Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPR_M08_Psychologia rozwoju bliskich więzi - diagnostyka i interwencja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-264 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPR_M08_Psychologia rozwoju bliskich więzi - diagnostyka i interwencja
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 8 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kołodziej-Zaleska
Prowadzący grup: Anna Kołodziej-Zaleska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Kolokwium: skala ocen:

51%-60% = dostateczny

61%-70% = dostateczny +

71%-80% = dobry

81%-90% = dobry +

91%-100% = bardzo dobry

(100% to maksymalna ilość punktów uzyskanych na teście)


Projekt w oparciu o studium przypadku: prezentacja na zajęciach, forma pisemna oddana prowadzącemu. O ocenie decyduje właściwe postawienie hipotez diagnostycznych oraz ich weryfikacja, trafny dobór metod diagnostycznych, zinterpretowanie otrzymanych wyników oraz zaplanowanie strategii pomocowych.


Ocena końcowa: kolokwium 50% oceny końcowej, ocena projektu 50% oceny końcowej

Skala ocen:

3,00 – 3,25 dostateczna

3,26-3,75 plus dostateczna

3,76 – 4,25 dobra

4,26 – 4,60 plus dobra

4,61 – 5,00 bardzo dobra


KOLOKWIUM: pytania mające na celu sprawdzenie wiedzy studenta dotyczącej metod diagnostycznych, narzędzi pomiarowych i form pomocy dla par, rodzin. Poprzez pytania problemowe kolokwium pozwoli na zweryfikowanie stopnia uwrażliwienia studenta na problemy, także etyczne, związane z pracą z rodzinami i parami oraz opanowania umiejętności ich rozwiązania w zgodzie nakazami etyki zawodowej.


PROJEKT W OPARCIU O STUDIUM PRZYPADKU: Student samodzielnie planuje i przeprowadza diagnozę pary, małżeństwa, rodziny oraz interpretuje uzyskane wyniki, a także a także planuje ewentualny kierunek oddziaływań pomocowych: interwencyjnych, terapeutycznych etc. Wykonanie projektu umożliwi weryfikację m.in. takich umiejętności studenta: nawiązanie właściwego kontaktu z badanymi osobami przeżywającymi kryzys, samodzielne planowanie i przeprowadzenie badania diagnostycznego, zinterpretowanie uzyskanych wyników.Pełny opis:

Student po ukończeniu modułu posiada wiedzę na temat postępowania diagnostycznego i interwencyjnego wobec pary i rodziny, posiada wiedzę pozwalającą zaplanować proces diagnostyczny, sformułować problem, postawić hipotezy diagnostyczne i opracować strategię ich weryfikacji. Potrafi również zaplanować i zastosować interwencje wobec pary i rodziny w kryzysie. Posiada umiejętności posługiwania się wybranymi metodami i technikami diagnozy pary i systemu rodzinnego oraz umiejętności udzielania podstawowej pomocy psychologicznej parom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Student po ukończeniu modułu powinien rozwinąć kompetencje komunikacyjne i negocjacyjne niezbędne w pracy z systemem pary i rodziny, stać się wrażliwy i otwarty na odmienne formy życia rodzinnego oraz kryzysowe sytuacje przeżywane w bliskich związkach. Ponadto potrafi identyfikować problemy par i rodzin wymagające współpracy interdyscyplinarnej.

Tematyka

1. Procesy rodzinne – różnorodność modeli, wzrost złożoności. Rodziny z obojgiem rodziców, samotne rodzicielstwo, rodzice po rozwodzie, rodzice w rodzinie zrekonstruowanej, bezdzietność, monoparentalność, adopcja. Współczesne przemiany rodzin: zmiany percepcji związku małżeńskiego, lęk przed małżeństwem, „odkładanie” w czasie momentu założenia rodziny. Mity małżeńskie i ich rola w podtrzymywaniu związków małżeńskich. Rodzina w cyklu życia – kryzysy normatywne i nienormatywne; model etapów w cyklu życia rodzinnego; zmieniające się rodziny i relacje (rodziny tradycyjne i alternatywne); konsekwencje dla dzieci i rodziców, wyznaczniki satysfakcji z bliskiego związku, z relacji z dzieckiem, z rodzicem, poczucia dobrostanu. Rola rodziny w rozwoju człowieka.

