Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo cywilne - rzeczowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 07-PR-SM-PCRZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne - rzeczowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 semestr prawa (stacjonarne jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z zagadnieniami związanymi z prawami rzeczowymi oraz posiadaniem. Omówienie regulacji zawartych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawach szczegółowych np. ustawie o księgach wieczystych i hipotece, o własności lokali, o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, gospodarce nieruchomościami.

Pełny opis:

W ramach zajęć omawiane są następujące zagadnienia:

Prawo rzeczowe w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym.

Przedmioty praw rzeczowych.

Pojęcie i treść prawa własności. Prawo sąsiedzkie.

Nabycie i utrata własności.

Współwłasność.

Ochrona własności.

Własność lokali.

Użytkowanie wieczyste.

Ograniczone prawa rzeczowe – pojęcie, katalog, sposoby powstania i wygasania.

Użytkowanie.

Służebności – gruntowe, osobiste, przesyłu.

Spółdzielcze prawa do lokali

Zastaw – zwykły, rejestrowy, skarbowy i finansowy.

Hipoteka i jej rodzaje.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Posiadanie i jego ochrona.

Publiczne rejestry nieruchomości. Księgi wieczyste i ich znaczenie.

Literatura:

Podstawowa:

E.Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2014

J. Ignatowicz. K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012

Uzupełniająca:

System Prawa Prywatnego, T. 3, red. E.Gniewek, Warszawa 2013

System Prawa Prywatnego, T. 4, red. E.Gniewek, Warszawa 2012

Kodeks cywilny. Komentarz. T.1, red. K.Pietrzykowski, Warszawa 2013

S.Kalus (red.), Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

Po odbyciu kursu z zakresu prawa rzeczowego uczestnik:

a) posiada wiedzę w zakresie źródeł prawa rzeczowego oraz wiedzę na temat jego funkcji, a także wzajemnych relacji między prawem rzeczowym a innymi dziedzinami prawa cywilnego;

b) ma wiedzę w zakresie instytucji i konstrukcji prawnych wypracowanych w prawie rzeczowym;

c) posiada orientację co do przedmiotu regulacji prawa rzeczowego, w szczególności co do zakresu praw i obowiązków podmiotów prawa i kompetencji adresatów prawa w tej dziedzinie prawa cywilnego;

d) posiada umiejętność odnajdywania właściwej regulacji prawnej z zakresu prawa rzeczowego oraz interpretacji odpowiednich przepisów i wyciągania wniosków, co do dopuszczalnego lub wymaganego postępowania w sprawach z tego zakresu;

e) posiada umiejętność odnajdywania orzeczeń sądowych i wypowiedzi doktryny odnoszących się do podanego stanu faktycznego,

dokonywania oceny ich przydatności dla danej sprawy i prognozowania możliwych rozstrzygnięć;

f) wykorzystuje zarówno metodę dogmatyczną, jak też historyczną i prawno-porównawczą przy formułowaniu opinii, wniosków

i propozycji rozwiązań problemów z zakresu prawa rzeczowego;

g) komunikuje się z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, przekazując

swoje poglądy wraz z uzasadnieniem.

Metody i kryteria oceniania:

Na egzaminie student odpowiada na przynajmniej dwa pytania z zakresu prawa rzeczowego. Czas przygotowania do egzaminu ok. 10 minut. Egzamin odbywa się w czasie sesji zimowej. W czasie egzaminu nie można korzystać z materiałów pomocniczych.

Przy ocenie brana jest pod uwagę wiedza studenta z zakresu prawa rzeczowego, umiejętność posługiwania się pojęciami z tego zakresu. W przypadku egzaminu ustnego także umiejętność przekazywania nabytej wiedzy.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Górecki, Magdalena Habdas
Prowadzący grup: Grzegorz Gorczyński, Jacek Górecki, Magdalena Habdas, Agata Kozioł, Grzegorz Matusik, Anita Strzebińczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zgodnie z Uchwałą Nr 87/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ocen końcowych modułów dla przedmiotów jednosemestralnych prowadzony z wykorzystaniem dwóch form kształcenia (ćwiczenia + wykład)

Patrz: załącznik do powyższej uchwały, pkt. 2 (s. 2-3). Uchwałę wraz z załącznikiem można znaleźć pod adresem: http://www.wpia.us.edu.pl/attachments/article/618/Uchwa%C5%82a%20z%20dnia%2026%20maja%202015%20r.%20w%20sprawie%20ocen%20ko%C5%84cowych%20modu%C5%82%C3%B3w.doc


Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z zagadnieniami związanymi z prawami rzeczowymi oraz posiadaniem. Omówienie regulacji zawartych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawach szczegółowych np. ustawie o księgach wieczystych i hipotece, o własności lokali, o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, gospodarce nieruchomościami.

