Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PZI(II) 1.4.Obszar zastosowań psychologii zdrowia i jakości życia - Psycholog zdrowia jako badacz i diagnosta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS984Da Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PZI(II) 1.4.Obszar zastosowań psychologii zdrowia i jakości życia - Psycholog zdrowia jako badacz i diagnosta
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Psycholog zdrowia jako badacz i diagnosta stanowi 4 moduł profilu zawodowego psychologia zdrowia i jakości życia. Realizowany jest w bloku zastosowania psychologii zdrowia i jakości życia. Efekty kształcenia założone w ramach modułu wskazują, że student po jego ukończeniu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu pomiaru i diagnozy w obszarze psychologii zdrowia.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające. Przedstawienie programu zajęć, obowiązującej literatury i warunków koniecznych do uzyskania zaliczenia.

2. Diagnoza i pomiar psychologicznych aspektów zdrowia i choroby.

3. Teoria i praktyka stosowania testów psychologicznych w psychologii zdrowia.

4. Prozdrowotna rola poczucia własnej skuteczności i umiejscowienia kontroli zdrowia. Narzędzia wykorzystywane do pomiaru przekonań i oczekiwań w sprawach zdrowotnych.

5. Optymizm i nadzieja a zdrowie.

6. Pomiar stresu i radzenia sobie ze stresem: ocena jednostki jako kryterium wystąpienia stresu, style radzenia sobie, strategie zaradcze.

7. Poczucie koherencji jako centralny konstrukt salutogenezy. Problemy z trafnością.

8. Zachowania zdrowotne – czym są? Jak je badać? Jak kształtować? Jak zmieniać?

9. Diagnoza psychologicznych aspektów zdrowia i choroby.

10. Kontekst systemowy diagnostyki w obszarze psychologii zdrowia.

11. Projekt własnych badań empirycznych – praca w grupach.

12. Analiza projektów badań.

13. Omówienie projektów/raportów/ekspertyz.

14. Kolokwium

15. Zaliczenia

Literatura:
Efekty uczenia się:

wiedza na temat metod badawczych stosowanych w obszarze psychologii zdrowia;

umiejętność sprawnego posługiwania się wybranymi metodami testowymi w badaniach indywidualnych i ilościowych prowadzonych w obszarze psychologii zdrowia;

umiejętność zaplanowania badań empirycznych w obszarze psychologii zdrowia;

umiejętność krytycznej analizy i oceny przydatności testu psychologicznego do konkretnych celów (klinicznych i empirycznych);

umiejętność interpretacji wyników uzyskanych w testach zgodnie ze standardami psychometrycznymi;

umiejętność oceny walorów psychometrycznych narzędzi kwestionariuszowych;

umiejętność wykorzystania ogólnej wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy psychologicznej do problemów diagnostycznych w obszarze zdrowia (vs choroby) i jakości życia.

Metody i kryteria oceniania:

Opracowanie planu badania diagnostycznego lub empirycznego -

projekt przygotowywany w kilkuosobowych grupach częściowo w ramach zajęć, częściowo w ramach pracy własnej studentów, co pozwoli 1. sprawdzić umiejętności przełożenia wiedzy teoretycznej na opracowanie praktycznej strategii postępowania diagnostycznego i/lub badawczego jak również 2. na ocenę kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych.

Kolokwium problemowe - pytania problemowe mająna celu sprawdzenie umiejętności studenta w zakresie krytycznej oceny przydatności technik diagnostycznych i pomiarowych oraz możliwości wykorzystania ich na potrzeby badań klinicznych lub diagnostycznych jak również sprawdzenie jego uwrażliwienia na problemy etyczne i umiejętności ich rozwiązania w zgodzie nakazami etyki zawodowej.

Test wiedzy - składający się z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru sprawdzający wiedzę studentów na temat technik diagnostycznych i pomiarowych wykorzystywanych w psychologii zdrowia i jakości życia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.