Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-RE-S2-PSY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii
Jednostka: Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego
Grupy: Przedm. obowiązkowe 1 sem. Reżyseria /stacj. II stopień/
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu wprowadzenie studentów w zagadnienia dyscypliny współczesnej wiedzy, jaką jest psychologia. W trakcie kształcenia studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie: sposobów interpretacji kondycji i aktywności ludzkiej w kontekście wybranych podejść psychologicznych, zastosowania teorii procesów poznawczych i emocji w sztukach audiowizualnych, podstaw wpływu społecznego i aspektów funkcjonowania jednostki w społeczności, wybranych problemów psychopatologicznych, relacji pomiędzy psychologią a zjawiskami występującymi we współczesnym świecie oraz psychologicznych koncepcji wyjaśniających fenomen sztuki. Wiedzę i umiejętności te studenci zdobywają poprzez uczestnictwo w wykładach, studia piśmiennictwa naukowego, dyskusje i analizy problemów oraz przypadków i materiałów audiowizualnych.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW:

1. Wykład inauguracyjny. Wybrane wielkie koncepcje psychologiczne.

2. Procesy poznawcze i emocjonalne w teorii psychologicznej i dziełach sztuki

3. Podstawy perswazji i wpływu społecznego - teoria i praktyka

4. Elementarne pojęcia z zakresu psychopatologii - między refleksją naukową a popkulturą

5. Psychologiczne koncepcje sztuki - od psychoanalizy po neuropsychologię

6. Wybrane współczesne kierunki rozwoju psychologii

7. Psychologia w kontekście wyzwań współczesnego świata - część 1

8. Psychologia w kontekście wyzwań współczesnego świata - część 2

TEMATYKA ĆWICZEŃ:

1. Wytłumaczyć zachowanie człowieka...? „Osoba w sytuacji” jako modelowe ujęcie zróżnicowanych przejawów „działalności” człowieka.

2. Społeczna wiedza człowieka. W dążeniu do prawdy, czy w świecie złudzeń...?

3. Kim jestem – kim byłem – kim będę? Tożsamość i jej przemiany...

4. W świecie wpływu... Wpływ społeczny na poziomie globalnym i grupowym.

5. W świecie wpływu... Wpływ społeczny na poziomie diadycznym...

6. Anatomia agresji. Jak rodzi się w człowieku zło?

7. Altruista czy wyrachowany gracz społeczny? Zagadnienie prospołeczności...

8. Podzieleni czy jednolici... Psychologia stosunków międzygrupowych

9. Cierpiąca jednostka – cierpienie psychiczne... Psychopatologia zaburzeń lekowych i psychotycznych.

10. Cierpiąca jednostka – cierpienie fizyczne (własne i cudze)...

11. Warto rozmawiać...? Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej. Reguły komunikacji, bariery komunikacyjne i ich korygowanie.

12. Wobec audytorium... Komunikacja grupowa i społeczna. Jednostka wobec sztuki.

13. Jednostka w konflikcie... Strategie zachowania w konflikcie. Negocjacje.

14. Czy twórczość można zbadać? Psychologia twórczości...

15. Podsumowanie

Literatura:

LITERATURA DO WYKŁADÓW:

Literatura podstawowa:

• Benjamin Jr, L.T. (2008). Historia współczesnej psychologii. Warszawa: PWN.

• Wadeley, A., Birch, A., Malim, T. (2007). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: PWN.

• Zimbardo, P.G., Gerrig R.J. (2008). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

• Aronson, E. (2012). Człowiek - istota społeczna. Warszawa: PWN.

• Barber, B.R. (2008). Infantylizacja społeczeństwa. Warszawa: MUZA SA.

• Baumeister, R. (2011). Zwierzę kulturowe. Warszawa: PWN.

• Buss, D.M. (2000). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: GWP.

• Cialdini, R.B. (2013). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Sopot: GWP.

• Czapiński, J. (2012, red.). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: PWN.

• Gazzaniga, M. (2011). Istota człowieczeństwa. Sopot: Smak Słowa.

• Górnik-Durose, M., Zawadzka, A.M. (2012, red.). W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia. Warszawa: Difin.

• Zaleśkiewicz, T. (2012). Psychologia ekonomiczna. Warszawa: PWN.

• Zimbardo, P. (2012). Efekt Lucyfera. Warszawa: PWN.

