Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane metody diagnozy psychologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS016aW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane metody diagnozy psychologicznej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 sem. psychologii /wiecz. mag./
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Na zajęciach student zdobywa:

- wiedzę na temat stosowanych w praktyce psychologicznej wybranych metod diagnostycznych wykorzystywanych do badania osobowości, inteligencji i stosowanych w diagnozie organicznych uszkodzeń mózgu

- umiejętności prawidłowego ich zastosowania, w zgodzie ze standardami metologicznymi i etycznymi.

Pełny opis:

Teoria i praktyka stosowania testów psychologicznych.

Pojęcie lęku w psychologii. Charakterystyka kwestionariusza STAI Spielbergera w polskiej adaptacji Sosnowskiego, Wrześniewskiego, Jaworowskiej i Fecenec.

Ocena zdrowia psychicznego kwestionariuszami Goldberga (GHQ -12 i GHQ – 28). Kwestionariusze Goldberga w zastosowaniu klinicznym. Interpretacja wyników.

Diagnoza organicznych uszkodzeń mózgu.

a. Charakterystyka ogniskowych zaburzeń mózgu oraz deficytów organicznych. Patomechanizm powstawania zaburzeń ogólnomózgowych.

b. MINIMENTAL - Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE)

c. Test Pamięci Wzrokowej Bentona- założenia teoretyczne, technika przeprowadzania badań, ocena i interpretacja testów.

Skala Inteligencji D. Wechslera dla dorosłych.

Podstawy teoretyczne i psychometryczne Skali. Sposób badania, ocena odpowiedzi, sposoby obliczania wyników i ich analiza.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Brzeziński J., Hornowska E. (2003). Podstawowe metody badawcze – teoria i praktyka testowania, W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki tom 1, Gdańsk: GWP, s. 389-435

Heszen I., Iluzoryczność założeń kwestionariuszy samoopisowych. W: M. Fajowska- Stanik M., K. Drat-Ruszczak, M. Marszał-Wiśniewska (red). Pułapki metodologiczne w badaniach empirycznych, Wydawnictwo Academica SWPS, Warszawa 2005.

Makowska Z., Merecz D. (2001). Polska adaptacja kwestionariuszy ogólnego stanu zdrowia Davida

Goldberga: GHQ – 12 i GHQ – 28. W: Ocena zdrowia psychicznego na podstawie badań kwestionariuszami Davida Goldberga. Podręcznik dla użytkowników Kwestionariuszy GHQ – 12 i GHQ – 28. Łódź, Instytut Medycyny Pracy.

Sosnowski T., Wrześniewski K., Jaworowska A., Fecenec D. (2006): Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI). Polska adaptacja. Podręcznik. Warszawa, PTP.

Benton Sivan A. (1996). Test Pamięci Wzrokowej Bentona. Podręcznik. Warszawa, PTP.

Pąchalska M. (2007). Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu. Warszawa: PWN. str. 135-150, 261-265, 285-303, 311-333, 357-372.

Stańczak J. (2010). MMSE. Polska normalizacja. Podręcznik. Warszawa, PTP

Brzeziński J., Gaul M., Hornowska E., Machowski A., Zakrzewska M. (1996). Skala Inteligencji D. Wechslera dla dorosłych. Wersja zrewidowana. WAIS-R(PL). Podręcznik. Warszawa, PTP.

Hornowska E. (2004). Skale Inteligencji dla dorosłych D. Wechslera WAIS-R oraz WAIS-III. Warszawa Wyd. Naukowe SCHOLAR.

Literatura uzupełniająca:

Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice. Gdańsk. GWP, 2007.

Herzyk A. (2006). Kliniczna neuropsychologia a psychologia kliniczna, W: H. Sęk (red.): Psychologia kliniczna tom 2, Warszawa: PWN, s. 183-201

Walsh K. (2000): Neuropsychologia kliniczna. Warszawa PWN.

Matczak A. (2000). Testy inteligencji i zdolności. W: W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki tom 1, Gdańsk: GWP, s. 448-469.

Rajska-Kulik I. (2006). Zastosowanie Skali Inteligencji Wechslera dla Dorosłych WAIS-R (PL) w klinicznej diagnozie zaburzeń depresyjnych i organicznych uszkodzeń mózgu, W: J. Stanik (red.) Wybrane metody diagnozy klinicznej i sądowej. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Brzeziński J., Gaul M., Hornowska E., Jaworowska A., Machowski A., Zakrzewska M. (2007). Skala Inteligencji D. Wechslera dla dorosłych. Wersja zrewidowana – renorlalizacja. WAIS-R(PL). Podręcznik. Warszawa, PTP.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu:

posiada wiedzę na temat tworzenia narzędzi diagnostycznych oraz adaptacji testów;

posiada umiejętność zaplanowania procesu diagnostycznego;

potrafi przeprowadzić badanie wybraną metodą, zgodnie z jej instrukcją oraz ocenić wartość uzyskanych wyników pomiaru;

potrafi obliczyć oraz zinterpretować wyniki uzyskane w badaniu wybraną metodą diagnostyczną;

jest w stanie sporządzić syntetyczny raport z badań, zawierający: określenie problemu, opis warunków badania i ich potencjalny wpływ na wyniki,

umie wpisać wyniki pomiaru w szerszy kontekst informacji zbieranych o osobie badanej;

umie przekazać osobie badanej wyniki badania.

ma świadomość problemów etycznych związanych z procesem diagnozy

jest uwrażliwiony na kwestie etyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Test składający się z pytań zamkniętych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru sprawdzający wiedzę studentów na temat poznanych metod i narzędzi diagnostycznych;

Przeprowadzenie badań, zinterpretowanie wyników oraz sporządzenie raportu z badania przy wykorzystaniu poznanej metody diagnostycznej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.