Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka w badaniach psychologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-006
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka w badaniach psychologicznych
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

1. Pomiar w psychologii, skale pomiarowe. Rozkłady częstości, grupowanie danych, sposoby graficznego przedstawiania danych. Opis statystyczny jednej zmiennej, miary tendencji centralnej, przedziały ufności.

2. Rozkłady zmiennych losowych, miary rozproszenia, standaryzacja wyników, krzywa rozkładu normalnego.

3. Próba jako reprezentacja populacji, losowy dobór do próby i rozkłady z próby.

4. Korelacja i regresja, korelacja a związek przyczynowy, równania regresji najmniejszych kwadratów, standardowy błąd oszacowania. Interpretacyjne aspekty i problemy korelacji i regresji.

5. Etapy wnioskowania statystycznego, hipoteza zerowa i hipoteza alternatywna, założenia przyjmowane przy testowaniu hipotez statystycznych oraz zasady interpretowania jego wyników.

6. Wielkość efektu, błędy I i II rodzaju, moc testu i czynniki nań wpływające

7. Założenia niektórych testów statystycznych dla prób zależnych i niezależnych, testy parametryczne a testy nieparametryczne, wielkość próby a typ testu. Zasady sporządzania raportu z badań empirycznych i zasady sporządzania bibliografii.

Literatura:

Brzeziński, J. (1996 i nast. wyd.). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Ferguson, G. A., Takane, Y. (1999 i nast. wyd.). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.

Wieczorkowska, G., Kochański, P., Eljaszuk, M. (2003). Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych. W-wa: WN „Scholar”.

Brzeziński, J. (red.) (2004). Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: PWN.

Francuz, P., Mackiewicz, R. (2005). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce. Lublin: Wyd. KUL.

King, B. M., Minium, E. W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: PWN.

Pavkov, T. W., Pierce, K. A. (2005). Do biegu gotowi start – wprowadzenie do SPSS. Gdańsk, GWP.

Efekty uczenia się:

Opanowanie języka opisu statystycznego w zakresie jednej i wielu zmiennych, podstaw rachunku prawdopodobieństwa oraz podstawowych rozkładów statystycznych.

Znajomość podstaw teoretycznych tworzenia tabel i wykresów; obliczania podstawowych statystyk opisowych; obliczania współczynników korelacji; tworzenia przedziałów ufności oraz stosowania adekwatnych do danych testów statystycznych.

Umiejętność interpretacji wyników analiz statystycznych

Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem statystycznym w celu tworzenia tabel i wykresów; obliczania podstawowych statystyk opisowych; obliczania współczynników korelacji; tworzenia przedziałów ufności oraz stosowania adekwatnych do danych testów statystycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Laboratoria: sala komputerowa, z oprogramowaniem komputerowym STATISTICA, dla grupy do 15 osób, rzutnik.

Znajomość zagadnień merytorycznych z przedstawionych na wykładzie i podczas ćwiczeń z zakresu omawianej literatury oraz umiejętności analizy statystycznej.

Postawą jest znajomość literatury, zwłaszcza poszczególnych rozdziałów:

Ferguson, G. A., Takane, Y. (1999 i nast. wyd.). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN

King, B. M., Minium, E. W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: PWN.

Ocena z testu stanowi 80% oceny końcowej

Ocenie podlega ilość poprawnie rozwiązanych zadań testu.

Test wiedzy i umiejętności:

5,0 (bdb) – od 91% do 100% poprawnych odpowiedzi w teście;

4,5 (db +) – od 81% do 90% poprawnych odpowiedzi w teście;

4,0 (db) – od 71% do 80% poprawnych odpowiedzi w teście;

3,5 (dst +) – od 61% do 70% poprawnych odpowiedzi w teście;

3,0 (dst) – od 51% do 50% poprawnych odpowiedzi w teście;

2,0 (ndst) – od 0% do 50% poprawnych odpowiedzi w teście.

Test wiedzy i umiejętności składa się z ok 5-6 pytań, w których zawarte są zarówno zadania weryfikujące umiejętność analizy danych statystycznych, jak i znajomość podstawowych zagadnień teoretycznych. Nieusprawiedliwiona nieobecność na I terminie kolokwium jest jednoznaczna z oceną niedostateczną.

Wiedza i umiejętności. Postawą jest znajomość literatury, zwłaszcza poszczególnych rozdziałów dla zadanych analiz z:

Ferguson, G. A., Takane, Y. (1999 i nast. wyd.). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN

King, B. M., Minium, E. W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: PWN.

Zadania domowe:

Ocena z zadań stanowi 20% oceny końcowej.

Ocenie podlega ilość poprawnie rozwiązanych etapów analizy statystycznej w poszczególnych zadaniach:

5,0 (bdb) – od 91% do 100% poprawnie rozwiązanych etapów analizy;

4,5 (db +) – od 81% do 90% poprawnie rozwiązanych etapów analizy;

4,0 (db) – od 71% do 80% poprawnie rozwiązanych etapów analizy;

3,5 (dst +) – od 61% do 70% poprawnie rozwiązanych etapów analizy;

3,0 (dst) – od 51% do 50% poprawnie rozwiązanych etapów analizy;

2,0 (ndst) – od 0% do 50% poprawnie rozwiązanych etapów analizy.

Ocena z zadań domowych to średnia ocen z pojedynczych zadań (ok 3-4 na semestr)

W zadaniach ocenia się poprawność kolejnych etapów analizy statystycznej dla podanych zagadnień i baz danych zawierających zmienne psychologiczne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)