2. Zasoby jednostki i rodziny pomocne w pokonywaniu z kryzysów rodzinnych oraz analiza wybranych metod pomiaru. Narzędzia diagnostyczne (m.in. diagnoza więzi, satysfakcji małżeńskiej, seksualnej, przekonań na temat powtórnego małżeństwa i rodziny zrekonstruowanej, zaangażowania ojcowskiego, postaw prenatalnych: wprowadzenie)

3. Resiliency rodziny.

4. Relacje bliskości w innych nietradycyjnych związkach. Stosunki partnerskie w związkach niemałżeńskich (Janicka, 2008). Związki małżeńskie a związki kohabitacyjne. Kohabitacja a rodzicielstwo. Narzędzia pomiaru

5. Więzi rodzicielskie: Współczesne zmiany w modelach rodzicielstwa. Macierzyństwo; ojcostwo – nowe wyzwania.

6. Macierzyństwo jako płaszczyzna permanentnego rozwoju kobiety w biegu życia .

7. Zaangażowanie ojcowskie - koncepcja Lamba. Narzędzia pomiaru

8. Rola rodzica, „umiejętności” rodzicielskie, satysfakcja z roli rodzica (pomiar satysfakcji rodzicielskiej).

9. Psychologia prenatalna (narzędzia pomiaru: przekonania i oczekiwania prenatalne)

10. Adopcyjne rodzicielstwo – dylematy, nadzieje, wyzwania.

11. Konflikty rodzice – nastolatki – podstawowe zasady interwencji (uczenie negocjacji)

12. Rodzicielstwo po rozwodzie (drogi rodzicielstwa po rozwodzie). Konflikty między rodzicami po rozwodzie. Profilaktyka i prewencja

13. Obszary problemowe rodziny zrekonstruowanej. Programy przygotowawcze dla rodzin zrekonstruowanych

14. Behawioralne szkolenie rodziców

Zajęcia prowadzone głównie w oparciu o metody interaktywne: dyskusja, aranżowane sytuacje komunikacyjne i scenki sytuacyjne, studia przypadku; praca w parach, w grupach zwłaszcza podczas poznawania konkretnych narzędzi diagnostycznych oraz metod i form pomocy, interwencji. Wykorzystanie jako dodatkowych metod podających: elementów wykładu, pogadanki. Stosowanie metod aktywizujących: map myśli; burzy mózgów; panelu dyskusyjnego np. na temat specyfiki diagnozy oraz metod i technik diagnostycznych stosowanych wobec par i rodzin z uwzględnieniem krytycznego podejścia do ich przydatności czy trafności; analizy dokumentów (opinii, orzeczeń, diagnoz) sporządzonych w różnych rodzajach placówek oraz instytucji, przez psychologów, pedagogów, lekarzy oraz innych specjalistów i dotyczących wybranych obszarów funkcjonowania systemu rodzinnego czy małżeńskiego. Prezentacje projektów studentów i ich omawianie.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brandt-Salmeri, Michalina Ilska, Anna Jazłowska
Prowadzący grup: Anna Brandt-Salmeri, Michalina Ilska, Anna Jazłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Kolokwium: skala ocen:

51%-60% = dostateczny

61%-70% = dostateczny +

71%-80% = dobry

81%-90% = dobry +

91%-100% = bardzo dobry

(100% to maksymalna ilość punktów uzyskanych na teście)


Projekt w oparciu o studium przypadku: prezentacja na zajęciach, forma pisemna oddana prowadzącemu. O ocenie decyduje właściwe postawienie hipotez diagnostycznych oraz ich weryfikacja, trafny dobór metod diagnostycznych, zinterpretowanie otrzymanych wyników oraz zaplanowanie strategii pomocowych.