Pełny opis:

W ramach zajęć omawiane są następujące zagadnienia:

Prawo rzeczowe w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym.

Przedmioty praw rzeczowych.

Pojęcie i treść prawa własności. Prawo sąsiedzkie.

Nabycie i utrata własności.

Współwłasność.

Ochrona własności.

Własność lokali.

Użytkowanie wieczyste.

Ograniczone prawa rzeczowe – pojęcie, katalog, sposoby powstania i wygasania.

Użytkowanie.

Służebności – gruntowe, osobiste, przesyłu.

Spółdzielcze prawa do lokali

Zastaw – zwykły, rejestrowy, skarbowy i finansowy.

Hipoteka i jej rodzaje.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Posiadanie i jego ochrona.

Publiczne rejestry nieruchomości. Księgi wieczyste i ich znaczenie.

Literatura:

Podstawowa:

E.Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2014

J. Ignatowicz. K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012

Uzupełniająca:

System Prawa Prywatnego, T. 3, red. E.Gniewek, Warszawa 2013

System Prawa Prywatnego, T. 4, red. E.Gniewek, Warszawa 2012

Kodeks cywilny. Komentarz. T.1, red. K.Pietrzykowski, Warszawa 2013

S.Kalus (red.), Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2012

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 330 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Górecki, Magdalena Habdas
Prowadzący grup: Grzegorz Gorczyński, Jacek Górecki, Magdalena Habdas, Agata Kozioł, Grzegorz Matusik, Anita Strzebińczyk, Jacek Zrałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zgodnie z Uchwałą Nr 87/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ocen końcowych modułów dla przedmiotów jednosemestralnych prowadzony z wykorzystaniem dwóch form kształcenia (ćwiczenia + wykład)

Patrz: załącznik do powyższej uchwały, pkt. 2 (s. 2-3). Uchwałę wraz z załącznikiem można znaleźć pod adresem: http://www.wpia.us.edu.pl/attachments/article/618/Uchwa%C5%82a%20z%20dnia%2026%20maja%202015%20r.%20w%20sprawie%20ocen%20ko%C5%84cowych%20modu%C5%82%C3%B3w.doc

Pełny opis:

W ramach zajęć omawiane są następujące zagadnienia:

Prawo rzeczowe w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym.

Przedmioty praw rzeczowych.

Pojęcie i treść prawa własności. Prawo sąsiedzkie.

Nabycie i utrata własności.

Współwłasność.

Ochrona własności.

Własność lokali.

Użytkowanie wieczyste.

Ograniczone prawa rzeczowe – pojęcie, katalog, sposoby powstania i wygasania.

Użytkowanie.

Służebności – gruntowe, osobiste, przesyłu.

Spółdzielcze prawa do lokali

Zastaw – zwykły, rejestrowy, skarbowy i finansowy.

Hipoteka i jej rodzaje.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Posiadanie i jego ochrona.

Publiczne rejestry nieruchomości. Księgi wieczyste i ich znaczenie.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Górecki, Magdalena Habdas
Prowadzący grup: Grzegorz Gorczyński, Jacek Górecki, Magdalena Habdas, Wojciech Klyta, Agata Kozioł, Magdalena Sobas, Jacek Zrałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zgodnie z Uchwałą Nr 87/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ocen końcowych modułów dla przedmiotów jednosemestralnych prowadzony z wykorzystaniem dwóch form kształcenia (ćwiczenia + wykład)

Patrz: załącznik do powyższej uchwały, pkt. 2 (s. 2-3). Uchwałę wraz z załącznikiem można znaleźć pod adresem: http://www.wpia.us.edu.pl/attachments/article/618/Uchwa%C5%82a%20z%20dnia%2026%20maja%202015%20r.%20w%20sprawie%20ocen%20ko%C5%84cowych%20modu%C5%82%C3%B3w.doc

Pełny opis:

W ramach zajęć omawiane są następujące zagadnienia:

Prawo rzeczowe w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym.

Przedmioty praw rzeczowych.

Pojęcie i treść prawa własności. Prawo sąsiedzkie.

