Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Kościoła Powszechnego - starożytność

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-11-W010
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Kościoła Powszechnego - starożytność
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Pełny opis:

Początki chrześcijaństwa: Kościół judeochrześcijan, Kościół w świecie pogańskiego Cesarstwa Rzymskiego, Organizacja Kościoła w okresie przedkonstantyńskim; katechument, pokuta kościelna, rozwój teologii w II i III wieku. Rozwój Kościoła w Cesarstwie (pokonstantyńskim i "chrześcijańskim") IV i V wieku; Rozwój instytucji synodów i soborów, rozwój teologii w IV i V wieku, początki monastycyzmu.

Ćwiczenia:

Zakres tematyczny ćwiczeń obejmuje zjawiska i procesy historyczne występujące zasadniczo w Kościele II i II wieku takie, jak: państwo rzymskie wobec chrześcijan, pogaństwo wobec chrześcijaństwa; prześladowania, świętość i grzech chrześcijan; caritas christiana; praca i zawód chrześcijanina; wykształcenie, kultura i rozrywki chrześcijanina; małżeństwo, niewolnictwo, służba wojskowa.

Literatura:

B. Kumor, Historia Kościoła tom I, starożytność chrześcijańska, Lublin 2003; M. Simon, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa, 1979; J. Danielou, H.E. Marrou, Historia Kościoła, Warszawa 1984; M. Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego, tom I, Warszawa 1986; W. Myszor, Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim II i III wieku. Wybrane zagadnienia życia społecznego, Katowice 2005.

Ćwiczenia:

W. Myszor, Chrześcijanie w cesarstwie rzymskim II i III wieku. Wybrane zagadnienia życia społecznego, Katowice 2005, Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova 1.

K. Bihlmeyer, H.Tüchle, Historia Kościoła, Warszawa 1971.

J. Danielou, H.I.Marrou, Historia Kościoła. Od początków do roku 600. Warszawa 1984.

J. Drabina, Pięć pierwszych wieków chrześcijaństwa: Wybór tekstów źródłowych, Kraków 1991.

M. Simon, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa I-IV w., Warszawa 1981.

Efekty uczenia się:

Znajomość instytucji kościelnych, nauk teologicznych i form religijności, sięgających początkami epoki starożytnej, zwłaszcza okresu Cesarstwa Rzymskiego.

Ćwiczenia:

Opanowanie zdolności lektury tekstu, czyli rozumnego odczytania zapisu graficznego; rozpoznanie, zdefiniowanie i uporządkowanie opisywanych wydarzeń, ich przyczyn i skutków; zdobycie umiejętności wskazywania i oceny wątków propagandowych i elementów manipulacji w zapisie historycznym.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin (w sesji egzaminacyjnej zimowej) testy sprawdzające lekturę w czasie całego semestru - podsumowanie wyników testu wchodzi jako część oceny zaliczenia semestru.

Ćwiczenia:

Ocena zaliczenia wystawiana jest na podstawie przygotowania analizy tekstów wyznaczonych zgodnie z planem pracy oraz końcowego testu składającego się z pytań otwartych i zamkniętych wielokrotnego wyboru.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)