Ocena końcowa: kolokwium 50% oceny końcowej, ocena projektu 50% oceny końcowej

Skala ocen:

3,00 – 3,25 dostateczna

3,26-3,75 plus dostateczna

3,76 – 4,25 dobra

4,26 – 4,60 plus dobra

4,61 – 5,00 bardzo dobra


KOLOKWIUM: pytania mające na celu sprawdzenie wiedzy studenta dotyczącej metod diagnostycznych, narzędzi pomiarowych i form pomocy dla par, rodzin. Poprzez pytania problemowe kolokwium pozwoli na zweryfikowanie stopnia uwrażliwienia studenta na problemy, także etyczne, związane z pracą z rodzinami i parami oraz opanowania umiejętności ich rozwiązania w zgodzie nakazami etyki zawodowej.


PROJEKT W OPARCIU O STUDIUM PRZYPADKU: Student samodzielnie planuje i przeprowadza diagnozę pary, małżeństwa, rodziny oraz interpretuje uzyskane wyniki, a także a także planuje ewentualny kierunek oddziaływań pomocowych: interwencyjnych, terapeutycznych etc. Wykonanie projektu umożliwi weryfikację m.in. takich umiejętności studenta: nawiązanie właściwego kontaktu z badanymi osobami przeżywającymi kryzys, samodzielne planowanie i przeprowadzenie badania diagnostycznego, zinterpretowanie uzyskanych wyników.Pełny opis:

Student po ukończeniu modułu posiada wiedzę na temat postępowania diagnostycznego i interwencyjnego wobec pary i rodziny, posiada wiedzę pozwalającą zaplanować proces diagnostyczny, sformułować problem, postawić hipotezy diagnostyczne i opracować strategię ich weryfikacji. Potrafi również zaplanować i zastosować interwencje wobec pary i rodziny w kryzysie. Posiada umiejętności posługiwania się wybranymi metodami i technikami diagnozy pary i systemu rodzinnego oraz umiejętności udzielania podstawowej pomocy psychologicznej parom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Student po ukończeniu modułu powinien rozwinąć kompetencje komunikacyjne i negocjacyjne niezbędne w pracy z systemem pary i rodziny, stać się wrażliwy i otwarty na odmienne formy życia rodzinnego oraz kryzysowe sytuacje przeżywane w bliskich związkach. Ponadto potrafi identyfikować problemy par i rodzin wymagające współpracy interdyscyplinarnej.

Tematyka

1. Procesy rodzinne – różnorodność modeli, wzrost złożoności. Rodziny z obojgiem rodziców, samotne rodzicielstwo, rodzice po rozwodzie, rodzice w rodzinie zrekonstruowanej, bezdzietność, monoparentalność, adopcja. Współczesne przemiany rodzin: zmiany percepcji związku małżeńskiego, lęk przed małżeństwem, „odkładanie” w czasie momentu założenia rodziny. Mity małżeńskie i ich rola w podtrzymywaniu związków małżeńskich. Rodzina w cyklu życia – kryzysy normatywne i nienormatywne; model etapów w cyklu życia rodzinnego; zmieniające się rodziny i relacje (rodziny tradycyjne i alternatywne); konsekwencje dla dzieci i rodziców, wyznaczniki satysfakcji z bliskiego związku, z relacji z dzieckiem, z rodzicem, poczucia dobrostanu. Rola rodziny w rozwoju człowieka.

2. Zasoby jednostki i rodziny pomocne w pokonywaniu z kryzysów rodzinnych oraz analiza wybranych metod pomiaru. Narzędzia diagnostyczne (m.in. diagnoza więzi, satysfakcji małżeńskiej, seksualnej, przekonań na temat powtórnego małżeństwa i rodziny zrekonstruowanej, zaangażowania ojcowskiego, postaw prenatalnych: wprowadzenie)

3. Resiliency rodziny.

4. Relacje bliskości w innych nietradycyjnych związkach. Stosunki partnerskie w związkach niemałżeńskich (Janicka, 2008). Związki małżeńskie a związki kohabitacyjne. Kohabitacja a rodzicielstwo. Narzędzia pomiaru

