Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Patrologia - okres ponicejski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-11-W031
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Patrologia - okres ponicejski
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla teologii nauczycielskiej - 4 sem.
Przedmioty dla teologii ogólnej - 4 sem.
Przedmioty dla teologii pastoralnej - 4 sem.
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Zaliczenie historii Kościoła - starożytność

Pełny opis:

Literatura patrystyczna wokół Soboru Nicejskiego: Atanazy Wielki, Hilary z Poitiers, (Soboru Konstantynopolitańskiego I), Teologowie Kapadoccy (Bazyli Wielki, Grzegorz z Nazjansu, Grzegorz z Nyssy); Ambroży z Mediolanu, Hieronim, Teologowie problematyki chrystologicznej IV wieku: Szkoła Aleksandryjska: Cyryl Al.; Szkoła Antiocheńska: Jan Chryzostom, Teodor z Mopsuesty, Teodoret z Cyru, (Nestoriusz); Teologowie łacińscy: Augustyn z Hippony, Leon Wielki; Początku literatury monastycznej.

Ćwiczenia:

Zakres tematyczny ćwiczeń obejmuje literaturę Ojców Kościoła i pisarzy kościelnych począwszy od pism Ojców Apostolskich, przez apologie, apokryfy i acta martyria, kończąc na dziełach św. Augustyna.

Literatura:

B. Altaner, Patrologia, Warszawa 1990; J.N.D. Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej, Warszawa 1988; C. V. Manzanares, Pisarze wczesnochrześcijańscy, Wwa 2001; M. Michalski, Antologia Literatury patrystycznej, tom 1, Wwa 1975.

Ćwiczenia:

B.Altaner, A.Stuiber, Patrologia, tłum. P.Pachciarek, Warszawa 1990.

M. Michalski, Antologia Literatury Patrystycznej I-II, Warszawa 1975-1982.

A.Bober, Światła ekumeny.Antologia patrystyczna, Kraków 1965.

J. Słomka, Polskie tłumaczenia dzieł Ojców Kościoła. Przewodnik bibliograficzny, Łódź 2001.

Historia teologii I. Epoka patrystyczna, red. A.di Bernardino, B. Studera, Kraków 2003.

Efekty uczenia się:

Podstawowa znajomość literatury patrystycznej klasycznego okresu w historii teologii: IV i V w. Poznanie patrystycznego (literackiego ) tła Soborów: Nicejskiego, Konstantynopolitańskiego I, Efeskiego i Chalcedońskiego.

Ćwiczenia:

opanowanie zdolności lektury tekstu, czyli rozumnego odczytania zapisu graficznego; rozpoznanie, zdefiniowanie i uporządkowanie opisywanych wydarzeń, ich przyczyn i skutków; zdobycie umiejętności wskazywania i oceny wątków propagandowych i elementów manipulacji w zapisie historycznym.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin na koniec 4 semestru studiów.

Ćwiczenia:

Ocena zaliczenia wystawiana jest na podstawie przygotowania analizy tekstów wyznaczonych zgodnie z planem pracy oraz końcowego testu składającego się z pytań otwartych i zamkniętych wielokrotnego wyboru.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)