Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Odpowiedzialność karna członków organów spółek prawa handlowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 07-PR-SM-KONWI90
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Odpowiedzialność karna członków organów spółek prawa handlowego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Grupa przedmiotów - konwersatoria /stacj. jedn. magisterskie od 2013/2014/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zawiejski
Prowadzący grup: Piotr Zawiejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Wykład - Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

1. Jeżeli student uzyska ocenę pozytywną w I terminie ocena ta stanowi ocenę końcową modułu (OKM).

2. Jeżeli student uzyska ocenę niedostateczną w I terminie to ocena końcowa modułu (OKM) stanowi średnią arytmetyczną ocen uzyskanych przez studenta w I i II terminie.

3. Nie ma znaczenia czy przedmiot kończy się egzaminem, czy zaliczeniem – ocena końcowa modułu (OKM) obliczana jest według tych samych zasad.

4. Ocena z zaliczenia lub egzaminu komisyjnego zastępuje ocenę uzyskaną w II terminie. Zaliczenie (egzamin) komisyjny to nie III termin – to ponowne przeprowadzenie weryfikacji efektów kształcenia w II terminie.

5. Jeśli po obliczeniu średniej z I i II terminu wynikiem będzie ułamek zaokrąglamy go

w górę od wartości 0.25 lub - odpowiednio - 0.75.

Pełny opis:

Moduł służy uzyskaniu przez słuchaczy orientacji co do prawnokarnych granic swobody działania menedżera w korporacji. Podczas zajęć omawiane są następujące tematy:

1. Nadużycie zaufania w korporacji :

a) Przedmiot ochrony, różne typy nadużycia zaufania, znamię szkody majątkowej, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa szkody, obowiązki członków organów spółek prawa handlowego, problematyka strony podmiotowej

b) odpowiedzialność za współdziałanie członków organów spółki (w tym związana ze współdziałaniem różnych organów w prowadzeniu spraw spółki): karnoprawny sens uchwał organów (zwłaszcza uchwał zarządu), odpowiedzialność za uchybienia obowiązkom kontroli i nadzoru, uchwały innych organów a odpowiedzialność karna zarządu, działalność grup kapitałowych a karna odpowiedzialność za nadużycie zaufania.

2. Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie.

3. Przestępstwa na szkodę wierzycieli w tym związane z doprowadzeniem do upadłości lub niewypłacalności (art. 300 - 302 kk.). Problematyka art. 308 kk

4. Przestępstwa godzące w istotę spółki handlowej (art. 588, 589, 592 k.s.h.)

5. Przestępstwa związane z głosowaniem na Walnym Zgromadzeniu (art. 590 i 591 k.s.h.)

6. Karnoprawna ochrona wiarygodności dokumentów, oświadczeń i ogłoszeń w działalności gospodarczej (art. 270, 271, 297 kk, art. 587 ksh).

7. Odpowiedzialność za nieprowadzenie bądź nienależyte prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej (art. 303 kk, art. 77 i 78 ustawy o rachunkowości).

8. Naruszenia przepisów pozakodeksowych służących ochronie działalności gospodarczej, ochronie konsumenta i innych dóbr związanych z obrotem gospodarczym.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zawiejski
Prowadzący grup: Piotr Zawiejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Konwersatorium - Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

1. Jeżeli student uzyska ocenę pozytywną w I terminie ocena ta stanowi ocenę końcową modułu (OKM).

2. Jeżeli student uzyska ocenę niedostateczną w I terminie to ocena końcowa modułu (OKM) stanowi średnią arytmetyczną ocen uzyskanych przez studenta w I i II terminie.

3. Nie ma znaczenia czy przedmiot kończy się egzaminem, czy zaliczeniem – ocena końcowa modułu (OKM) obliczana jest według tych samych zasad.

4. Ocena z zaliczenia lub egzaminu komisyjnego zastępuje ocenę uzyskaną w II terminie. Zaliczenie (egzamin) komisyjny to nie III termin – to ponowne przeprowadzenie weryfikacji efektów kształcenia w II terminie.

5. Jeśli po obliczeniu średniej z I i II terminu wynikiem będzie ułamek zaokrąglamy go

w górę od wartości 0.25 lub - odpowiednio - 0.75.

Pełny opis:

Moduł służy uzyskaniu przez słuchaczy orientacji co do prawnokarnych granic swobody działania menedżera w korporacji. Podczas zajęć omawiane są następujące tematy:

1. Nadużycie zaufania w korporacji :

a) Przedmiot ochrony, różne typy nadużycia zaufania, znamię szkody majątkowej, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa szkody, obowiązki członków organów spółek prawa handlowego, problematyka strony podmiotowej

b) odpowiedzialność za współdziałanie członków organów spółki (w tym związana ze współdziałaniem różnych organów w prowadzeniu spraw spółki): karnoprawny sens uchwał organów (zwłaszcza uchwał zarządu), odpowiedzialność za uchybienia obowiązkom kontroli i nadzoru, uchwały innych organów a odpowiedzialność karna zarządu, działalność grup kapitałowych a karna odpowiedzialność za nadużycie zaufania.

2. Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie.

3. Przestępstwa na szkodę wierzycieli w tym związane z doprowadzeniem do upadłości lub niewypłacalności (art. 300 - 302 kk.). Problematyka art. 308 kk

4. Przestępstwa godzące w istotę spółki handlowej (art. 588, 589, 592 k.s.h.)

5. Przestępstwa związane z głosowaniem na Walnym Zgromadzeniu (art. 590 i 591 k.s.h.)

6. Karnoprawna ochrona wiarygodności dokumentów, oświadczeń i ogłoszeń w działalności gospodarczej (art. 270, 271, 297 kk, art. 587 ksh).

7. Odpowiedzialność za nieprowadzenie bądź nienależyte prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej (art. 303 kk, art. 77 i 78 ustawy o rachunkowości).

8. Naruszenia przepisów pozakodeksowych służących ochronie działalności gospodarczej, ochronie konsumenta i innych dóbr związanych z obrotem gospodarczym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)