5. Więzi rodzicielskie: Współczesne zmiany w modelach rodzicielstwa. Macierzyństwo; ojcostwo – nowe wyzwania.

6. Macierzyństwo jako płaszczyzna permanentnego rozwoju kobiety w biegu życia .

7. Zaangażowanie ojcowskie - koncepcja Lamba. Narzędzia pomiaru

8. Rola rodzica, „umiejętności” rodzicielskie, satysfakcja z roli rodzica (pomiar satysfakcji rodzicielskiej).

9. Psychologia prenatalna (narzędzia pomiaru: przekonania i oczekiwania prenatalne)

10. Adopcyjne rodzicielstwo – dylematy, nadzieje, wyzwania.

11. Konflikty rodzice – nastolatki – podstawowe zasady interwencji (uczenie negocjacji)

12. Rodzicielstwo po rozwodzie (drogi rodzicielstwa po rozwodzie). Konflikty między rodzicami po rozwodzie. Profilaktyka i prewencja

13. Obszary problemowe rodziny zrekonstruowanej. Programy przygotowawcze dla rodzin zrekonstruowanych

14. Behawioralne szkolenie rodziców

Zajęcia prowadzone głównie w oparciu o metody interaktywne: dyskusja, aranżowane sytuacje komunikacyjne i scenki sytuacyjne, studia przypadku; praca w parach, w grupach zwłaszcza podczas poznawania konkretnych narzędzi diagnostycznych oraz metod i form pomocy, interwencji. Wykorzystanie jako dodatkowych metod podających: elementów wykładu, pogadanki. Stosowanie metod aktywizujących: map myśli; burzy mózgów; panelu dyskusyjnego np. na temat specyfiki diagnozy oraz metod i technik diagnostycznych stosowanych wobec par i rodzin z uwzględnieniem krytycznego podejścia do ich przydatności czy trafności; analizy dokumentów (opinii, orzeczeń, diagnoz) sporządzonych w różnych rodzajach placówek oraz instytucji, przez psychologów, pedagogów, lekarzy oraz innych specjalistów i dotyczących wybranych obszarów funkcjonowania systemu rodzinnego czy małżeńskiego. Prezentacje projektów studentów i ich omawianie.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Przybyła-Basista
Prowadzący grup: Anna Brandt-Salmeri, Hanna Przybyła-Basista
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Kolokwium: skala ocen:

51%-60% = dostateczny

61%-70% = dostateczny +

71%-80% = dobry

81%-90% = dobry +

91%-100% = bardzo dobry

(100% to maksymalna ilość punktów uzyskanych na teście)


Projekt w oparciu o studium przypadku: prezentacja na zajęciach, forma pisemna oddana prowadzącemu. O ocenie decyduje właściwe postawienie hipotez diagnostycznych oraz ich weryfikacja, trafny dobór metod diagnostycznych, zinterpretowanie otrzymanych wyników oraz zaplanowanie strategii pomocowych.


Ocena końcowa: kolokwium 50% oceny końcowej, ocena projektu 50% oceny końcowej

Skala ocen:

3,00 – 3,25 dostateczna

3,26-3,75 plus dostateczna

3,76 – 4,25 dobra

4,26 – 4,60 plus dobra

4,61 – 5,00 bardzo dobra


KOLOKWIUM: pytania mające na celu sprawdzenie wiedzy studenta dotyczącej metod diagnostycznych, narzędzi pomiarowych i form pomocy dla par, rodzin. Poprzez pytania problemowe kolokwium pozwoli na zweryfikowanie stopnia uwrażliwienia studenta na problemy, także etyczne, związane z pracą z rodzinami i parami oraz opanowania umiejętności ich rozwiązania w zgodzie nakazami etyki zawodowej.


PROJEKT W OPARCIU O STUDIUM PRZYPADKU: Student samodzielnie planuje i przeprowadza diagnozę pary, małżeństwa, rodziny oraz interpretuje uzyskane wyniki, a także a także planuje ewentualny kierunek oddziaływań pomocowych: interwencyjnych, terapeutycznych etc. Wykonanie projektu umożliwi weryfikację m.in. takich umiejętności studenta: nawiązanie właściwego kontaktu z badanymi osobami przeżywającymi kryzys, samodzielne planowanie i przeprowadzenie badania diagnostycznego, zinterpretowanie uzyskanych wyników.