LITERATURA DO ĆWICZEŃ:

• Aronson, E., Wilson T. D., Akert R. M. (2012). Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i S-ka.

• Balawajder K. (1998). Komunikacja, konflikty, negocjacje w organizacji. Katowice: WUŚ.

• Cialdini R.(1994). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.

• Clarke D. (2005). Zachowania prospołeczne i antyspołeczne. Gdańsk: GWP.

• Doliński D. (2005). Techniki wpływu społecznego. Warszawa: Scholar.

• Jarymowicz, M. (2000). Psychologia tożsamości. W: J. Strelau (red.), Psychologia podręcznik akademicki (s. 107-125). Gdańsk: GWP.

• Kenrick D., Neuberg S., Cialdini R. (2002). Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. Gdańsk: GWP.

• Kofta, M. i Szustrowa, T. (red.)(2001). Złudzenia, które pozwalają żyć. Szkice ze społecznej psychologii osobowości. Warszawa: PWN.

• Krahe, B. (2004). Agresja. Gdańsk: GWP.

• Kubler-Ross, E. (1979). Rozmowy o śmierci i umieraniu. Poznań: Media Rodzina.

• Łukaszewski W. (2003). Wielkie pytania psychologii. Gdańsk: GWP.

• Łukaszewski, W., Doliński, D., Fila-Jankowska, A., Maruszewski, T., Niedźwieńska, A., Oleś, P. i Szkudlarek, T. (2012). Tożsamość. Trudne pytanie kim jestem. Sopot: Smak Słowa.

• Mandal, E. (2008). Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach. Warszawa: PWN.

• Mądrzycki, T. (1986). Deformacje w spostrzeganiu ludzi. Warszawa: PWN.

• Meyer, R. (2003). Psychopatologia. Jeden przypadek – wiele teorii. Sopot: GWP.

• Mika, S. (1984). Psychologia społeczna. Warszawa: PWN.

Morrale, S.P., Spitzberg, B.H. i Barge, J.K. (2007). Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Nęcka, E. (2002). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.

Nisbett R. (2011). Geografia myślenia. Sopot: Smak Słowa.

• Stephan W.C. i Stephan C.W. (1999). Wywieranie wpływu przez grupy. Gdańsk: GWP.

• Wilmot, W. W., Hocker, J.L. (2011). Konflikty między ludźmi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę w zakresie wybranych dziedzin psychologii i socjologii w odniesieniu do ich zastosowań w zakresie sztuki filmowej i innych dziedzin kultury audiowizualnej.

Potrafi przekładać zdobytą i stale nabywaną wiedzę teoretyczną na działania praktyczne w zakresie reżyserii filmu i innych przekazów audiowizualnych.

Wykazuje kompetencje społeczne związane z występami publicznymi i prezentacją własnych dokonań twórczych.

Wykazuje zdolność nawiązywania kontaktów, pozyskiwania współpracowników, prowadzenia negocjacji, organizowania, koordynowania i kierowania podejmowanymi przedsięwzięciami artystycznymi w ramach profesjonalnych produkcji

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD:

Student ma za zadanie odpowiedzieć na trzy pytania wylosowane z przygotowanej uprzednio puli. Treść pytań jest ściśle powiązana z zagadnieniami poruszanymi w czasie wykładów.

ĆWICZENIA:

Zadaniem studenta jest przygotowanie analizy wybranego dzieła filmowego (lub jego fragmentu) z zastosowaniem koncepcji psychologicznych, poznanych w czasie kursu. Student, stosując konstrukty psychologiczne i teorie zachowań społecznych, powinien przedstawić sposób działania bohaterów, czynniki ukierunkowujące ich działania, zaproponować potencjalne mechanizmy wywołujące obserwowane zachowania postaci. Praca zawiera odwołania do literatury psychologicznej oraz jest przygotowana zgodnie z obowiązującymi standardami edycyjnymi pracy pisemnej.

Opis szczegółowy: student w sposób zaangażowany i merytoryczny uczestniczy w dyskusji dotyczącej uwzględnionych w programie zagadnień psychologicznych. Na podstawie wiedzy uzyskanej na podstawie literatury własnej analizuje proponowane przez prowadzącego przypadki i dzieła filmowe. Student aktywnie bierze udział w ćwiczeniach zorientowanych na kształcenie umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.