramach poszczególnych dziedzin psychologii oraz ścieżki ich rozwoju.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Sikora
Prowadzący grup: Lidia Baran, Michał Naczyński, Teresa Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i oceny z egzaminu.

2,75-3,25=dst

3.3-3,75=dst+

3,8-4,25=db

4,3-4,75=db+

4,8 i powyżej=bdb

Aby uzyskać zaliczenie z przedmiotu Student musi zdać egzamin pisemny weryfikujący jego wiedzę budowaną w oparciu o treści prezentowane na wykładach i samodzielne przemyślenia w oparciu o polecane w trakcie wykładów lektury. Procent poprawnych odpowiedzi w teście egzaminacyjnym (pytania zamknięte i otwarte) decyduje o ocenie końcowej z egzaminu. I tak:

51-59% poprawnych odpowiedzi=ocena dst, 60-69%=dst plus, 70-79%= db, 80-89%= db plus, 90% i powyżej=bdb


Warunki zaliczenia ćwiczeń:


Ocena końcowa to średnia dwóch ocen: oceny z kolokwium i oceny z aktywności.


Aby uzyskać zaliczenie Student jest zobligowany

1. Zaliczyć pisemny sprawdzian wiadomości - kolokwium (kolokwium będzie miało formę pisemnego testu z pytaniami zamkniętymi - czas trwania ok ½ godz).

2. Uczestniczyć aktywnie w zajęciach - obecność jest obowiązkowa (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze).

Zaliczenie kolokwium i obecność to warunki konieczne do uzyskania zaliczenia oraz oceny dostatecznej z aktywności.

Student może wykonać zadania dodatkowe:


3. Przygotować i przedstawić grupie raport z wywiadu przeprowadzonego z psychologiem. Zadanie weryfikowane jest poprzez napisanie i przedstawienie grupie podczas zajęć raportu z przeprowadzonego wywiadu. Termin prezentacji określa wykładowca (raport z wywiadu należy oddać na wskazanych przez prowadzącego zajęciach).

4. Przygotować indywidualną pisemną pracę teoretyczną w formie eseju krytycznego na jeden z zaproponowanych przez prowadzącego tematów lub na wybrany przez siebie temat po wcześniejszym jego uzgodnieniu z prowadzącym. Objętość pracy 2 strony A-4, temat ma dotyczyć dylematów obecnych w psychologii współczesnej albo w historii psychologii, tekst ma być przygotowany w oparciu o minimum jedną pozycję bibliograficzną. Pracę należy oddać w formie elektronicznej na wskazanych przez prowadzącego zajęciach.


Wykonanie jednego zadania dodatkowego, pod warunkiem wywiązania się z warunków koniecznych do uzyskania zaliczenia, uprawnia do oceny dobrej z aktywności, wykonanie dwóch zadań uprawnia do oceny bardzo dobrej z aktywności.Pełny opis:

Wykłady mają na celu zapoznanie studentów z miejscem psychologii wśród innych dyscyplin naukowych; specyfiką ujmowania przez nią jednostki ludzkiej, objaśniania jej funkcjonowania. Zwrócona zostanie uwaga słuchaczy na trudności i wyzwania stojące przed psychologią jako nauką; np. problem mózg/umysł, intencjonalność, wolna wola. Przedstawiona zostanie relacja między psychologią akademicką, potoczną i praktyką psychologiczną.

Omówione zostaną modele psychicznej aktywności przyjmowane w obrębie podstawowych koncepcji psychologicznych, wynikające z nich metody badawcze i sposoby przewidywania zachowań ludzkich oraz znane konsekwencje zastosowania tychże modeli w życiu społecznym.

Teoretyczne modele opisu zachowań odniesione zostaną do założeń realizowanych przez główne szkoły psychoterapeutyczne w Polsce (psychoanalityczną, poznawczo-behawioralną, systemową, Gestalt i Ericksonowską).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Sikora
Prowadzący grup: Lidia Baran, Teresa Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Sikora
Prowadzący grup: Karina Atłas, Teresa Sikora, Kamila Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.