Pełny opis:

Student po ukończeniu modułu posiada wiedzę na temat postępowania diagnostycznego i interwencyjnego wobec pary i rodziny, posiada wiedzę pozwalającą zaplanować proces diagnostyczny, sformułować problem, postawić hipotezy diagnostyczne i opracować strategię ich weryfikacji. Potrafi również zaplanować i zastosować interwencje wobec pary i rodziny w kryzysie. Posiada umiejętności posługiwania się wybranymi metodami i technikami diagnozy pary i systemu rodzinnego oraz umiejętności udzielania podstawowej pomocy psychologicznej parom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Student po ukończeniu modułu powinien rozwinąć kompetencje komunikacyjne i negocjacyjne niezbędne w pracy z systemem pary i rodziny, stać się wrażliwy i otwarty na odmienne formy życia rodzinnego oraz kryzysowe sytuacje przeżywane w bliskich związkach. Ponadto potrafi identyfikować problemy par i rodzin wymagające współpracy interdyscyplinarnej.

Tematyka

1. Procesy rodzinne – różnorodność modeli, wzrost złożoności. Rodziny z obojgiem rodziców, samotne rodzicielstwo, rodzice po rozwodzie, rodzice w rodzinie zrekonstruowanej, bezdzietność, monoparentalność, adopcja. Współczesne przemiany rodzin: zmiany percepcji związku małżeńskiego, lęk przed małżeństwem, „odkładanie” w czasie momentu założenia rodziny. Mity małżeńskie i ich rola w podtrzymywaniu związków małżeńskich. Rodzina w cyklu życia – kryzysy normatywne i nienormatywne; model etapów w cyklu życia

rodzinnego; zmieniające się rodziny i relacje (rodziny tradycyjne i alternatywne); konsekwencje dla dzieci i rodziców, wyznaczniki

satysfakcji z bliskiego związku, z relacji z dzieckiem, z rodzicem, poczucia dobrostanu. Rola rodziny w rozwoju człowieka.

2. Zasoby jednostki i rodziny pomocne w pokonywaniu z kryzysów rodzinnych oraz analiza wybranych metod pomiaru. Narzędzia diagnostyczne (m.in. diagnoza więzi, satysfakcji małżeńskiej, seksualnej, przekonań na temat powtórnego małżeństwa i rodziny zrekonstruowanej, zaangażowania ojcowskiego, postaw prenatalnych: wprowadzenie).

3. Resiliency rodziny.

4. Relacje bliskości w innych nietradycyjnych związkach. Stosunki partnerskie w związkach niemałżeńskich (Janicka, 2008). Związki małżeńskie a związki kohabitacyjne. Kohabitacja a rodzicielstwo. Narzędzia pomiaru.

5. Więzi rodzicielskie: Współczesne zmiany w modelach rodzicielstwa. Macierzyństwo; ojcostwo – nowe wyzwania.

6. Macierzyństwo jako płaszczyzna permanentnego rozwoju kobiety w biegu życia.

7. Zaangażowanie ojcowskie - koncepcja Lamba. Narzędzia pomiaru.

8. Rola rodzica, „umiejętności” rodzicielskie, satysfakcja z roli rodzica (pomiar satysfakcji rodzicielskiej).

9. Psychologia prenatalna (narzędzia pomiaru: przekonania i oczekiwania prenatalne).

10. Adopcyjne rodzicielstwo – dylematy, nadzieje, wyzwania.

11. Konflikty rodzice – nastolatki – podstawowe zasady interwencji (uczenie negocjacji).

12. Rodzicielstwo po rozwodzie (drogi rodzicielstwa po rozwodzie). Konflikty między rodzicami po rozwodzie. Profilaktyka i prewencja.

