Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PZ I(II) 1.3. Obszar zastosowań psychologii pracy i organizacji - Kariera i rozwój zawodowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS943D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PZ I(II) 1.3. Obszar zastosowań psychologii pracy i organizacji - Kariera i rozwój zawodowy
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjny

Skrócony opis:

Kompetencje zdobyte w ramach przedmiotu: Kariera i rozwój zawodowy pozwalają na przygotowanie studentów do zdobycia zasadniczych umiejętności i kompetencji doradcy zawodu. Opierają się one na wiedzy dotyczącej współczesnego rynku pracy i jego przemian– w konsekwencji wiedzy na temat oczekiwań obecnych organizacji wobec pracownika. W efekcie student potrafi udzielić podstawowej pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych w wyborze zawodu i kierunku kształcenia oraz szkolenia uwzględniając możliwości psychiczne i życiowe klientów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, zna zasady współpracy z różnorodnymi podmiotami w procesie orientacji zawodowej klienta, zna i potrafi stosować narzędzia psychologiczne, np. inwentarze zainteresowań celem przygotowania diagnozy psychologicznej.

Pełny opis:

. Zajęcia organizacyjne

• Zapoznanie studentów z organizacją zajęć

• Przedstawienie wymagań obowiązujących do uzyskania zaliczenia

• Przedstawienie zasad oceniania nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji

Przedmiot obejmuje następujące zagadnienia:

Poradnictwo tradycyjne vs poradnictwo kariery. Modele pracy doradczej – modele pracy doradców. Charakterystyka typów oraz metod i technik pracy doradcy zawodu. Charakterystyka modeli doradztwa i typów doradców. Charakterystyka typów klientów – odbiorców porad danego typu. Pojęcie eurodoradcy. Metodyka poradnictwa. Testy i inwentarze w poradnictwie zawodowym i w poradnictwie karier. Inwentarz Hollanda. Test Duński. Test Kotwice Kariery Scheina. Poradnictwo indywidualne. Rozmowa doradcza i jej specyfika. Poradnictwo grupowe w doradztwie zawodowym. Metody pracy grupowej. Poradnictwo kariery. Planowanie kariery. Wartości i cele w karierze.

Literatura:

Turska, E. (2014). Kapitał kariery ludzi młodych. Uwarunkowania i konsekwencje. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zeszyty Informacyjno Metodyczne Doradcy Zawodu.

Ratajczak Z., Bańka A., Turska E., Współczesna psychologia pracy i organizacji. Katowice, UŚl. 2006, s. 17-27, (zmiana kontekstu funkcjonowania współczesnych organizacji), s. 59-66 (zmiany w planowaniu i realizacji karier); 123 – 130 (zmiany organizacyjne a potrzeba nowych kompetencji)

R. G.Sultana. Strategie usług poradnictwa zawodowego w społeczeństwie wiedzy. Europejskie trendy, wyzwania i działania. Raport syntetyczny Cedefop. Luksemburg: Biuro Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej, 2004.

Wojtasik B., Warsztat doradcy zawodu, PWN 1997.

Wojtasik B., Doradca zawodu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1993.

Turska E., Od zabawy do pracy, Śląsk 2000.

Podoska – Filipowicz E., Podstawy zawodoznawstwa, orientacji i poradnictwa zawodowego, Bydgoszcz 1996,

Opracowanie Kwestionariusza Preferencji Zawodowych (JOB-6) - Sylwiusz Retowski. www. doradca – zawodowy.pl

Paszowska – Rogacz A., Tarnowska M., Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym. KOWEZi U, Warszawa 2004, s. 41 – 97, zasady pracy, etapy tworzenia się grupy, skuteczny prowadzący).

Paszowska – Rogacz A., Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej. KOWEZ., Warszawa 2002.

Suchar M., Kariera i rozwój zawodowy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2003

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

Posiada wiedzę na temat rozwoju zawodowego człowieka. Ma orientację w podstawowych teoriach wyboru zawodu, zagadnieniach odnoszących się do przebiegu i finalizowania kariery zawodowej oraz w problemach towarzyszących zjawisku bezrobocia

Zna współczesne koncepcje kariery, rozumie charakter i kierunek zmian w tym zakresie, pojęcie kapitału kariery, problemy karier międzynarodowych

Zna podstawowe metody poradnictwa zawodowego i karierowego

Posiada wiedzę z zakresu kreowania własnej kariery

W zakresie umiejętności”

Potrafi konstruować modele kompetencyjne i wykorzystywać je w różnorodnych obszarach funkcjonowania organizacji

Potrafi wspierać i pomagać osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w budowaniu kapitału własnej kariery i w skutecznym poruszaniu się po rynku pracy.

Zna i stosuje narzędzia wspierające rozwój pracowników.

Potrafi zarządzać własnymi kompetencjami

W zakresie kompetencji:

Ma rozeznanie we własnych kompetencjach i ograniczeniach zawodowych

Ma świadomość znaczenia kapitału wiedzy we własnym profesjonalnym rozwoju.

Posiada kompetencje komunikacyjne i interpersonalne, mediacyjne i negocjacyjne, pozwalające na pracę zarówno z jednostkami, jak i grupami w zróżnicowanych środowiskach i warunkach społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z zaliczenia jest wypadkową następujących elementów:

• oceny z aktywności na zajęciach (5 i więcej plusów za aktywność podnosi ocenę końcową o 0,5 oceny w górę)

• oceny diagnozy przydatności zawodowej wybranej osoby (praca pisemna) 0- 15 pkt

• oceny zajęć przygotowanych i przeprowadzonych w małych grupach dla wszystkich pozostałych uczestników zajęć 0- 15 pkt

• oceny scenariusza oraz prezentacji zajęć przygotowanych i zrealizowanych w wybranej placówce edukacyjno – wychowawczej ( w wybranej organizacji) 0- 15 pkt

• oceny Teczki Doradcy Zawodowego 0- 10 pkt

Ostateczną ocenę końcową ustala się na podstawie sumarycznej liczby punktów, zgodnie z zasadą:

do 26 pkt - niedostateczny

od 27 do 35 pkt - dostateczny;

od 36 do 39 pkt - dostateczny plus;

od 40 do 46 pkt - dobry;

od 47 do 51 pkt - dobry plus;

od 52 do 55 pkt - bardzo dobry

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.