Nabycie i utrata własności.

Współwłasność.

Ochrona własności.

Własność lokali.

Użytkowanie wieczyste.

Ograniczone prawa rzeczowe – pojęcie, katalog, sposoby powstania i wygasania.

Użytkowanie.

Służebności – gruntowe, osobiste, przesyłu.

Spółdzielcze prawa do lokali

Zastaw – zwykły, rejestrowy, skarbowy i finansowy.

Hipoteka i jej rodzaje.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Posiadanie i jego ochrona.

Publiczne rejestry nieruchomości. Księgi wieczyste i ich znaczenie.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 330 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Górecki
Prowadzący grup: Mariusz Fras, Grzegorz Gorczyński, Jacek Górecki, Magdalena Habdas, Agata Kozioł, Grzegorz Matusik, Anita Strzebińczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 330 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Górecki, Magdalena Habdas
Prowadzący grup: Grzegorz Gorczyński, Jacek Górecki, Magdalena Habdas, Katarzyna Kamińska, Paulina Kiliszowska, Wojciech Klyta, Agata Kozioł, Grzegorz Matusik, Małgorzata Mędrala, Piotr Sobański, Anita Strzebińczyk, Konrad Wiltosiński, Paulina Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zgodnie z Uchwałą Nr 87/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ocen końcowych modułów dla przedmiotów jednosemestralnych prowadzony z wykorzystaniem dwóch form kształcenia (ćwiczenia + wykład)

Patrz: załącznik do powyższej uchwały, pkt. 2 (s. 2-3). Uchwałę wraz z załącznikiem można znaleźć pod adresem: http://www.wpia.us.edu.pl/attachments/article/618/Uchwa%C5%82a%20z%20dnia%2026%20maja%202015%20r.%20w%20sprawie%20ocen%20ko%C5%84cowych%20modu%C5%82%C3%B3w.doc

Pełny opis:

W ramach zajęć omawiane są następujące zagadnienia:

Prawo rzeczowe w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym.

Przedmioty praw rzeczowych.

Pojęcie i treść prawa własności. Prawo sąsiedzkie.

Nabycie i utrata własności.

Współwłasność.

Ochrona własności.

Własność lokali.

Użytkowanie wieczyste.

Ograniczone prawa rzeczowe – pojęcie, katalog, sposoby powstania i wygasania.

Użytkowanie.

Służebności – gruntowe, osobiste, przesyłu.

Spółdzielcze prawa do lokali

Zastaw – zwykły, rejestrowy, skarbowy i finansowy.

Hipoteka i jej rodzaje.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Posiadanie i jego ochrona.

Publiczne rejestry nieruchomości. Księgi wieczyste i ich znaczenie.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 330 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Górecki, Magdalena Habdas
Prowadzący grup: Grzegorz Gorczyński, Jacek Górecki, Magdalena Habdas, Agata Kozioł, Grzegorz Matusik, Magdalena Sobas, Anita Strzebińczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zgodnie z Uchwałą Nr 87/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ocen końcowych modułów dla przedmiotów jednosemestralnych prowadzony z wykorzystaniem dwóch form kształcenia (ćwiczenia + wykład)

Patrz: załącznik do powyższej uchwały, pkt. 2 (s. 2-3). Uchwałę wraz z załącznikiem można znaleźć pod adresem: http://www.wpia.us.edu.pl/attachments/article/618/Uchwa%C5%82a%20z%20dnia%2026%20maja%202015%20r.%20w%20sprawie%20ocen%20ko%C5%84cowych%20modu%C5%82%C3%B3w.doc

Pełny opis:

W ramach zajęć omawiane są następujące zagadnienia:

Prawo rzeczowe w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym.

Przedmioty praw rzeczowych.

Pojęcie i treść prawa własności. Prawo sąsiedzkie.

Nabycie i utrata własności.

Współwłasność.

Ochrona własności.

Własność lokali.

Użytkowanie wieczyste.

Ograniczone prawa rzeczowe – pojęcie, katalog, sposoby powstania i wygasania.

Użytkowanie.

Służebności – gruntowe, osobiste, przesyłu.

Spółdzielcze prawa do lokali

Zastaw – zwykły, rejestrowy, skarbowy i finansowy.

Hipoteka i jej rodzaje.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Posiadanie i jego ochrona.

Publiczne rejestry nieruchomości. Księgi wieczyste i ich znaczenie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.