13. Obszary problemowe rodziny zrekonstruowanej. Programy przygotowawcze dla rodzin zrekonstruowanych.

14. Behawioralne szkolenie rodziców.

Zajęcia prowadzone głównie w oparciu o metody interaktywne: dyskusja, aranżowane sytuacje komunikacyjne i scenki sytuacyjne, studia przypadku; praca w parach, w grupach zwłaszcza podczas poznawania konkretnych narzędzi diagnostycznych oraz metod i form pomocy, interwencji. Wykorzystanie jako dodatkowych metod podających: elementów wykładu, pogadanki. Stosowanie metod aktywizujących: map myśli; burzy mózgów; panelu dyskusyjnego np. na temat specyfiki diagnozy oraz metod i technik diagnostycznych stosowanych wobec par i rodzin z uwzględnieniem krytycznego podejścia do ich przydatności czy trafności; analizy dokumentów (opinii, orzeczeń, diagnoz) sporządzonych w różnych rodzajach placówek oraz instytucji, przez psychologów, pedagogów, lekarzy oraz innych specjalistów i dotyczących wybranych obszarów funkcjonowania systemu rodzinnego czy małżeńskiego. Prezentacje projektów studentów i ich omawianie.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Przybyła-Basista
Prowadzący grup: Anna Kołodziej-Zaleska, Hanna Przybyła-Basista
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Kolokwium: skala ocen:

51%-60% = dostateczny

61%-70% = dostateczny +

71%-80% = dobry

81%-90% = dobry +

91%-100% = bardzo dobry

(100% to maksymalna ilość punktów uzyskanych na teście)


Projekt w oparciu o studium przypadku: prezentacja na zajęciach, forma pisemna oddana prowadzącemu. O ocenie decyduje właściwe postawienie hipotez diagnostycznych oraz ich weryfikacja, trafny dobór metod diagnostycznych, zinterpretowanie otrzymanych wyników oraz zaplanowanie strategii pomocowych.


Ocena końcowa: kolokwium 50% oceny końcowej, ocena projektu 50% oceny końcowej

Skala ocen:

3,00 – 3,25 dostateczna

3,26-3,75 plus dostateczna

3,76 – 4,25 dobra

4,26 – 4,60 plus dobra

4,61 – 5,00 bardzo dobra


KOLOKWIUM: pytania mające na celu sprawdzenie wiedzy studenta dotyczącej metod diagnostycznych, narzędzi pomiarowych i form pomocy dla par, rodzin. Poprzez pytania problemowe kolokwium pozwoli na zweryfikowanie stopnia uwrażliwienia studenta na problemy, także etyczne, związane z pracą z rodzinami i parami oraz opanowania umiejętności ich rozwiązania w zgodzie nakazami etyki zawodowej.


PROJEKT W OPARCIU O STUDIUM PRZYPADKU: Student samodzielnie planuje i przeprowadza diagnozę pary, małżeństwa, rodziny oraz interpretuje uzyskane wyniki, a także a także planuje ewentualny kierunek oddziaływań pomocowych: interwencyjnych, terapeutycznych etc. Wykonanie projektu umożliwi weryfikację m.in. takich umiejętności studenta: nawiązanie właściwego kontaktu z badanymi osobami przeżywającymi kryzys, samodzielne planowanie i przeprowadzenie badania diagnostycznego, zinterpretowanie uzyskanych wyników.

Pełny opis:

Student po ukończeniu modułu posiada wiedzę na temat postępowania diagnostycznego i interwencyjnego wobec pary i rodziny, posiada wiedzę pozwalającą zaplanować proces diagnostyczny, sformułować problem, postawić hipotezy diagnostyczne i opracować strategię ich weryfikacji. Potrafi również zaplanować i zastosować interwencje wobec pary i rodziny w kryzysie. Posiada umiejętności posługiwania się wybranymi metodami i technikami diagnozy pary i systemu rodzinnego oraz umiejętności udzielania podstawowej pomocy psychologicznej parom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Student po ukończeniu modułu powinien rozwinąć kompetencje komunikacyjne i negocjacyjne niezbędne w pracy z systemem pary i rodziny, stać się wrażliwy i otwarty na odmienne formy życia rodzinnego oraz kryzysowe sytuacje przeżywane w bliskich związkach. Ponadto potrafi identyfikować problemy par i rodzin wymagające współpracy interdyscyplinarnej.

Tematyka

1. Procesy rodzinne – różnorodność modeli, wzrost złożoności. Rodziny z obojgiem rodziców, samotne rodzicielstwo, rodzice po rozwodzie, rodzice w rodzinie zrekonstruowanej, bezdzietność, monoparentalność, adopcja. Współczesne przemiany rodzin: zmiany percepcji związku małżeńskiego, lęk przed małżeństwem, „odkładanie” w czasie momentu założenia rodziny. Mity małżeńskie i ich rola w podtrzymywaniu związków małżeńskich. Rodzina w cyklu życia – kryzysy normatywne i nienormatywne; model etapów w cyklu życia

rodzinnego; zmieniające się rodziny i relacje (rodziny tradycyjne i alternatywne); konsekwencje dla dzieci i rodziców, wyznaczniki

satysfakcji z bliskiego związku, z relacji z dzieckiem, z rodzicem, poczucia dobrostanu. Rola rodziny w rozwoju człowieka.

2. Zasoby jednostki i rodziny pomocne w pokonywaniu z kryzysów rodzinnych oraz analiza wybranych metod pomiaru. Narzędzia diagnostyczne (m.in. diagnoza więzi, satysfakcji małżeńskiej, seksualnej, przekonań na temat powtórnego małżeństwa i rodziny zrekonstruowanej, zaangażowania ojcowskiego, postaw prenatalnych: wprowadzenie).

3. Resiliency rodziny.

4. Relacje bliskości w innych nietradycyjnych związkach. Stosunki partnerskie w związkach niemałżeńskich (Janicka, 2008). Związki małżeńskie a związki kohabitacyjne. Kohabitacja a rodzicielstwo. Narzędzia pomiaru.

5. Więzi rodzicielskie: Współczesne zmiany w modelach rodzicielstwa. Macierzyństwo; ojcostwo – nowe wyzwania.

6. Macierzyństwo jako płaszczyzna permanentnego rozwoju kobiety w biegu życia.

7. Zaangażowanie ojcowskie - koncepcja Lamba. Narzędzia pomiaru.

8. Rola rodzica, „umiejętności” rodzicielskie, satysfakcja z roli rodzica (pomiar satysfakcji rodzicielskiej).

9. Psychologia prenatalna (narzędzia pomiaru: przekonania i oczekiwania prenatalne).

10. Adopcyjne rodzicielstwo – dylematy, nadzieje, wyzwania.

11. Konflikty rodzice – nastolatki – podstawowe zasady interwencji (uczenie negocjacji).

12. Rodzicielstwo po rozwodzie (drogi rodzicielstwa po rozwodzie). Konflikty między rodzicami po rozwodzie. Profilaktyka i prewencja.

13. Obszary problemowe rodziny zrekonstruowanej. Programy przygotowawcze dla rodzin zrekonstruowanych.

14. Behawioralne szkolenie rodziców.

Zajęcia prowadzone głównie w oparciu o metody interaktywne: dyskusja, aranżowane sytuacje komunikacyjne i scenki sytuacyjne, studia przypadku; praca w parach, w grupach zwłaszcza podczas poznawania konkretnych narzędzi diagnostycznych oraz metod i form pomocy, interwencji. Wykorzystanie jako dodatkowych metod podających: elementów wykładu, pogadanki. Stosowanie metod aktywizujących: map myśli; burzy mózgów; panelu dyskusyjnego np. na temat specyfiki diagnozy oraz metod i technik diagnostycznych stosowanych wobec par i rodzin z uwzględnieniem krytycznego podejścia do ich przydatności czy trafności; analizy dokumentów (opinii, orzeczeń, diagnoz) sporządzonych w różnych rodzajach placówek oraz instytucji, przez psychologów, pedagogów, lekarzy oraz innych specjalistów i dotyczących wybranych obszarów funkcjonowania systemu rodzinnego czy małżeńskiego. Prezentacje projektów studentów i ich omawianie.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kołodziej-Zaleska
Prowadzący grup: Anna Kołodziej-Zaleska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Kolokwium: skala ocen:

51%-60% = dostateczny

61%-70% = dostateczny +

71%-80% = dobry

81%-90% = dobry +

91%-100% = bardzo dobry

(100% to maksymalna ilość punktów uzyskanych na teście)


KOLOKWIUM: pytania mające na celu sprawdzenie wiedzy studenta dotyczącej metod diagnostycznych, narzędzi pomiarowych i form

pomocy dla par, rodzin. Poprzez pytania problemowe kolokwium pozwoli na zweryfikowanie stopnia uwrażliwienia studenta na problemy,

także etyczne, związane z pracą z rodzinami i parami oraz opanowania umiejętności ich rozwiązania w zgodzie nakazami etyki

zawodowej.


PROJEKT W OPARCIU O STUDIUM PRZYPADKU: projekt powstaje w oparciu o studium przypadku: prezentacja na zajęciach, forma pisemna oddana prowadzącemu. O ocenie decyduje właściwe postawienie hipotez diagnostycznych oraz ich weryfikacja, trafny dobór metod diagnostycznych, zinterpretowanie otrzymanych wyników oraz zaplanowanie strategii pomocowych. Student samodzielnie planuje i przeprowadza diagnozę pary, małżeństwa, rodziny oraz interpretuje uzyskane wyniki, a także a także planuje ewentualny kierunek oddziaływań pomocowych: interwencyjnych,

terapeutycznych etc. Wykonanie projektu umożliwi weryfikację m.in. takich umiejętności studenta: nawiązanie właściwego kontaktu z

badanymi osobami przeżywającymi kryzys, samodzielne planowanie i przeprowadzenie badania diagnostycznego, zinterpretowanie

uzyskanych wyników.


OCENA KOŃCOWA: kolokwium 50% oceny końcowej, ocena projektu 50% oceny końcowej

Skala ocen:

3,00 – 3,25 dostateczna

3,26-3,75 plus dostateczna

3,76 – 4,25 dobra

4,26 – 4,60 plus dobra

4,61 – 5,00 bardzo dobraPełny opis:

Zajęcia prowadzone głównie w oparciu o metody interaktywne: dyskusja, aranżowane sytuacje komunikacyjne i scenki sytuacyjne, studia

przypadku; praca w parach, w grupach zwłaszcza podczas poznawania konkretnych narzędzi diagnostycznych oraz metod i form

pomocy, interwencji. Wykorzystanie jako dodatkowych metod podających: elementów wykładu, pogadanki. Stosowanie metod

aktywizujących: map myśli; burzy mózgów; panelu dyskusyjnego np. na temat specyfiki diagnozy oraz metod i technik diagnostycznych

stosowanych wobec par i rodzin z uwzględnieniem krytycznego podejścia do ich przydatności czy trafności; analizy dokumentów (opinii,

orzeczeń, diagnoz) sporządzonych w różnych rodzajach placówek oraz instytucji, przez psychologów, pedagogów, lekarzy oraz innych

specjalistów i dotyczących wybranych obszarów funkcjonowania systemu rodzinnego czy małżeńskiego.

Prezentacje projektów studentów i ich omawianie.

Student po ukończeniu modułu posiada wiedzę na temat postępowania diagnostycznego i interwencyjnego wobec pary i rodziny,

posiada wiedzę pozwalającą zaplanować proces diagnostyczny, sformułować problem, postawić hipotezy diagnostyczne i opracować strategię ich weryfikacji. Potrafi również zaplanować i zastosować interwencje wobec pary i rodziny w kryzysie. Posiada umiejętności posługiwania się wybranymi metodami i technikami diagnozy pary i systemu rodzinnego oraz umiejętności udzielania podstawowej pomocy psychologicznej parom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji. Student po ukończeniu modułu powinien rozwinąć kompetencje komunikacyjne i negocjacyjne niezbędne w pracy z systemem pary i rodziny, stać się wrażliwy i otwarty na odmienne formy życia rodzinnego oraz kryzysowe sytuacje przeżywane w bliskich związkach. Ponadto identyfikować problemy par i rodzin wymagające współpracy interdyscyplinarnej.

Uwagi:

Praca własna studenta:

- Wnikliwe zapoznanie się z opracowaniami teoretycznymi dotyczącymi metod diagnostycznych i pomiarowych wykorzystywanych w obszarze psychologii rozwoju bliskich więzi i psychologii rodziny.

- Zgłębianie literatury z obszaru psychologii bliskich związków, z szczególnym uwzględnieniem diagnozy i interwencji podejmowanych wobec par i rodzin.

Praca nad projektem w oparciu o studium przypadku (jego prezentacją i formą pisemną).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kołodziej-Zaleska
Prowadzący grup: Anna Kołodziej-Zaleska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.